Gelovend vertrouwen!-13

Gelovend vertrouwen. Is Jezus JeHoVaH? Of toch niet? (1)
DE HEERE JEZUS WAS BIJ DE SCHEPPING AANWEZIG!
We zijn aan het diepzeeduiken in Spreuken 8
Het is namelijk van groot belang om te ontdekken of Jezus, God Zelf is, of dat Jezus een geschapen god is!
Gods Woord leert ons namelijk dat God van eeuwigheid is. Dat betekend dat God geen begin kent maar ook geen einde kent. En als Jezus werkelijk God Zelf is, is ook Jezus Christus van eeuwigheid = zonder begin en zonder einde.

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!


GOD IS TIJDLOOS!
Psalm 90:2 Eer de bergen geboren waren, en U de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.
Genesis 1:1 – “In het begin maakte God de hemel en de aarde.”
Openbaring 1:8 – “IK BEN de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. IK BEN Hij die is en die was en die komt, de Almachtige God, zegt de Heer.” (hier spreekt Jezus Christus!)
Openbaring 4:8 – “Elk wezen had zes vleugels. En elk wezen was van binnen en van buiten vol ogen. Dag en nacht riepen ze zonder ophouden: “Heilig! Heilig! Heilig is de Heer God, de Almachtige God, die was en die is en die komt!”
Exodus 3:13 t/m 15 Toen zei Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De God van uw vaderen heeft mij tot u gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is Zijn naam? wat zal ik tot hen zeggen? En God zei tot Mozes: Ik ZAL ZIJN,, Die Ik ZIJN ZAL! Ook zei Hij: Alzo zal u tot de kinderen Israëls zeggen: Ik ZAL ZIJN heeft mij tot u gezonden! Toen zei God verder tot Mozes: Aldus zal u tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dat is Mijn Naam eeuwig, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht.

Johannes 8:58 Jezus zei tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik.
(Hier zegt Jezus dat Hij de vleesgeworden God is, want toen de Joden Zijn uitspraak hoorden probeerden ze Hem te stenigen. Voor de Joden gold het als heiligschennis die met de dood bestraft moest worden, als iemand van zichzelf zei dat hij de eeuwige God was (Leviticus 24:16).
Jezus zei eeuwig te zijn, zoals ook Zijn Vader eeuwig is. Dit werd opnieuw verklaard door Johannes ten aanzien van het wezen van Christus: “In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.” (Johannes 1:1). Voordat de tijd begon waren Jezus en Zijn Vader één in wezen, en deelden in gelijke mate van de eeuwigheid.

Als laatste Romeinen 1:20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.
Dit vertelt ons dat Gods eeuwigheid en Zijn eeuwige macht aan ons geopenbaard worden door Zijn schepping. Iedereen ziet en begrijpt dit aspect van Gods wezen doordat men ziet hoe alles gemaakt is.

Nu verder in Spreuken 8.
Spreuken 8:22 – De HEERE bezat Mij in het beginsel van Zijn wegen, voor Zijn werken, van toen aan.

Hier lezen we eenvoudig dat de Heere Jezus reeds voor de schepping bij de Vader was.
Het is daarom ook dat we lezen in Genesis 1:26 – En God zei: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest waren bij de schepping aanwezig!
Omdat het een God is! Geopenbaard = laten zien in drie openbaringsvormen!

LET NU OP!
De moderne theologie raadpleegt vaak een van de nieuwe bijbelvertalingen. Die zouden Gods Woord begrijpelijker moeten maken en beter leesbaar moeten maken. Maar is dat ook zo?
In de NBG -`51 lezen we Spreuken 8:22 – De Heere heeft mij tot aanzijn geroepen als het begin van zijn wegen, voor zijn werken van ouds af.
Net zoals de Heere in Genesis 1 sprak en het was er, zo heeft Hij, volgens de NBG-`51, gesproken en de Zoon was er!
En in de NBV lezen we; De Heer heeft mij voor al het andere verworven, toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij.
De nieuwe bijbelvertalingen bevestigen in dit gedeelte dat de Heere Jezus door de Vader geschapen is.

Echter in eerdere studies hebben we gezien dat Jezus God is en de Naam van de Vader draagt!

De nieuwe vertalingen maken de zaak dus niet duidelijker, maar scheppen eerder extra verwarring!
Wat er in de StatenVertaling staat klopt met wat er in Gods Woord staat! In de oude Engelse KingJames 1611 staat er in dit vers geschreven: “The Lord possessed me in the beginning of His way, before His works of old”. En dat bevestigd wat er in de StatenVertaling geschreven staat.

Bijbelstudie is studie vanuit de bron! Studie vanuit Gods Woord geleid door de Heilige Geest!
De zuiverste bronnen om Bijbelstudie te doen zijn: 1- het Hebreeuws 2- het Grieks 3- Armeens en in de Nederlandse taal de StatenVertaling. Bijbelstudie doe je biddend, vragend om de wijsheid en het inzicht gegeven door de Heilige Geest.
Blijf dicht bij de bronnen, hoe verder van de bronnen af hoe troebeler het water!

Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U *gegenereerd. Psalmen 2:7
Hier staat toch overduidelijk dat God tegen Jezus zegt; Gij zijn Mijn zoon heden heb ik U gegenereerd?
*Genereren is verwekken, doen ontstaan. Bron Encyclo.nl

Jehovah`s Getuigen en verschillende kerkelijke richtingen gaan er in dit gedeelte van uit dat het op de eeuwigheid slaat. Maar we lezen in dit gedeelte `heden` of, zoals het in de KingJames 1611 staat, `deze dag`. In de eeuwigheid is er geen sprake van tijd, daar zijn geen dagen, de eeuwigheid is tijdloos.
Tijd is ook door God geschapen. Met andere woorden: dit vers gaat niet over de eeuwigheid, maar over de vleeswording van de Heere Jezus! Jezus heeft Zich in onze tijd geopenbaard, door als kind geboren te worden!
“En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid” (1 Timotheüs. 3:16).
Het woord ‘geheimenis’ komt van het Griekse woord musterion en duidt op een ‘verborgenheid’. Een geheimenis of verborgenheid is iets wat alleen bij ingewijden bekend is. Het geheimenis in het Nieuwe Testament is echter door het evangelie aan ons bekendgemaakt.
Zo lezen we in Kolossenzen 1:26;
“Het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen”
Het geheimenis in het Nieuwe Testament heeft verschillende aspecten.
Allereerst is er het geheimenis van Christus: “Waaraan jij, als jij dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus” (Efeze. 3:4).

Gods Woord bevestigd dat dit in Psalm 2:7 het geval is. In Hebreeën 1:5 en 6 lezen we;
Want tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn? En als Hij wederom de Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle engelen Gods Hem aanbidden.
(vgl. S.V. en KJV 1611)
De Zoon is dus gegenereerd = verwerkt, ontstaan op het moment dat Hij in de wereld werd ingebracht, bij Zijn geboorte uit de maagd Maria. Psalm 2:7 is dus een profetie over de geboorte van Jezus Christus, die nu, in onze tijd, vervult is.
Bronnen: De Bijbel – Gotquestions.org – Heartcry.nl – Bijbelengeloof.com

Volgende keer: `De eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is`

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Dit bericht is geplaatst in Gelovend vertrouwen!. Bookmark de permalink.