Gelovend vertrouwen!-14

We duiken verder het Woord, om de schatten te ontdekken die er verborgen liggen, om nog veel meer van de schoonheid van Jezus Christus te mogen ontdekken.

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!

-De eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is-
Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard. Johannes1:18
Jehovah`s Getuigen en verschillende kerkelijke richtingen gaan er ook in dit gedeelte van uit dat deze tekst op de eeuwigheid slaat.
Jezus Christus is geboren door de heilige Geest uit Maria, en daarin is Hij de Enige Die vanuit de hemel als Mens naar de aarde is gekomen. In de Tekst is Hij `De eniggeboren Zoon` en het feit dat de Eniggeboren Zoon tijdens de periode van de evangeliën op aarde was, doet niets af aan het feit dat er ook geschreven staat: ”die in de schoot des Vaders is.” Dat is nu precies die openbaring van een God, geopenbaard in drie openbaringsvormen!
Wat we eerder gezien hebben in Johannes 3:13 – En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.

In spreuken 8:22 – De HEERE bezat Mij in het beginsel van Zijn wegen, voor Zijn werken, van toen aan.
Hier staat dat Jezus Christus voor de schepping er al was. Precies zoals er geschreven staat in Kolossenzen 1:17en18 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te samen door Hem; En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Van eeuwigheid gezalfd.
Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan.
Spreuken 8:23 S.V.

De nieuwe Bijbelvertalingen hebben het zo vertaald dat de Heere Jezus `geformeerd` of `gemaakt` is.
Maar de S.V. als de King James 1611 laten hier zien dat Jezus Christus van eeuwigheid geweest is!

God en de wijsheid.
We duiken dieper in het woord en komen dan bij Spreuken 8:24 en 25.
Ik was geboren, als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water; Aleer de bergen ingevest = gegrond waren, voor de heuvelen was Ik geboren.

Nu we weten dat de nieuwe Bijbelvertalingen geen duidelijkheid kunnen geven, of een verdraaide waarheid laten zien, daarom laten we ons gezeggen door de oude Engelse King James vertaling uit 1611.
En daar lezen we; When there were no depths, I was brought forth; when there were no fountains abounding with water. Before the mountains were settled, before the hills was I brought forth:
Daar staat in het engels eigenlijk precies hetzelfde als in onze Nederlandse statenvertaling, Alleen voor het Nederlandse `ik was geboren` staat hier `I was brought forth`, of wel: `Ik was voortgebracht`. Nu kan dat hetzelfde betekenen als dat we verstaan onder `Ik was geboren`.
Maar kan het betekenen, in onze betekenis, dat Jezus , De Wijsheid, ergens in de eeuwigheid geboren is? Nee, want de Bijbel maar duidelijk dat God wijsheid is.
Job 12:13 – Bij Hem is wijsheid en macht; Hij heeft raad en verstand.
Spreuken 2:6 – Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand.
Jesaja 11:2 – En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN.
Romeinen 16:27 – Den zelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Wijsheid hoort bij God. Wijsheid is een eigenschap van God. God en wijsheid zijn één! Jezus Christus is de Wijsheid van God!
Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. 1Korinthe 1:24

Iemand die beweert dat God eeuwig is, en dat ergens in die eeuwigheid Jezus Christus door God geschapen is, beweert dat God eens niet wijs is geweest! Zoals God en de wijsheid één zijn, zo zijn God en Jezus Christus één! Het is niet voor niets dat in Spreuken de wijsheid gepersonifieerd wordt met Jezus Christus!

Ik was geboren…
Maar wat betekent het dan `ik was geboren`, of `I was brought forth` = `Ik was voortgebracht`?
Eigenlijk maakt het vervolg van Spreueken 8 duidelijk wat er bedoelt wordt.
Spreuken 8: 26 en 27 – Hij had de aarde nog niet gemaakt, noch de velden, noch de aanvang van de stofjes der wereld. Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef;. We lezen; `toen… was Ik daar`. De Heere Jezus was bij de schepping aanwezig. Precies zoals in Genesis 1:26 – En God zei: LAAT ONS MENSEN MAKEN,…
In het Oude Testament / verbond lezen we vaker dat de Heere Jezus verscheen op aarde. Hij verscheen als De Engel des Heeren. ( lees Bijv. Genesis 16:7 en 13; Genesis 31:11 – 13; Exodus 3:2, en 4; Richteren 13:3, 6, 13, 17 en 18; Jesaja 9:5; Handelingen 27:23) God is al eerder op aarde verschenen. In het oude Testament / verbond wordt deze verschijning de `Engels des Heeren` genoemd. Zo is de Heere ook bij de schepping op aarde verschenen, in Zijn Zoon, als de Engel des Heeren.
Daarom ook dat Johannes 1: 1 t/m 3 zegt; In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

En zo mogen we ook het `I was brought forth` = `Ik was voortgebracht` lezen!
God heeft Zichzelf op aarde doen verschijnen in de vorm van de Engel des Heeren, die later als Mens op aarde zou verschijnen!

Om dit deel nadenkend af te sluiten, we gaan Bijbels omdenken!

(1) Als Jezus nu het Woord (de woorden) van God is (Johannes 1), is God dan zonder Jezus monddood?
(2) Als Jezus nu de wijsheid van God is (1Korinthe 1:24), is God zonder Jezus dan onwijs?
(3) Als Jezus nu de kracht van God is (1Korinthe 1:24), is God dan zonder Jezus krachteloos?

Dit zijn 3 vragen om eens heel diep over na te denken!
Wat voor invloed hebben jouw antwoorden op de Godheid van Jezus?
Of zeggen jouw antwoorden iets over God?

Volgende keer: Het begin van de schepping van God.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Dit bericht is geplaatst in Gelovend vertrouwen!. Bookmark de permalink.