Gelovend vertrouwen-15

Vorige keer hebben we het tweede deel van de studie afgesloten met 3 vragen;

Om dit deel nadenkend af te sluiten, we gaan Bijbels omdenken!
(1) Als Jezus nu het Woord (de woorden) van God is (Johannes 1), is God dan zonder Jezus monddood?
(2) Als Jezus nu de wijsheid van God is (1Korinthe 1:24), is God zonder Jezus dan onwijs?
(3) Als Jezus nu de kracht van God is (1Korinthe 1:24), is God dan zonder Jezus krachteloos?

Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat en voor je eten bidt. Het gaat erom dat Jezus een relatie met jou wil aangaan en dat je je leven aan hem toevertrouwd! Dusssss…. Wel fijn om te weten of Jezus betrouwbaar is?!


Heb jij even de tijd genomen om eens goed na te denken over deze vragen?
Als je hier goed over nagedacht hebt en je de antwoorden opgezocht hebt in de Bijbel dan heb je op alle drie de vragen het antwoord JA gegeven.

1- Als Jezus Christus niet geopenbaard = laten zien was aan ons, dan was God met eerbied gezegd uitgepraat! Dan was er geen redding voor Zijn Creatie = schepping en was alles reddeloos verloren gegaan!
2- De Jezus die aan ons is voorgesteld, was het reddingsplan van God! In Zijn wijsheid heeft Hij Jezus Gestuurd om zo het duivelse plan van satan om de mensheid te vernietigen, te niet te doen! En wie is Jezus? “Het Woord is vlees geworden (Jezus) en het heeft onder ons gewoond” (Johannes. 1:14) Dus de woorden van God, zijn zichtbaar geworden in Jezus.
En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid”. 1Timotheüs3:16
God Zelf is gezien in het vlees = Jezus Christus! Dat is Goddelijke wijsheid!
3- Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. Romeinen 1:8 Jezus is een kracht van God! Een kracht tot behoud voor iedereen die gelooft! Als Jezus Christus niet geopenbaard was, was die kracht tot behoud voor iedereen die gelooft ook niet zichtbaar geworden! En was er geen behoud voor Zijn creatie = schepping! Ja zonder de openbaring van Jezus Christus is God, met eerbied gezegd, krachteloos!

Natuurlijk zijn deze drie punten veel verder uit te werken maar ik wil jullie na laten denken over de puurheid, Godheid van Jezus Christus! Jezus Christus is soeverein! Genesis 1:1 en Kolossenzen 1:16.

En wat is *soeverein?
1-Alleenheerser 2-Die de meeste macht heeft 3-Heer 4-Heerser 5-Koning
6-Machthebber 7- Majesteit 8-Onafhankelijk 9- Onafhankelijk vorst 10- Onbepaald gebieder
11-Onbeperkt gebieder 12-Onbeperkt.

God is niet gebonden aan de wetten van de natuur! Hij heeft ze zelf bedacht en geschapen, Hij staat er boven! God is bovennatuurlijk! God laat Zich zien in drie openbaringsvormen! Vader, Zoon en Heilige Geest! Maar God is één!

– Het begin van de schepping van God –
We hebben gezien dat Jezus Christus bij God was, en dat door Hem alles gecreëerd = geschapen was.
Spreuken 8:27 t/m 31
Nu lezen we in Openbaring 3:14 – En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:

Jezus Christus word hier het `begin der scheppings Gods` genoemd. Nee, niet omdat Hij als eerste geschapen is, maar omdat de hele schepping bij Hem als eerste begint!
We lezen Kolossenzen 1:16 t/m 18 – Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te samen door Hem; En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
AMEN!

– De Heere Jezus Christus doet de wil van de Vader –
We lezen spreuken 8:28 t/m 31 – Toen Hij de opperwolken van boven vestigde; toen Hij de fonteinen van de afgrond vastmaakte; Toen Hij de zee haar perk zette, opdat de wateren Zijn bevel niet zouden overtreden; toen Hij de grondvesten der aarde stelde; Toen was Ik een voedsterling bij Hem, en Ik was dagelijks Zijn vermakingen, te aller tijd voor Zijn aangezicht spelende; Spelende in de wereld Zijns aardrijks, en Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen.

Wat we hier lezen is Goddelijke profetie. We hebben net gelezen dat door de Heere Jezus alle dingen zijn geschapen, die in de hemelen zijn en die op aarde zijn, alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. God is aan ons geopenbaard in drie openbaringsvormen; Vader, Zoon en Heilige Geest.
Je kan het vergelijken met beeldende spraak. Met *Poëzie = een literaire vorm waar dichters gebruik van maken als ze stemmingsbeelden en gevoelens in het algemeen met weinig woorden weergeven.
Dit schrift gedeelte slaat heel eenvoudig op de tijd dat Jezus = God nog niet als Mens geopenbaard is.
We lezen dit terug in Johannes 17:5 – En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was. Hier spreekt de geopenbaarde Mensenzoon, over de tijd dat God nog niet geopenbaard was.

`… toen was Ik een voedsterling bij Hem` . De King James 1611 verwoord `voedsterling` als `one brought up with Him` = `door Hem opgevoed`. Dit verwijst naar het feit dat de Heere Jezus Zelf aangeeft dat Hij alleen doet wat de Vader wil.
We lezen Johannes 14: 4 en 8 – Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen; Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.
Johannes 4:34 – Jezus zei tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe den wil van Diengenen , Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbreng.
Johannes 6:38 – Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil van Diegenen, Die Mij gezonden heeft.

God Woord leert ons dat de wil van Jezus de wil van de Vader is!
Johannes 14:12 t/m 14 – Daar zegt Jezus:” bid de Vader in Mijn Naam en Ik zal het doen!”

`… en Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen` dat wijst op de schepping van de mens en open communicatie van God met de mens voor de zondeval.
Meteen is dat een profetisch vergezicht naar het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, waar na het offer van de Heere Jezus er weer relatie mogelijk is tussen God en de mensen!

De profetie in Jesaja laat ons ook duidelijk horen:
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; 6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heerscharen zal zulks doen.
Jesaja 9:5 en 6

We sluiten dit deel van de studie af met een bekend gedeelte uit de Bijbel waar Jezus ons leert dat Hij God is geopenbaard in het vlees – Uw hart word niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. Indien gijlieden Mij gekend had, zo zou gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien. Jezus zei tot hem: Ben Ik zo langen tijd met jullie, en hebt jij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader? Geloof jij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot jullie spreek, spreek Ik van Mijzelf niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken. Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelf. Johannes 14:1, 7, 9 t/m 11

JEZUS IS GOD GEOPENBAARD = laten zien IN HET VLEES!

Bronnen: De Bijbel – Encyclo.nl – Bijbel en geloof.com

Lees maar snel verder in de volgende link…

Gelovend vertrouwen!-16

Dit bericht is geplaatst in Gelovend vertrouwen!. Bookmark de permalink.

Eén reactie op Gelovend vertrouwen-15

  1. Nicky schreef:

    israelxclub:

    Thanks you!

Reacties zijn gesloten.