30 Basisteksten voor iedereen die in Jezus gelooft

Kolossenzen 3:16
Laat uw hart vol zijn van Christus woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en u wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Heer.

1. GOD HOUD VAN MIJ

Zefanja 3:17
De Heer, u God, is bij je. Hij is een held, die je verlost. Hij zal opgetogen van blijdschap over je zijn. Hij zal je liefhebben en je niet beschuldigen. Hij zal over je juichen met een lied van vreugde.

Mattheüs 3:17
Een stem uit de hemel zei: Dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart.

Johannes 15:9
Jezus zegt: Zoals de vader van mij houd, houd ik van u. Blijf u bewust van mijn liefde.

2. HET PROBLEEM VAN DE MENS, ZONDE

Romeinen 3:12
Alle mensen hebben zich van God afgekeerd, ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand is onschuldig zelfs niet 1.

Romeinen 3:23
Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.

Romeinen 5:12
Door de schuld van 1 mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen en de dood is het logische gevolg van de zonde. De dood breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigenden allemaal.

3. BREEK MET ZONDEN (ONGEHOORZAAMHEID / VERKEERDE DINGEN)

Psalm 51:8
U wilt dat uw waarheid ook wordt na gevolgd in het verborgene van mijn hart.
En in mijn hart maakt u uw wijsheid bekend.

Jesaja 59:1 en 2
Luister, de hand van de Heere is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet zwaar(doof) geworden, dat Hij het niet zou kunnen horen.
Maar jou ongerechtigheid=ongehoorzaamheid maken een scheiding tussen jou en God, en jou zonden=ongehoorzaamheid / verkeerde dingen verbergen het gezicht van God, dat Hij niet hoort.

1Johannes 1:9
Als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde.

4. VOOR ONZE REDDING HEBBEN WE JEZUS NODIG

Johannes 3:16
God heeft de wereld zo lief dat Hij Zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

1Petrus 2:24
Hij heeft onze zonden gedragen in Zijn eigen lichaam, toen Hij stierf aan het kruis. Daardoor kunnen wij nu dood door de zonde zijn en kunnen wij voortaan leven zoals God het wil; door de striemen van Jezus zijn wij genezen.

1Petrus 3:18
Christus heeft eenmaal voor onze zonde geleden, als een onschuldige voor de schuldigen. Hij heeft dat gedaan om ons bij God terug te brengen. Hoewel Zijn lichaam gestorven is, is het door de Geest weer levend gemaakt.

5. WIJ MOETEN DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST LEREN KENNEN.

Johannes 16:7
Jezus zegt: Wat ik zeg is de waarheid. Het is beter voor jou dat Ik weg ga, anders kan mijn plaatsvervanger=Heilige Geest niet bij je komen. Als ik weg ga, stuur ik hem naar je toe.

Johannes 14 : 26
Maar de Vader zal de plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige Geest, die u in mijn naam alles zal leren en u steeds weer zal herinneren wat ik u gezegd heb.

Handelingen 1:8
Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht krijgen om de waarheid over mij te vertellen in Jeruzalem en ook in Judea en in Samaria. Zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. (Begin maar in je leefomgeving)

6. VERTEL HET EVANGELIE

Markus 16:15
Trek de wereld in, zei Jezus tegen zijn discipelen en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij.

Markus 16:20
En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen.

2Korinthe 5:18
Christus heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken.

Kolossenzen 4 :5 en 6
Gedraag je wijs tegenover de ongelovigen en gebruik elke gelegenheid hun het goede nieuws door te geven. Wees in je spreken vriendelijk en verstandig en zorg ervoor dat je iedereen een goed antwoord geeft.

7. GENEES DE ZIEKEN EN WERP BOZE GEESTEN UIT

Mattheüs 10:1
Jezus riep zijn 12 discipelen hij gaf hun macht om boze geesten te verjagen en alle ziekten en kwalen te genezen.

Mattheüs 10:8
Maak zieken gezond, reinigt de melaatsen, wek doden op, werp boze geesten uit.
Je hebt het om niet ontvangen, geef het ook om niet.

Markus 16:17 en 18
En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken, Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

8. WE MOETEN GEESTELIJK LEREN VECHTEN

Efeze 6:12
Want wij hebben de strijd niet tegen mensen, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Jacobus 4:7
Onderwerp je aan God, verzet je tegen de duivel en hij zal van je vluchten.

1Petrus 5:8 en 9
Wees op uw hoede voor de tegenstander de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden. Weder sta hem, vast staande in het geloof. Je weet dat je broeders in deze wereld ook lijden.

9. WIJ HEBBEN AUTORITEIT OVER DE DUIVEL

Lukas 10:19
Jezus zegt: Ik heb jullie macht gegeven over slangen en schorpioenen (demonen), en alle kracht van de vijand, je zult ze vertrappen en niets van het geweld van de vijand zal je deren.

Kolossenzen 2:15
God ontnam de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee over hen getriomfeerd.

1Johannes 4:4b
Wij zijn in God en hebben de boze geesten overwonnen, want Hij die in mij is, is sterker dan hij die in de wereld is.
(Jezus in mij is sterker dan de duivel)

10. GOD VERHOORT! GEBEDEN

Johannes 15:7
Jezus zegt: Als je in Mij blijft en Mijn woorden in jou blijven dan kun je vragen wat je wilt en je zult het krijgen.

Johannes 16:24
Tot nu toe heb je nog niet in Mijn Naam gebeden. Bid en je zult ontvangen. Dat zal je grote vreugde geven.

1Johannes 5:14 en 15
Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen wat met Zijn wil overeenstemt. En als wij weten dat Hij naar ons luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat Hij ons geeft wat wij Hem vragen.

TIPS!
1. Leer elke week 3 teksten.
2. Schrijf ze op een kaartje, stop ze bij je, waardoor je ze op elk moment van de dag kan overlezen.
4. Blijf de teksten herhalen, net zolang tot ze er goed in zitten.

Toepassing
Het zit in de aard van de mens om weerstand te bieden tegen verandering. Dus: het kost even inspanning om Gods woord toe te passen. Geestelijk zal het soms wat strijd kosten. Maar laat je niet tegenhouden. Praat met je hemelse Vader zoveel je kan en vraag Hem om mogelijkheden en/of openingen om Zijn woord te kunnen doen.
Jacobus 1:22 t/m 25. Jacobus 2:14 t/m 17. Efeze 6:18.

OM JE TE BEMOEDIGEN
Kijk eens naar de beloftes die God geeft als je Zijn woord leert kennen.

1. Het maakt je sterk in de geestelijke strijd. Efeze. 6:10
2. Het geeft je autoriteit. 1 Johannes 4:4
3. De twijfel gaat verdwijnen. Markus 11:22-24
4. Je gaat veel meer beseffen wie je bent in Christus. Galaten 2:20
5. Het helpt je verleiding te weerstaan. Psalmen 119:11
6. Het helpt je met beslissingen nemen. Psalmen 119:105
7. Het helpt je je geloof te delen met anderen 2 Korinthe 5:18-20
8. Je vertrouwen op God wordt groter. Spreuken 3:5-6
9. Het helpt je zorgen te overwinnen Filippenzen 4:6-7
10. Je zult vrucht dragen. Psalmen 1:2-3

WEES BEMOEDIGD!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *