5-voudige bediening?

Gods Woord aan het Woord.

Afbeelding van Maicon Fonseca Zanco via Pixabay

De Apostelen en de Profeten legden het fundament voor de gemeente o.a. Efeze 2:13 t/m 22 en Openbaring 21:14.

Maar nu in Christus Jezus, zijn jullie, die eertijds verre waren, nabij geworden door het bloed van Christus.
Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,
Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet van de geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;
En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.
En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en die, die nabij waren.
Want door Hem hebben wij beiden de toegang door een Geest tot de Vader.
Zo zijn jullie dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen, en huisgenoten van God;
Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;
Op Welken het gehele gebouw (geestelijke bouwstenen), vakkundig samengevoegd zijnde, opgroeit tot een heiligen tempel in de Heere;
Op Welken ook jullie mede gebouwd wordt tot een woonstede van God in de Geest.
Efeze 2:13 t/m 22

Het geestelijke huis word op de fundering gebouwd, de fundering is gelegd, de fundamentleggers hebben hun werk gedaan.

Jezus koos zijn apostelen heel specifiek uit, die apostelen zijn het fundament van de gemeente.

En de muur van de stad had twaalf fundamenten, en in dezelve de namen van de twaalf apostelen van het Lam. Openbaring 21:14

Onze Herder is de Heere Jezus Christus.
Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Psalm 23:1

En Ik zal een enigen Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn knecht David; die zal ze weiden, en Die zal hun tot een Herder zijn. Ezechiël 34:23

Opgemerkt! Deze belofte verwijst naar een toekomstige messiaanse Koning in de geslachtlijn van David.

Jezus zegt: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
Johannes 10:11

Hier vergelijkt Jezus ons met schapen. Nadenkertje: Kan een schaap een herder zijn?

Ik heb nog andere schapen (gelovigen uit de Heidenen), die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en wat…? zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder. Johannes 10:16

Hoe horen wij de Stem van De Herder?
In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een Eniggeboren van de Vader), vol van genade en waarheid.
Johannes 1:1 en 14.

Wij horen de Stem van de Herder op de eerste plaats door het Woord van God! O ja?
Ja!

God, voortijds en veel maal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon;
Welke Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;
Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijn kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelf te weeg gebracht heeft, is gezeten ter rechter der Majesteit in de hoogste hemelen; Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.
Hebreeën 1:1 t/m 4

God spreekt in de laatste dagen door zijn Zoon! Hoort Hem!

En het is een kudde en een Herder! Wij hebben geen herders meer nodig, Hij is onze Herder en Hij heeft het voorhangsel gescheurd waardoor wij een vrije toegang hebben tot de Vader! Hij is de wat…? De weg, de waarheid en Het leven! Waar vinden we dat? Door te luisteren naar de stem van de Herder! Door Gods Woord te laten spreken en in gehoorzaamheid aan dat woord te leven!

Want jullie waren als dwalende schapen; maar jullie zijn nu bekeerd tot de Herder en Opziener van jullie zielen. 1 Petrus 2:25

Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen van wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Openbaring 7:17

Maar wie onderwijst dan het Woord van God, wie leert ons het Woord van God dan recht te snijden?
De Heilige Geest is onze leraar!

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. Johannes 14:26

En de *zalving, die jullie van Hem ontvangen hebben, blijft in jullie, en jullie hebben niet van node, dat iemand u leert; maar gelijk dezelfde zalving jullie leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zullen jullie in Hem blijven.
1Johannes 2:27

*Johannes doelt met dit woord op het ontvangen van de Heilige Geest bij het begin van het Christenleven. ( vgl. 2Kor. 1:21; zie ook bij Jezus, Luk. 4:18; Hand. 10:38)
` u hebt ontvangen ` is een aoristusvorm die wijst op een eenmalige gebeurtenis in het verleden.
Deze zalving `blijft` op hen. Dezelfde zalving leert en onderwijst voortdurend, in samenhang met het Woord! Zij heeft hen al eerder geleerd te blijven in Christus. Dat moet echter ook in de toekomst zo blijven. Hem (vgl. vs. 20) is de aanduiding van Christus of de Vader. Pantön (alles, alle dingen) is datgene wat nodig is voor het volledige doorwerking van het evangelie in het midden van de gelovigen. Omdat God `waar` is (1Joh 5:20), is ook de Heilige Geest `waar`.
Jezus noemde Hem de Geest van de Waarheid. (Joh. 15:26)
En beloofde dat Hij de apostelen en de gelovigen na hen in alle waarheid zou leiden.
Joh. 16:13

We kijken in de grondtaal hoe de Geest ons aanvult.
Geest vertaald vanuit de grondtekst het Grieks. Strong 4151 – (πνεῦμα) Pneuma.

Dit houd onder andere in: De Geestelijke natuur van Christus, hoger dan de hoogste engelen en gelijk aan God, de Goddelijke natuur van Christus, van God. Gods macht en handelen, in gedachten te onderscheiden en Zijn wezen op zich zelf beschouwd, aanwijsbaar in de loop der gebeurtenissen. Door zijn invloed op de zielen, die in theocratische lichaam (de gemeente) *alle hogere geestelijke gaven en zegeningen voortbrengt. De Persoon de Heilige Geest. De gezindheid of invloed die de ziel van iedereen vult en bestuurt. De doeltreffende bron van ieder vermogen, gevoel, verlangen, enz.

*Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Efeze 1:3

Wat zijn dan die geestelijke zegeningen?
Al de zegeningen die God geeft, houden verband met Christus, hetgeen zichtbaar wordt door de woorden in Christus. (In Hem etc.) Met `Christus` is Jezus bedoeld, Die al de zegeningen heeft verdient in en door Zijn dood en opstanding.

Dus onze intimiteit, identiteit en autoriteit in en door de Heere Jezus Christus.

We kijken nog even naar de Geest van God, die ons leid in alle waarheid!
Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest van de waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zich zelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Johannes 16:13

Besnijdenis in de Geest; Romeinen 2:29.
Aanbidden in Geestkracht; Johannes 4:23 en 24.
Geest afkomstig van God en aanduiding van God, God is Geest; Johannes 4:24.
Geest van God; Mattheüs 3:16, 12:28, Handelingen 2:17, 18, Romeinen 8:9, 14,
1 Korinthe 2:10.
Geest van deHeere; Lukas 4:18 en Handelingen 5:32. Geest van de Vader; Mattheüs 10:20.
De Geest van Jezus, van Christus, of van Jezus Christus, of van de Zoon van God.
Handelingen 16:7, Romeinen 8:9, Galaten 4:6, Filippenzen 1:19, 1 Petrus 1:11.
De Heilige Geest; Mattheüs 12:32, Lukas 3:22, Handelingen 1:8, 15:28, 16:6.
Geest tot Heiliging; Romeinen 1:4.
Geest van de waarheid of de waarachtigheid; Johannes 14:17, 15:26, 16:13, 1 Johannes 4:6.
Geest van het leven; Romeinen 8:2.
Geest van aanneming tot zonen en dochters; Romeinen 8:15.
Geest van geloof; 2 Korinthe 4:13.
Geest van wijsheid en openbaring; Efeze 1:17.
Geest van Genade; Hebreeën 10:29.
Geest van profetie; Openbaring 19:10.
Geest, behorend tot een hoger levenssfeer, waartoe men kan opklimmen in een extatische toestand; in de geest, in geestvervoering. Openbaring 1:10, 4:2, 17:3, 21:10.
Een *transcendente kracht van God die van buitenaf in de mens werkt. Mattheüs 4:1, 12:28, 22:43, Markus 12:36, Lukas 2:26, Handelingen 5:3, 10:19, 11:12, 15:28, 16:6, 19:2, 20:22, 21:4, 28:25, Romeinen 8:16, Efeze 4:30, 1 Timotheüs 4:1, Hebreeën 2:4, 3:7, 9:8, 2 Petrus 1:21, Openbaring 2:7.

Wat we hier ontdekken is dat de Heilige Geest ons genoeg is!
De Heilige Geest leidt ons in alle waarheid (Joh.16:13) = Jezus Christus (Joh.14:6) = is het Woord! (Joh. 1:1 en 14)

Doe het werk van een evangelist!
Maar jij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat iedereen van jouw dienst ten volle verzekerd zijn. 2 Timotheüs 4:5

Hoe komen mensen tot geloof in de Heere Jezus Christus?
Door het gepredikte woord!

Want iedereen, *die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. (Joël 2:32)
Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?
En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: *Hoe liefelijk zijn de voeten degenen, die vrede verkondigen, degenen, die het goede verkondigen!
Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?
Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God,
Maar ik zeg: Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld. Romeinen 10:13 t/m 18

*We zien dat in de vroege gemeente de doop gepaard ging met het aanroepen van Jezus als Heere en het met de mond belijden, dat Hij Heer is. (Hand. 22:16; 1Tim. 6:12)

Hier (in Jesaja 52:7) ontvangen wij al een sleutel over de vraag : Wie moeten prediken, van wie zijn die liefelijke voeten die vrede verkondigen, die het goede verkondigen?

Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat jij kan weerstaan in de bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
Staat dan, je lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen van de gerechtigheid;
En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie tot vrede;
Bovenal aangenomen hebbende het schild van het geloof, met hetwelk jij al de vurige pijlen van de bozen zal kunnen uitblussen.
En neem de helm van de zaligheid, en het zwaard van de Geest, hetwelk is Gods Woord.
Met alle gebeden en smeking, biddende te allen tijd in de Geest, en tot hetzelve wakende met alle volharding en smeking voor al de heiligen;
En voor mij, opdat mij het Woord gegeven word in de opening van mijn mond met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;
Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoedig mag spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Efeze 6:13 t/m 20

Iedere (ware) gelovige is opnieuw geboren (Johannes 3:3 en 5), is omkleed met Christus (Gal 3:27 en 28), is dus omkleed met de geestelijke wapenrusting (Efeze 6:13 t/m 20).

Iedere ware gelovige heeft zijn voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van vrede, hanteert het zwaard van de Geest, leert en leeft Gods Woord! (Efeze 6:15 en 17)

Dit is het Woord recht snijden!

Het Woord = Jezus.
Het Woord van God, de Geschriften, de Bijbel.

We zien iets heel interessants in de geschriften.
De eerste letter van de Bijbel, is de letter Beth [Bere sit].
En de laatste letter van het boek Openbaring is het woord Amen.
Dit woord `Amen` eindigt met de letter Nun.
De eerste en de laatste letter spellen het woord Ben, wat Zoon betekend.
בן, = Zoon.
De Zoon is de bron van alle zegeningen en de bron van al het leven!
De Zoon is het begin en het einde!
De geschriften wijzen naar de Ben, de Zoon van God, De Ben בן, Elohim = אֱלֹהִים

De vraag is: willen wij de Heilige Geest het Woord laten verklaren, of proberen wij de Heilige Geest het Woord te verklaren.
Het woord leven naar onze inzichten streelt en is fijn, het kost ons weinig moeite en zeker geen pijn. Maar het Woord aan het Woord laten, dat is waarheid, en zonder zoeken vinden we niet.
De Heilige Geest verklaart het Woord, het Woord wat de Geest Zelf van Jezus heeft gehoord. De Geest neem het uit Jezus en verklaart het ons, niet andersom, dat doen we soms.
Winden van leer, en nieuwe dingen, daar voelen we ons thuis en dat is waar we over zingen.
Maar eenvoud het Woord tot ons hart laten spreken, dat is te eenvoudig wat al vaak is gebleken.
Context lezen, man liever niet, gewoon een tekst uit de Bijbel dat is hoe men het ziet.
Maar het oude verbond is dat wat telt, Jezus en de discipelen kenden geen nieuwe testament en hebben daaruit ons nooit verteld!
Dus lezen we Gods Woord van A tot Z. Zo niet, dan word de waarheid aan de kant gezet.
Alles wat we nodig hebben is Jezus het Woord! Gehoorzaamheid aan Hem en vervult met Zijn geest is wat er uit Gods Woord word gehoord.
Hij is alles in al, Hij is onze vrijheid, en dat de waarheid die ik verkondigen zal!

Toch wil ik nog 2 mythes ontkrachten betreffende de `5-voudige bediening`.

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

1- Men spreekt uitsluitend over een 5-voudige bediening en gaat hiermee voorbij aan het feit dat het grondwoord voor profeet en leraar hetzelfde grondwoord is. Dit zou rechtlijnig gezien inhouden dat het om een 4-voudige bediening gaat.
2- De `5-voudige` bediening word 1 keer geclaimd vanuit de schrift (Efeze 4:11 t/m 13) en bouwt hier de leer van de kerk op. Men gaat er aan voorbij dat er geen 5 bedieningen zijn maar dat er 9 bedieningen zijn.

De Negen Bedieningen
We plaatsen Efeze 4:11 en Romeinen 12:7 naast elkaar en zien naar de gecombineerde opsomming van de bedieningen.
Efeze 4:11 Romeinen 12:7
1. Apostelen
2. Profeten Profetie
3. Evangelisten
4. Herders Vermanen
5. Leraars Onderwijzen
6. ———————– Diakenen: praktisch dienen en ondersteunen
7. ———————– Gevers (mededelen)
8. ———————– Leiders (bestuurders)
9. ———————– Werkers van barmhartigheid
We zien hoe de beide opsommingen elkaar aanvullen en samen een realistische kijk geven op de negen bedieningen.

Dus kan de vraag gesteld worden aan de NAR = Nieuwe Apostolische Reformatie, hoe komen jullie erbij om de 5-voudige bediening te claimen als kerk structuur voor de gelovigen vandaag?

Wat is de Nieuw Apostolische Reformatie?
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Apostolic_Reformation

Maar toetst alles en behoudt het goede.
1 Thessalonicenzen 5:21 NBG51

Update 1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *