Hoe word ik behouden gered


Mattheüs 7:21-23:
Niet iedereen, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk van de hemel, maar die daar doet de wil van Mijn Vader, Die in de hemel is.
Velen zullen die dag tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?
En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb jullie nooit gekend; gaat weg van Mij, jullie, die de ongerechtigheid werkt!

In Mattheüs 24:4-5, Mattheüs 24:11 en Mattheüs 24:24
Word er drie keer gewaarschuwd tegen valse profeten die velen mensen zullen verleiden.
Dat is een ernstige boodschap dus veel christenen zullen verleid worden.
Dit staat dus in de Bijbel!
Toets daarom ook alles wat gezegd word in de kerk en door mensen aan het Woord van God.
En vraag God om wijsheid.

God spuugt je uit zijn mond als je een lauw geloof hebt!
Openbaring 3:15-16
Ik ken jouw werken, en weet dat je niet koud en niet heet bent. Was je maar koud of heet! Maar omdat je lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik je uit Mijn mond spugen.

Maar wat is nu een lauw geloof?
Een lauw geloof is als je twee heren dient.
Bijv.: God en het vlees of God en de wereld.

Maar wat zegt de bijbel over twee heren dienen?
Hij spuugt (in de grond tekst staat uitbraken) je dan uit.
In Mattheus 6:24 staat: Niemand kan twee heren dienen de een zal hij haten en de ander zal hij liefhebben. Aan de een zal hij hechten en de ander zal hij verachten.
Je kan niet God dienen en de Mammon.
Want dan zal God je uitspugen.
Bijv. Jij heb een vriend/vriendin en je hebt een relatie en die vriend/vriendin gaat vreemd.
Dan ben boos en dat vind je niet leuk, zo is het ook met God.
Daarom zegt God ook: “wees heet of koud!”

Maar wat moet je dan doen om toch behouden te worden?

Johannes 3:5 zegt dat je uit water en geest geboren moet zijn.
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.
Als je een vers veder leest staat er; geborenen uit het vlees is vlees, en geborenen uit de geest is geest.

En wij zijn allemaal uit het vlees geboren door de lichamelijke geboorte.
Daarom moeten wij opnieuw geboren worden omdat God wil dat we uit Geest geboren worden.
Want in Johannes 3:12 staat: als Ik aardse dingen tegen je zeg en je niet gelooft, hoe zal je geloven als Ik hemelse dingen tegen je zeg?
Dat heeft er mee te maken dat we op aarde zijn en uit het vlees geboren. En God wil dat we ook uit de Geest geboren worden. Zo dat we de hemelse dingen begrijpen. In Johannes 3:5 zegt Jezus: Voorwaar, voorwaar (met klem) zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Dus je MOET! Uit water en Geest geboren worden anders kom je het koninkrijk gewoonweg NIET! Binnen.

Wat word bedoeld met de geboorte uit water?
Dit wijst ons op de doop door onderdompeling. De geloofsdoop. Het dopen als belijdenis van ons geloof.

Wat word bedoeld met uit Geest geboren worden?
Dit wijst op de doop met de Heilige geest.
En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en iedereen van jullie worden gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en jullie zullen de gave van de Heiligen Geest ontvangen.
Handelingen 2:38

In Markus 16:16 staat:
Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.
Hier staat je MOET! geloven en gedoopt zijn om gered te worden!

Eerst gaan we even focussen op wat moet ik dan geloven?
In Romeinen 10:9-10 staat:
Als je met je mond de Heere Jezus belijd en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dan ZAL! Je zalig (behouden) worden.

Het is heel makkelijk om te zeggen ik geloof in de Heere Jezus, ik geloof dat Hij bestaat.
Ja, maar dat gelooft de duivel ook! Maar toch gaat de duivel naar de hel.
Jij gelooft, dat God een enig God is; jij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.
Jakobus 2:19

Maar wat moeten we dan wel geloven?
We moeten geloven dat Jezus gestorven is voor onze zonden (ongehoorzaamheid), en God hem uit de dood heeft opgewekt. Daarbij komt dat we ook moeten geloven dat we zondaars zijn en schuldig tegen over God staan. Wij leven in ongehoorzaamheid aan Zijn wil. En Jezus die zonden/ongehoorzaamheid op Zich heeft genomen, zodat wij recht voor God kunnen staan! Dat Hij is gestorven om de dood te overwinnen. Dan moeten we geloven dat God hem heeft opgewekt. Dus dat Jezus uit de dood is opgestaan en de dood heeft overwonnen.

Maar waarom is het dan zo belangrijk dat we geloven?
Als we dit met ons hele hart geloven dan worden we gered.
Voorwaar, voorwaar (Met klem) zeg Ik jou: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.
Johannes 6:47

Omdat er ook duidelijk staat als we niet geloven worden we verdoemd (Eeuwig veroordeeld)
Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Markus 16:16

Maar waarom moeten we gedoopt zijn?
Omdat de doop een tegenbeeld is van de ark van Noach.
Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van vuiligheid van het lichaam, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus; 1 Petrus 3:21

Want jullie zij allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.
Want zovelen als jullie in Christus gedoopt zijt, hebben jullie Christus aangedaan.
Galaten 3:26-27

Hier staat dat je door de doop een bent met Christus.
Of weet je niet dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in jou is en die je van God ontvangen hebt. En dat je niet van jezelf bent. 1 Korinthe 6:19

Omdat je bent gaan geloven in Jezus en je dat laat zien door de doop, is je lichaam een tempel geworden van de Heilige Geest (Geest van Jezus) die we door de doop van God ontvangen hebben.
Vanaf dat moment ben je niet meer van jezelf, je lichaam is nu LETTERLIJK een tempel van God!

Ook is de doop een beeld van de afwassing van onze zonden (ongehoorzaamheid)
Op het moment dat we onder water gaan belijden we hiermee dat we met Christus zijn gestorven.
Het is een beeld van het doden van de zonden.
Als we dan weer opstaan uit het water is dit een beeld van het opstaan in een nieuw leven met Jezus Christus. Onze zonden zijn afgewassen! (die blijven in dat water/graf)

Hier hebben we dus het beeld van het opnieuw geboren zijn. Met christus gestorven en met Christus opgestaan.

In Romeinen 6 staat het zo: Of weten jullie niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
Wij zijn dan met Hem begraven (ondergaan in het water), door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het leven (opstaan uit het water) wandelen zouden.
Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijn opstanding;
Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde te niet gedaan word (onder water gaan), opdat wij niet meer de zonde dienen.
Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. (je zonden zijn vergeven en vergeten)
Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;
Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden (opgaan uit het water), niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. (zo ook met ons!)
Want dat Hij gestorven is, dat is Hij de zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij in God.
Alzo ook jullie, houdt het daarvoor dat jullie wel de zonde dood zijn, maar in God levende bent in Christus Jezus, onzen Heere.
Dat dan de zonde niet heerst in jouw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam.

Dit is de uitleg van de wedergeboorte. Je word opnieuw geboren uit water en Geest.

Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom (opnieuw) geboren word, hij kan het Koninkrijk van God niet zien.
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God niet ingaan. Johannes 3:3 en 5

Amen!

Amasja Moolenaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *