Acacia,een houtsoort in de Bijbel met een wonderbaarlijke betekenis! 2


Vorige keer hebben we gezien wat Acaciahout voor een houtsoort is, waar het groeit en wat de eigenschappen zijn.
We gaan nu ontdekken wat een wonderlijke schoonheid er schuilgaat aan deze houtsoort waar Gods Woord over spreekt.
Vorige keer tipte, tilde ik een tipje van de sluier op, weet je dat nog?

We beginnen met het bekende eenvoudige beeld van een boom die staat in de… woestijn.
Deze boom spreekt van jouw en mij! O ja? Ja!
We gaan dit bevestigd zien vanuit Gods Woord zelf!

Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in de stoelen van de spotters; Maar zijn lust is in de wet van zijn HEER, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.
Psalm 1:1 t/m 3

Deze psalm 1 verwijs naar Jeremia 17
Gezegend daarentegen is de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is! Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en zijn wortelen uitschiet aan een rivier, en gevoelt het niet, wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van droogte zorgt hij niet, en houdt niet op van vrucht te dragen. Jeremia 17:7 en 8

En verwijs naar Openbaring 22
En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon van God, en van het Lam. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen.
Openbaring 22:1 en 2

Zie je dat? Een rode lijn van een boom in de woestijn tot een boom in het nieuwe Jeruzalem.
Prachtig beeld wat Gods Woord hier ons schetst!

Die boom waar wij het over hebben, die staat in de… woestijn!
De woestijn is een beeld van de wereld waarin wij leven.
Je weet wel dat een woestijnvlakte dor en dood is. Overdag is het zinderend heet en s`nachts is het ijskoud.
Dit is ook zo met de wereld om ons heen. Zonder het geloof in de Heere Jezus en de inwoning van de heilige Geest, is een mens dor en dood!

Dit brengt ons bij de Tabernakel. De tabernakel stond in de woestijn. En in die tabernakel in het Heilige der Heiligen daar woonde God! Waauw wat een prachtig beeld!
God wilde tussen de mensen wonen, in het midden van Zijn volk! En om die tabernakel lag de woestijn! En je kon alleen bij die Tabernakel komen door de Poort. Om de Tabernakel was een grote witte omheining en in die omheining was een Poort! En wilde jij bij de tabernakel komen moest je door die poort! Als je bij God wilde komen moest je door de Poort en die Poort spreekt ons van Jezus Christus!
Vandaag is het nog precies hetzelfde! Als een mens uit de wereld tot God wil komen moet hij door de poort, moet hij via Jezus Christus! Door het geloof in Jezus Christus mogen wij zonder schroom tot God naderen en God onze Vader noemen! Halleluja!
Jezus zegt; Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Johannes 14:6
Zie je dat? De Tabernakel is zeer actueel vandaag!

En dit alles is in lijn met ons onderwerp het: Acacia – Sittimhout.
Want God is Mens geworden! De Mens Jezus Christus. En Jezus Christus wandelde op aarde, Hij leefde ook in deze woestijn, Hij was ook een boom!

Ons onderwerp gaat over de Mens Jezus Christus en jouw en mij!
Daar willen we alles van weten toch? Amen!

Dus met een duur woord gezegd gaan we in op de geestelijke betekenis van het Sittimhout.
God gaf Mozes opdracht om verschillende objecten in de Tabernakel te maken van Sittimhout.
In Exodus 26 lezen we Bijv. over dit Sittimhout.
En die objecten van Sittimhout werden overtrokken met zilver of goud. Ook weer prachtige beelden van het omkleed zijn door onze Heere Jezus Christus.

De Tafel der toonbroden was gemaakt van Sittimhout Exodus 25: 23,24 en 30.
Dit wijs naar het gemeenschap hebben met het Woord van God. En de Tafel wijs op het feit dat de gemeente gedragen word door onze Heere Jezus Christus.
Ook het wierookaltaar was gemaakt van Sittimhout. Exodus 30:1 t/m 3 Dat verwijst ons naar ons gebedsgemeenschap en aanbidding.
Ook de berderen / planken waren vervaardigd van Sittimhout. Exodus 26:15, 18,20 en 22
Die berderen zijn een beeld van de eenheid van de wederom geboren kinderen van God in het lichaam van Christus.
En de Ark van het verbond was ook vervaardigd van Sittimhout. Exodus 25:10 en 11
De Ark van het verbond is een heerlijk beeld van Jezus Christus.
Als de Tabernakel beschreven word in de Bijbel begint God met de ark. Nee, niet de poort, maar het allereerste wat beschreven word in de Bijbel is de Ark.
Waarom? Waarom eerst de Ark? Omdat God met Zichzelf begint! God begint met Zijn woonplaats.
GOD STAAT OP DE ALLEREERSTE PLAATS!

Al deze objecten waren dus gemaakt van Acacia – Sittimhout.
Het zijn doornige heesters of bomen, die in grote getallen bij elkaar staan en daardoor erg opvallen.
Acasiahout, in de StatenVertaling van de Bijbel word er over Sittimhout gesproken, was de enige bruikbare houtsoort, die in de woestijn kon worden gevonden.
Deze houtsoort was in overvloedige mate op het gehele Sinaïtische schiereiland aanwezig.
Wat ons ook weer laat zien hoe God de Israëlieten in ruime mate voorzien had van dit hout.
Het betrof hier met name de Acacia seyal (woestijnAcacia), die zelfs in zeer onvruchtbare, dorre, droge streken nog zes meter hoog kon worden! De bomen dragen een grote menigte vederachtige bloemen met een heerlijke geur. Acacia honing is dan ook bijzonder smakelijk!

In deel 3 gaan we de rijke betekenis ontdekken van de beelden die ik net met jullie gedeeld heb. En dit is nog maar het begin!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *