Acacia,een houtsoort in de Bijbel met een wonderbaarlijke betekenis! 3


Vorige studie zijn we gestopt met; dit houtsoort was in overvloedige mate op het gehele Sinaïtische schiereiland aanwezig.
Wat ons ook weer laat zien hoe God de Israëlieten in ruime mate voorzien had van dit hout.
Het betrof hier met name de Acacia seyal (woestijnAcacia), die zelfs in zeer onvruchtbare, dorre, droge streken nog zes meter hoog kon worden! De bomen dragen een grote menigte vederachtige bloemen met een heerlijke geur. Acacia honing is dan ook bijzonder smakelijk!

BEGRIJP JIJ WAT JE HIER LEEST?
Waar staat die boom? In de woestijn! In een zeer onvruchtbare dorre, droge streek!
Die boom (Jij en ik) staat midden in de wereld! Een wereld vol van dode werken! Dode gedachten, dode woorden, dode toekomst. Een leven zonder het geloof in Jezus Christus en vervult met de Heilige Geest is onvruchtbaar, dor en dood!
Maar die boom kan in die streek, in de woestijn midden in de dode wereld tot wel zes meter hoog worden! Dat betekend dat die boom volop kan groeien!

WAT IS NU HET GEHEIM VAN DIE GROEIENDE BOOM?
Gezegend daarentegen is de man (vrouw), die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen (op) de HEERE is! Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en zijn wortelen uitschiet aan een rivier, en gevoelt het niet, wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van droogte zorgt hij niet, en houdt niet op van vrucht te dragen. Jeremia 17:7 en 8

Dat is het geheim van die groeiende boom! Het geheim van jouw en mij!
Dat is jouw en mijn geloof in de Heere Jezus Christus, wij hebben onze hele ziel en zaligheid vertrouwd aan Hem!

Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid. Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Romeinen 10: 9, 10 en 11

Daarom groeit deze boom tot wel zes meter hoog in de woestijn omdat die boom aan het water geplant is! En zijn wortels uitschieten aan een rivier!

Het getal 6 spreekt van de mensheid!
Het getal zes staat symbool voor de mens als een onvolmaaktheid wezen. Zes staat in de Bijbel ook voor moeite en arbeid. God schiep de aarde in zes dagen (Genesis 1). In de tien geboden krijgt de mens de opdracht op zes dagen te werken. ‘Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen’ (Exodus 20: 9). Of zoals in het evangelie van Lukas staat: ‘Er zijn zes dagen waarop men moet werken’
Het getal zes komt in de Bijbel 92 keer voor.

Nee het is GEEN toeval dat deze boom wel tot zes meter hoog kon groeien! Dit is de zuiverste vorm van een Schepper die elke schepping tot in het kleinste detail uitgedacht / gewerkt heeft!

Die boom staat geplant aan het water , wat zegt Jezus Christus:” Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinkt. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. Johannes 7:37 en 38
JEZUS CHRISTUS IS HET LEVENDE WATER!
1- Water is het symbool van leven en groei!
Psalm 1 en Jeremia 17

2- Water is het symbool om stof en oordeel af te spoelen!
Genesis 3:14, Johannes 13:10, Handelingen 18:6 en Mattheüs 10:14

3- Water is het symbool voor vrede en genezing!
Openbaring 22:1 en 2 en Jesaja 48:18

4- Water symbool van vergeving!
Micha 7:19 en Psalm 103:12

Daarom voelt hij het niet, wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van droogte zorgt hij niet, en houdt niet op van vrucht te dragen.

Lieve lezer, dit is zo ontzettend gaaf! Als je Jezus Christus vanuit je hart kent, springt je hart op van vreugde! Jij en ik leven in deze dode wereld om ons heen, maar ons geloof in de Heere Jezus Christus leert ons groeien in vertrouwen op Hem alleen! Wat je omstandigheden dan ook zijn in deze wereld, misschien wel nu op dit moment, dan blijft je loof groen, je kan je geen zorgen maken en de vruchten van de Heilige Geest blijven zichtbaar in jouw leven!

Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. 2Petrus 3:18

Dat is dat groeien van die Boom, dat groeien van jouw en mij! Groeien in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus!

Zo ongelofelijk beeldend is die boom, is dat Acacia, Sittemhout voor jouw en mij!
En dan hebben we het er alleen maar over gehad dat die boom in de woestijn staat, en tot wel zes meter hoog kan groeien!

De bomen dragen een grote menigte vederachtige bloemen met een heerlijke geur.

Je begrijpt dat die vederachtige bloemen ons wijzen op veel kleurigheid van Jezus Christus die wij mogen laten zien aan de wereld om ons heen! Want wij staan trots rechtop tot wel zes meter hoog in de woestijn.
Nee, niet met een boekje in een hoekje, ons zo klein mogelijk makend om toch zeker maar niet gezien te worden. Nee! We maken ons groot en al van grote afstand vallen die bomen op met hun vederachtige bloemen!

Ze vallen ook op omdat deze bomen die in een groep staan, zijn de takken gewoonlijk zo ineengestrengeld, dat ze een ondoordringbaar struweel vormen.
Dit is een prachtig beeld van de gemeente!
Jij en ik die samen groeien in de wereld om ons heen en met elkaar de veelkleurige wijsheid van Jezus Christus laten zien! Ineengestrengeld beeld de eenheid uit van de echte, levende gemeente van Jezus Christus. Jezus bad zelf: “Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kom tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij! Johannes 17:9 en 11

Jezus bid voor jouw en mij omdat wij in deze wereld zijn, dat we één zijn!
De levende gemeente van Jezus Christus in deze wereld, ze groeien op samen / ineengestrengeld in de Naam van Jezus.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: de Bijbel en visie EO.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *