Acacia,een houtsoort in de Bijbel met een wonderbaarlijke betekenis! 4

De bomen vallen ook op omdat deze bomen in een groep staan, zijn de takken gewoonlijk zo ineengestrengeld, dat ze een ondoordringbaar struweel / geheel vormen.
Dit is een prachtig beeld van de gemeente!
Jij en ik die samen groeien in de wereld om ons heen en met elkaar de veelkleurige wijsheid van Jezus Christus laten zien! Ineengestrengeld beeld de eenheid uit van de echte, levende gemeente van Jezus Christus. Jezus bad zelf: “Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij! Johannes 17:9 en 11

We zien dit ook weer terug bij de Tabernakel. De Berderen, planken staan rechtop naast elkaar en daartussen de witte omheining van de Tabernakel.
Wij hebben een taak! Een taak in de woestijn! En deze taak is heel simpel hoor! Deze taak is het witte linnen laten zien! En we weten het witte linnen is de Heere Jezus. Wij mogen de mensen die `buiten` zijn de Heere Jezus laten zien!

ONZE TAAK IS NIET OM EEN THEOLOOG TE ZIJN EN ONZE THEOLOGIE DE WERELD IN TE BAZUINEN, DE TAAK VAN ONS IS OM DE HEERE JEZUS TE LATEN ZIEN!

De bomen dragen een grote menigte vederachtige bloemen met een heerlijke geur.
De vederachtige bloemen wijzen jouw en mij op de veelkleurigheid van Jezus Christus die zichtbaar is in en door Zijn gemeente. En die bloemen verspreiden een heerlijke geur!

WAT IS HET BEELD VAN DE GEURENDE BLOEMEN?
Hier mogen we niet zomaar aan voorbij gaan.

1- De geur van de bloem laat ons zien hoe liefelijk de geur van het brandoffer was in de Tabernakeldienst, als God die geur rook van het brandofferaltaar zag Hij vooruit op het offer van Zijn Zoon Jezus Christus, en rook Hij de geur van het offer van de Heere Jezus aan het kruis. Waar de Heere Jezus Christus de volle prijs heeft betaald voor jouw en mijn zonden, ongehoorzaamheid.
2- De geur van de bloem laat ons zien dat jij en ik de liefelijke geur van Jezus Christus mogen verspreiden, uitdelen!
Wist jij dat je geroepen bent om de geur van Christus te verspreiden? Lees maar mee: En God zij dank, Die ons altijd doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen! 2Korinthe 2:14

God laat jouw en mij altijd triomferen in de Heere Jezus Christus, door Zijn kennis openbaar te maken, door jou en mij in alle plaatsen! Overal waar jij en ik ben!
Door dat jij en ik de kennis van de Heere Jezus verspreiden in onze leefomgeving, verspreiden wij die liefelijke, aangename geur van de Heere Jezus Christus!

WAT IS DIE KENNIS DAN?
Maar wast op (groei op) in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. 2Petrus 3:18

En, als nieuwgeboren kinderen, wees zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat jij door dezelve mag opwassen (opgroeien); omdat jij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is.
1Petrus 2:2 en 3

DIE KENNIS WORDT ONS VOORGESTELD IN GODS WOORD, DE BIJBEL!

Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, jouw geeft de Geest van de wijsheid en de openbaring in Zijn kennis; Namelijk verlichte ogen van je verstand, opdat jij mag weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen (jij en ik); En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte Zijner macht, Die Hij gewerkt heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet ter rechter in den hemel; Ver boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn lichaam is, en de vervulling van Diegene, Die alles in allen vervult. Efeze 1:17 t/m 23 lees ook Efeze 3:16 t/m 21.

Waauw! Zie je nu wat een rijkdom ons voorgesteld wordt vanuit Gods Woord aan jouw en mij?
Gewoon door eenvoudig in te zoomen op het Acacia-Sittemhout uit Gods Woord!

De bomen dragen een grote menigte vederachtige bloemen met een heerlijke geur en Acaciahoning is bijzonder smakelijk!

ACACIAHONING.
Bij het brandende braambos zei de Heere tot Mozes dat Hij het volk Israël zou verlossen en opvoeren naar “een land, vloeiende van melk en honing”. Exodus 3:8.
De honing wordt in de Bijbel vaak genoemd en door Salomo graag in zijn beeldspraak gebruikt.
Honing heeft een geneeskrachtige werking. Salomo adviseert: “Eet honing mijn zoon! want hij is goed, en honingzeem is zoet voor uw gehemelte”. Honing heeft een bacterieremmende uitwerking en bevordert bij uitwendige toepassing de genezing van wonden. Doordat het veel vruchten- en druivensuiker bevat is het zeer goed voor kinderen en zieke mensen. Een lepel honing in lauw water helpt goed tegen verkoudheid.

Honing is de uitbeelding van het voedsel dat God aan de meer opgegroeide gelovigen geeft.
Honing is namelijk – evenals melk – een uitbeelding van het Woord van God. Dat staat in
Exodus 16, waar het gaat over de positie van Israël in de woestijn. Het volk is op weg naar het
land dat overvloeit van melk en honing (opgroeien in de kennis en leven onder de geestelijke zegeningen), maar het was nog in de woestijn.(Het volk was nog in een dorre dode staat)

En Hij zei tot mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, en vul uw ingewand met deze rol, die Ik u geef. Toen at ik, en het was in mijn mond als honig, vanwege de zoetigheid. Ezechiël 3:3

Normaal worden boekrollen niet gegeten, maar Ezechiël nam het Woord van God toch tot
zich en het was zoet in zijn mond als honing.

Het bestuderen van Gods Woord en tot de kennis komen van onze Heere Jezus Christus, is als het eten van honing. Het smaakt goed en je wilt er meer van. Het vult je denken en je gedachten worden vernieuwd, je gaat leven naar de wil van God en je hebt geen honger en dorst meer naar wereldse zaken!

Jezus zegt het zelf: ”Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.” Johannes 4:14

Bronnen De Bijbel, Digibron.nl en Vlichtus.nl