Acacia,een houtsoort in de Bijbel met een wonderbaarlijke betekenis! 6


We hebben de vorige studie afgesloten met:
Nu zien we ook duidelijk wat ons vlees met onszelf doet , als wij niet schuilen in de Heere jezus Christus, en ons door Hem laten reinigen. Als ons harde, stekende en onbuigzaam vlees niet word gekruisigd! Dan zal ons vlees ons (en anderen) geselen en met zijn doornen doorsteken, totdat de geestelijke dood zijn intrek neemt!
Want het bedenken vanuit het vlees is de dood; maar het bedenken vanuit de geest is het leven en vrede; Romeinen 8:6

Dit is een harde boodschap, maar we mogen hier niet aan voorbij gaan! Het gelijk worden aan de wereld zonder God en het niet anders zijn resulteert is een geestelijk dood! Dan zijn we hetzelfde als de wereld zonder God en sterven we ook hetzelfde als deze wereld zonder God! En dat betekend een eeuwigheid zonder God! Daarom deze studie! Je leeft nog, er is nog hoop voor jou!

Ondanks onze vreselijke zonden onze vreselijke ongehoorzaamheid, wil de hemelse Vader jouw en mij vergeven, herstellen en vernieuwen! Jezus Christus heeft een onuitsprekelijk verlangen dat jij en ik van onze kwalijke werkingen en invloeden van ons vlees worden vrijgemaakt!
Het is Zijn ultieme wil, dat wij in heiligmaking leven en geheiligd worden! En dit bevestigd Gods Woord zelf aan jouw en mij! Lees zelf maar!
Romeinen 8:5 t/m 13, 1Corinthe 3:9-14, Galaten 3:13 – 5:16 en 19, Efeze 2:1-8 –
5:25 t/m 27.
Colossenzen 2:11, 1Thessalonicenzen 4:3, Hebreeën 12:14, 1Petrus 1:15-16 – 2:24, 2Petrus 2:18, 1Johannes2:15 t/m 17.
Jezus Christus verlangt van jouw en mij dat al het slechte van ons en het boze in ons plaats maakt voor het goede, het goud! Dat Jezus Christus zichtbaar wordt in en door ons heen!
De attributen in de Tabernakel waren gemaakt van Acaciahout en werden overtrokken met goud.
Dit is een prachtig beeld van ons zondig en ongehoorzaam vlees, ons oude karakter moet gekruisigd en geheel met goud overtrokken worden! We moeten ons omkleden / overtrekken met Jezus Christus!

De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, ( is onze ongehoorzaamheid aan God, ons oude vlees , karakter) en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons, als in den dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid; MAAR DOET AAN den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.
Romeinen 13:11 t/m 14

Hoe doe je Jezus Christus aan dan, hoe omkleed je jezelf met Hem?
Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.
Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan!
Galaten 3:26 en 27

Misschien denk je nu wel maar dit is onmogelijk! Nee! Jezus Christus heeft het Zelf mogelijk gemaakt door de reiniging in Zijn bloed, reiniging door Zijn Woord, reiniging door kastijdingen ( gevolgen van jouw en mijn ongehoorzaamheid) en door de hoop op Zijn wederkomst!
1Johannes1:7 t/m 9, Johannes 15:3, Hebreeën 12:10 en 1Johannes 3:2 t/m 3.

Dit is opnieuw een prachtig beeld dat dit aspect uit het karakter en de eigenschappen van het Sittimhout blijkt! Dat God juist dit moeilijk te bewerken Sittimhout uit gekozen heeft.
Een timmerman kon eigenlijk niks met dit krom en verdraaide hout. Maar God heeft dit hout uitgekozen, omdat wij mensen krom en verdraaid zijn!
Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld; Filippenzen 2:15

Het Sittimhout is niet alleen moeilijk te bewerken omdat de nerf krom en verdraaid is maar ook omdat het hout keihard is zonder krimp!
Weer een prachtig beeld van jouw en mij. Ons oude karakter is keihard en door menselijke woorden niet tot bekering te bewegen. Een Nederlands gezegde luidt : “Hij geeft geen krimp”

Een ander Bijbels beeld is het stenen hart.
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ezechiël 36:26
Dit spreekt van de letter van de wet die dood, dat verruild word door de genade van het geloof in de Heere Jezus Christus.
‘Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend’ (2 Korinthe 3:3-7).

Het is uitsluitend de heilige Geest die jouw en mij overtuigd van onze ongehoorzaamheid aan God!
Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; En van oordeel, omdat de overste dezer wereld (satan) geoordeeld is. Johannes 16:7 t/m 11

De Heilige Geest overtuig jouw en mij van ons ongeloof, van het niet geloven in de Heere Jezus Christus! Johannes 16:9

Hoe moeilijk dit Sittimhout ook was te bewerken, en hoeveel geduld er aan te pas moest komen om het te zagen, schaven en te schuren, uiteindelijk waren de attributen van de Tabernakel klaar en stonden ze overtrokken met goud op hun plaats in de woestijn!

Zo is het ook met jouw en mij vandaag door de reiniging in en door het bloed van de Heere Jezus Christus!
Onze Heere Jezus Christus verliest nooit de moed! Hij zal met Goddelijk geduld, blijven zagen, schuren en schaven aan jouw en mijn karakters. En zal ons met goud overtrekken, totdat wij als Zijn bruid geheel gereed zullen staan!
En lieve lezer ik geloof dat het absoluut geen toeval is dat onze Heere Jezus Christus een aardse vader heeft gehad die timmerman was! En dat Onze Heere Jezus Christus ook opgeleid is als…Timmerman!

Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria,… Markus 6:3a
Vertrouwende bij Zich Zelf, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus; Filippenzen 1:6
Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft van het Lam is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de *rechtvaardigmakingen der heiligen.
Openbaring 19:7 en 8

• Rechtvaardigmaking is een daad van genade gegeven door God de Vader aan de mensen, door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus! waardoor Hij, uit vrije genade, de zondaar al zijn zonden vergeeft.

Alleen de waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: De Bijbel, HJM Sales.

in deel 7 Schitterend praktisch onderwijs!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *