Acacia,een houtsoort in de Bijbel met een wonderbaarlijke betekenis! 7


Vandaag: Schitterend praktisch onderwijs!

Jij en ik zijn vandaag het Sittimhout. En ons eigen sittimhout (“sjietiem” – Myjv – “houtsplinters”), moet voortdurend geschaafd en geschuurd worden. Alle scherpe doornen en houtsplinters moeten worden verwijderd. Want de Heilige Geest verlangt om in Zijn volheid in ons
woning te maken. En het is mogelijk! Want er is niets onmogelijk bij God!
Genesis.18:14, Markus 10:27, Efeze3:20.

Als de hemelse Timmerman, Jezus Christus maar lang genoeg doorgaat met het schaven en schuren, dan wordt het sittimhout heel erg glad. En dan is het gereed om met het goud (Jezus Christus Zelf) te worden overtrokken. Want hoe gladder het oppervlak, hoe minder snel het goud los bladdert. En omdat het sittimhout niet krimpt of uitzet, is het niet gevoelig meer voor
de vele, grote temperatuurschommelingen van verdrukkingen en moeilijkheden. Dan blijft het
blinkende goud (Jezus Christus) op Zijn plaats. Dan blijft is elke levensomstandigheid Jezus Christus zichtbaar!

Jij en ik zijn het waard voor God om ons eindeloos te zagen, schaven en schuren!
Net zo lang tot dat wij `attributen` in het huis van God kunnen zijn!
Paulus noemt ons levende stenen in een geestelijke tempel!

En laat jij je ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 1Petrus 2:5

Zal Ik met jullie niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls? spreekt de HEERE; ziet, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijn jullie in Mijn hand, o huis Israëls!
Jeremia 18:6

God wil ons vormen naar Zijn beeld! Nee, niet het beeld wat wij graag voor ogen hebben, nee!
Maar naar Zijn beeld! En wat is het beeld van God?

God, voortijds veel maal en op velerlei wijze = verschillende manieren, tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken DOOR DE ZOON; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft; Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en HET UITGEDRUKTE BEELD Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelf te weeg gebracht heeft, is gezeten ter rechter der Majesteit in de hoogste hemelen; Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.
Hebreeën 1:1 t/m 4

Jezus Christus is het Beeld van God!

Die Attributen in de Tabernakel werden overtrokken met goud!
jij en ik in de geestelijke tempel, zijn overtrokken met Jezus Christus!

Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.
Romeinen 13:14

Nu komen we aan bij het feit dat het goud waarmee de attributen in de Tabernakel mee omkleed zijn op de Heere Jezus wijst!

En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi reinigen, en Hij zal ze door louteren als goud, en als zilver; dan zullen zij den HEERE spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Maleachi 3:3

Bij het louteren van goud en zilver deed de smelter het onzuivere metaal in een pot boven het heetste vuur dat hij kon maken. Als het metaal in de pot kookte, werd de ‘droesem’ – dat wil zeggen de onzuiverheden – naar de oppervlakte gedreven en eraf geschept (zie Spreuken. 25:4). Dit proces ging net zolang door totdat alle onzuiverheden verwijderd waren en er niets anders dan alleen het zuivere metaal was overgebleven.
Er wordt gezegd dat de smelter, als hij zich over de pot heen boog, pas tevreden was als hij zijn spiegelbeeld helder en zuiver kon zien in het oppervlak.

Jezus Christus zaagt, schaaft, schuurt en schept de `droesem` net zolang totdat Hij Zichzelf in jouw en mij kan spiegelen! Totdat Jezus Christus in jouw en mijn leven zichtbaar word!

En dat heet nu met een duur woord levensheiliging!
Daar doelt Petrus op als hij zegt : ”Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.”

Dáárom voorspelt de profetie van de profeet Joël, dat er een fontein (van levend water) uit
het Huis des Heeren zal ontspringen en het onvruchtbare, dorre dal van Sittim zal bevloeien.

En het zal te dien dage geschieden dat de bergen van zoeten wijn zullen
druipen, en de heuvelen van melk vloeien, en alle stromen van Juda vol van water gaan; en
er zal een fontein uit het huis des HEEREN uitgaan, en zal het dal van Sittim bewateren.
De Bruid van Jezus, het Nieuwe Jeruzalem, gevormd uit ontelbare kinderen Gods die eens
zo dor en onvruchtbaar waren, maar nu te samen de Woning van de Allerhoogste, zal straks
overvloeiend zijn van levende wateren welke haar een overweldigende vruchtbaarheid zullen
geven. Joël 3:18

En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.” Openbaring. 22:1-2

Wat een prachtig beeld laat dit Sittimhout ons zien!
Van krom en verdraaid en bikkelhard naar gevormd, super glad en met goud overtrokken!

Van een leven zonder God naar een leven met God, gevormd naar Zijn Beeld!
Geheiligd en rein, volkomen volmaakt door het offer van Jezus Christus aan het kruis!

Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Efeze 5:27

ALLE EER EN GLORIE AAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS!
Waardig is het Lam!

Einde studie Acaciahout.

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Bronnen: De Bijbel en HJM Sales.

2 reacties op Acacia,een houtsoort in de Bijbel met een wonderbaarlijke betekenis! 7

 1. Wim schreef:

  Hoi nogmaals bedankt voor deze mooie lessen over acasia hout.

  Weet u ook de groeisnelheid van Acaia bomen?

  Met vreugde van Wim de Visser

  • Nicky schreef:

   Beste Wim,

   Bedankt voor uw reactie. Als antwoord op uw vraag kan ik u dit vertellen; Met ‘de Acacia’ als soort wordt gewoonlijk de robinia (Robinia pseudoacacia) bedoeld, de robinia is een snelle groeier: jaarlijks tot een meter in de hoogte en een centimeter in de dikte. met hartelijke groet en Zegen, Nicky Moolenaar. Websitebeheerder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *