Alleen de woorden van God!-1

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

WAT ZEGT GODS WOORD ZELF OVER DE WOORDEN VAN GOD?
Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. 2 Timotheüs 3:16-17

U hebt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.
Deuteronomium 8:3

Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.
Jesaja 40:8

Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen. Psalm 18:31

U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet. Psalm 18:36-37

Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar.
Psalm 33:4

Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen? Psalm 56:5

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.
Psalm 119:105

Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord.
Psalm 119:9

Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudige.
Psalm 119:130

Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.
Spreuken 2:6

Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.`
Mattheüs 4:4

Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.
Mattheüs 7:24

Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
Mattheüs 24:35

Maar hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’
Lukas 11:28

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
Johannes 1:1

Het Woord is Mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben Zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Johannes 1:14

En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’
Johannes 8:31-32

Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt.
Filippenzen 2:14-16a

En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 1 Petrus 2:2

In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Hebreeën 1:3

Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.
Jakobus 1:21

Na deel 2 gaan we de focus leggen op wat Gods woord ons zegt over het Woord!
dat Gods Woord onmisbaar is voor Gods kinderen!
Jij en ik leven door en van Gods Woord! Zonder Gods Woord zijn wij krachteloos, ten dode opgeschreven!

Gods Woord is Geest en leven!
Lees, gehoorzaam Zijn woord en leef!
(Jezus is het levende Woord) Johannes 1

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *