Alleen de woorden van God!-10

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

Gods Woord zegt over Zichzelf:
Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand.
Spreuken 2:6

Vorige keer hebben we gezien dat Gods Woorden licht en inzicht geven.
Je ziet waar je moet lopen, en je onderscheid de vlakke weg van de kuilen en stenen.

Het inzicht van vandaag leert ons dat de HEERE wijsheid geeft, en dat geeft hij zonder je dat verwijten! Lees maar:
En indien iemand van jullie wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeert, Die een iegelijk mildelijk (= zonder afkeuring) geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Jakobus 1:5

In wat voor een situatie jij ook wijsheid nodig hebt, lees Gods Woorden en begeer jouw wijsheid van God! En jij ontvangt de wijsheid die je nodig hebt! Geloof dat nu maar gewoon!
Want:
Maar dat hij ze begeert in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar (golf) van de zee gelijk, die van den wind gedreven en op geworpen en neergeworpen wordt. Want die mens meent niet, dat hij iets ontvangen zal van den Heere. Jakobus 1:6 en 7

Jakobus leert ons dit omdat er geschreven staat:
Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Hebreeën 11:6

En hoe bouw jij je geloof op? Hoe wordt jij een volgeling van Jezus die niet twijfelt maar de wijsheid ontvangt die hij nodig heeft? Door het lezen van Gods Woorden!
Omdat we hebben gelezen:
… uit Zijn mond komt kennis en verstand. Spreuken 2:6

Zie je nu, hoe Gods Woord een geheel is en Zichzelf bevestigd?

We hebben laten zien wat Gods Woord zegt over zichzelf in het Oude Verbond. (Oude Testament)
Nu gaan we zien wat Gods Woord over Zichzelf zegt in het Nieuwe Verbond. (Nieuwe Testament)

Doch Hij (Jezus), antwoordende, zei: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. Mattheüs 4:4 S.V.

Zo! En meteen vallen we met de Deur in huis!
Wij zullen door alleen brood te eten NIET leven, maar met ALLE woorden die God spreekt!

Ik heb het al eerder gezegd: buiten de Woorden van God is er geen weg, geen waarheid en geen leven!
Ja, door te eten en te drinken leven we tot we sterven, maar Jezus doelt hier op het eeuwig leven!
Het leven tot in eeuwigheid, zonder einde.
Zonder de Woorden van God ontvang je geen wijsheid, kennis en verstand over wat ECHT waarde heeft in jouw leven.
Met andere woorden, met eten en drinken onderhoud jij je lichaam, en met de Woorden van God onderhoud jij je geest!

Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, die zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man (vrouw), die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; En er is slagregen neergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.
Mattheüs 7:24 en 25

Een waardige afsluiter voor vandaag, en een hele duidelijke!
Als wij de Woorden van God horen, lezen en we zijn gehoorzaam aan die Woorden door ze ook te doen, door er naar te leven, dan vergelijkt Jezus ons met een persoon die zijn huis op een rots heeft gebouwd! En die Rots is Jezus Christus zelf! Efeze 2:19 t/m 22 en 1Korinthe 10:4

Dan zijn daar de omstandigheden in het leven, tegenslagen, faillissementen, ernstige ziektes, huwelijksproblematiek, werkeloosheid, en noem maar op. En al die levensomstandigheden zijn je leven binnengedrongen en proberen je leven te verwoesten, en jouw leven is onverwoestbaar, want jij heb je gegrond op de Rots, je fundament is zeker en vast! Jij hebt jezelf verankerd in Jezus Christus!

Omstandigheden zullen er altijd zijn in je leven, leuke maar ook minder leuke.
Door Gods Woorden te horen en te doen , is er geen omstandigheid die jouw op je knieën krijgt!
Maar ben jij meer dan een overwinnaar in en door Jezus Christus!

Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt.
Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter `hand` Gods is, Die ook voor ons bidt.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?
(Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij de hele dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. Romeinen 8:31 t/m 39

Jezus wat een heerlijke Naam!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *