Alleen de woorden van God!-11

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

Gods Woord zegt over Zichzelf:
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Mattheüs 24:35

Dit is een krachtig statement! Bewering, uitlegging.
Eigenlijk staat hier: alles zal voorbijgaan, maar Mijn Woorden blijven!
De Woorden van God zijn zichtbaar geworden in Jezus Christus, Jezus Christus is God.
God is zonder begin en zonder einde! De rest (hemel en aarde) gaan voorbij!

En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. Openbaring 21:1
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. Openbaring 1:8 / Jesaja 57:15a

Gods Woord zegt over Zichzelf:
Maar Hij (Jezus) zei: Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren. Lukas 11:28

Jezus zegt hier; je bent *zalig als je Gods Woord hoort, leest en er naar leeft. Je bewaart het in je hart, je koestert het. Betekend ook: Je bewaart Gods Woord zuiver, je bewaart het zoals je het gekregen hebt!

Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.
En indien iemand afdoet van de woorden van dit boek van deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Openbaring 22:18 en 19

Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft. 1 Johannes 2 :5 en 6

*Zalig = allerliefst, beeldig, bekoorlijk, betoverend, charmant, delicieus, , enig, genotvol, goddelijk, heerlijk, hemels, overheerlijk, prachtig, gelukkig (bn) : blij, blijmoedig, gelukzalig, genietend, genotvol, happy, jolig, monter, opgetogen, tevreden, verheugd, voldaan, vreugdevol, vrolijk, zalig.

Met andere woorden als je Gods Woord hoort , leest en doet, dan ben je de gelukkigste mens op aarde! Je leeft uit de kracht van God zelf! De Geest van Jezus leeft in jouw!

Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.
Romeinen 8:15 en 16

Gods Woord zegt over Zichzelf:
In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Johannes 1:1

Deze tekst spreekt onomwonden dat de woorden van God zichtbaar geworden zijn in en door Jezus Christus en dat Jezus Christus God is!
WANT!
In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. Johannes 1:4
Jezus zegt over zichzelf: ik ben Het Licht, Ik ben Het Leven. Johannes 8:12 en
Johannes 14:6

We sluiten af voor vandaag.

Gods Woord zegt over Zichzelf:
En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeboren van den Vader), vol van genade en waarheid.
Johannes 1:14

Opnieuw een bevestiging dat Jezus Christus het vlees geworden Woord is!
Gods Woorden zijn vlees geworden (Jezus Christus) en heeft onder ons gewoond.
In het Oude Testament / Oude verbond woonde Gods Woorden ook al onder het Volk maar dan in de vorm van de tien geboden.
In het Nieuwe Testament / Nieuw Verbond woonde Gods Woorden onder het volk in de vorm van Jezus Christus!

En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard (laten zien) in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 1 Timotheüs 3:16

GOD IS GEZIEN IN HET VLEES!
God is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
Zoals in het Oude Testament God woonde onder het Volk in de Tabernakel.
En wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd (aandachtig bekeken, waargenomen) een heerlijkheid ALS de eniggeboren Zoon van de Vader, vol van genade en Waarheid!

Jezus Christus is God gezien in het vlees, laten zien ALS de Zoon van God.
God heeft Zich laten zien ALS Vader, als Zoon en als Heilige Geest.
God is vol van genade en waarheid!

In het Oude Testament / Oude Verbond was er elke keer opnieuw genade voor het volk van Israël.
Door heel de geschiedenis heen bleef er een rest over! De God van het Oude Testament / verbond is precies dezelfde God in het Nieuwe Verbond / Nieuwe Testament!
Gods Oorspronkelijke woord kent GEEN Oude en / of Nieuwe Verbond / Testament!
Het is Gods Woord van begin tot het einde!

En Gods Woord is vol van genade en Waarheid!
Niemand hoeft te vallen onder het oordeel van God, de zaligheid is voor ALLE mensen!

Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; WELKE WIL, DAT ALLE MENSEN ZALIG WORDEN, EN TOT KENNIS DER WAARHEID KOMEN. Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor ALLEN, zijnde de getuigenis te zijner tijd; Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid. 1 Timotheüs 2:1 t/m 7

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *