Alleen de woorden van God!-14

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

Van de Psalmen naar de Spreuken.

Gods Woord zegt over Zichzelf:
Hij nu leerde mij, en zei tot mij: je hart houd mijn woorden vast, onderhoud mijn geboden, en leef. Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand; vergeet niet, en wijk niet van de redenen van mijn mond.
Streef naar wijsheid, zoek naar kennis, wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.
Spreuken 4:4 en 5

Nu heb ik even twee verzen gepakt om het verband goed te begrijpen.
Want wat hier staat is van levensbelang! Zonder gehoorzaamheid aan dit stukje Bijbeltekst is ons leven een stuurloos schip wat naar de afgrond dobbert!

We lezen twee heel belangrijke levenslessen; 1- Je hart houd mijn woorden vast en 2- onderhoud mijn geboden!
1- Wat zijn `mijn woorden` die we vast moeten houden?
Dat is zijn eenvoudig Gods Woorden, alles wat God tegen ons gezegd heeft door Zijn Woord.
Met andere woorden, houd met je hart vast aan Gods Woord, Gods wil.
2- Welke geboden moeten wij onderhouden?
Het antwoord hierop is ook eenvoudig; het zijn namelijk twee geboden!
Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Want in deze twee geboden liggen alle geboden die God heeft gegeven opgesloten. We lezen het vanuit Gods Woord zelf:
En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. En jij zal de Heere, je God, liefhebben uit geheel je hart, en uit geheel je ziel, en uit geheel je verstand, en uit geheel je kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Jij zal je naaste liefhebben als jezelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze. Markus 12:30 en 31
En
En Jezus zei tot hem: Jij zal liefhebben de Heere, je God, met geheel je hart, en met geheel je ziel, en met geheel je verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Jij zal je naaste liefhebben als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten.
Mattheüs 22:37 t/m 40

Als je gehoorzaam bent aan de woorden die Jezus hier spreekt dan leef je echt! Dan leef je vanuit en gehoorzaam aan de wil van God!

Het vers gaat verder met: Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand; vergeet niet, en wijk niet van de redenen van mijn mond.
Hoe krijg je wijsheid en verstand? Door Gods woorden niet te vergeten en niet af te wijken van de redenen van Zijn mond! Met andere woorden: door te leven in en door het Woord van God!

Het vers sluit af met: *Streef naar wijsheid, zoek naar kennis, wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.
*streven (ww):aspireren, beogen, beproeven, dingen, jagen, najagen, nastreven, trachten, viseren
Met andere woorden: Jaag naar wijsheid, begeer wijsheid te krijgen, en zoek naar kennis, wijsheid en kennis van Gods Woorden, wijk er niet vanaf wat God zegt en vergeet het niet!
Het allerbelangrijkste in jouw en mijn leven is de wijsheid van het Woord van God!
Vanuit die kennis komt alle andere kennis die nodig hebt is jouw leven!

We sluiten voor vandaag af met een geweldige zegen op het gehoorzamen van Gods Woord.
Hoor, mijn zoon! en neem mijn redenen aan, en de jaren des levens zullen u vermenigvuldigd worden. Spreuken 4:10

Dit is geen grapje van God! Nee! Dit is zo een geweldige belofte van God aan jouw en mij!

Hoor mijn zoon, hoor mijn dochter! Met andere woorden, luister nu eens goed!
Neem Mijn redenen aan, luister naar wat ik je onderwijs, en leef ernaar, en de jaren van je leven zullen vermeerderen!

Dit gaat in tegen al het religieus gezwets dat ziektes en vroeg overlijden van mensen de wil van God is!
We moeten stoppen om naar situaties van andere gelovigen te kijken! Vaak als ik Gods Woord deel met mensen dat hoor je meteen; Ja, maar die en die is ook…
Nee stop daar mee! We hebben vandaag opnieuw geleerd dat we niet naar mensen moeten kijken en hun redenen aan moeten nemen, nee, neem de redenen aan van God zelf! Luister naar Hem!
Gehoorzaam Zijn geboden, en verkrijg, jaag naar Zijn wijsheid!
Je moet net als een paard je loopbaan lopen, een paard heeft oogkleppen aan de zijkant van zijn ogen met de reden dat hij niet afgeleid word van het verkeer om hem heen. Zo ook met jou en mij!
Laat je niet afleiden door al de gelovigen om je heen die, hoe goed ze het ook bedoelen, jou afhouden van de waarheid door hun eigen belevingen op jouw te leggen.
Doe je oogkleppen op , zodat je alleen gericht bent op God en Zijn Woord!
Wat Hij zegt is jouw waarheid! En die waarheid maakt je vrij en doet jouw leven!

En jouw gehoorzaamheid aan de onderwijzing van God, jouw leven in de wil van God, doet je lang en in vrede met God leven! Dan zal elke `tegenslag` in jouw leven ten goede worden gekeerd door jouw hemelse Vader! Dan zal ALLES medewerken te goede… ALLES!

En wij weten, dat diegenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk diegenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Romeinen 8:28

En omdat je dat weet en gelooft kan je leven wat ons geleerd word:
Verblijdt je te allen tijd /altijd, onder elke omstandigheid. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
1 Thessalonicenzen 5: 16, 17 en 18

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geraadpleegde bronnen: De Bijbel en Synoniemen.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *