alleen de woorden van God! 15

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

Gods Woord zegt over Zichzelf:
Mijn zoon! merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen. Laat ze niet wijken van uw ogen, behoud ze in het midden uws harten. Want zij zijn het leven diengenen, die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees. Spreuken 4:20 t/m 22

Vandaag worden we geconfronteerd met een aansporing, bemoediging en daarop een belofte.
We lezen dat er gesproken word tegen; `mijn zoon`. Je mag hier lezen Mijn `zoon` of mijn `dochter`.
Omdat in en door de Heere Jezus iedereen gelijk is!

WAAROM DAN? Omdat Gods Woord dit zelf zegt! Lees maar mee.
Want jullie zijn allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de belofte erfgenamen. Galaten 3:26 t/m 29

Heeft Gods Woord het hier dan tegen alle mensen?
NEE! Gods Woord spreekt hier tegen die mensen die in Christus gedoopt zijn en Christus hebben aangedaan. Met ander woorden die in Jezus Christus geloven en Hem in gehoorzaamheid volgen.

En tegen die mensen zegt het Woord: ”merk op mijn woorden en neig je oren tot mijn redenen”.
Vestig je aandacht op mijn woorden, Let op wat ik zeg, leg je oor te luister tot mijn redenen, hou mijn redenen altijd voor ogen, bewaar mijn redenen in je hart.

Welke redenen zijn zo belangrijk?
Met `redenen` wordt het Woord van God bedoeld. Het Woord van God moet regeren in ons hart, ons vermanen om heilig te leven en wijzen op onze plicht in gehoorzaamheid aan God.
waarschuwen voor gevaar wat tegen het Woord van God ingaat!

Waarom is dit zo belangrijk?
Omdat de redenen, Gods Woorden, leven zijn voor diegene die deze redenen, Gods woorden, deze wijsheid vinden!
Spreuken 8:8 zegt: ” Al de redenen van Mijn mond zijn in gerechtigheid; er is niets verdraaids, noch verkeerds in”.
Daarom zegt Gods Woord ook: Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. Spreuken 8:17
Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE.
Maar die tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen, die Mij haten, hebben den dood lief.
Spreuken 8:35 en 36

Zie je dat? Gods Woord is leven en leef je door dat woord in harmonie met God!
Maar sla je die redenen in de wind dan doe je jezelf geweld aan en kies je ervoor om de dood lief te hebben.

Vestig je aandacht op mijn woorden, Let op wat ik zeg, leg je oor te luister tot mijn redenen, hou mijn redenen altijd voor ogen, bewaar mijn redenen in je hart.
Want zij zijn het leven diengenen, die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees.

Gods Woord is een medicijn voor het gehele vlees!
1- Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
Galaten 5:24 Hier word gesproken van het vlees in geestelijke zin. Onze verlangens.
2- Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53:5 Hier wordt gesproken over ons zieke lichaam. Dit lezen wij in Mattheüs 8:17

Met andere woorden, Gods redenen, Zijn woorden zijn een medicijn voor ons geestelijke leven en ons lichamelijke leven!

We sluiten af met Spreuken 30:5 daar staat, Alle rede Gods is doorlouterd; Hij is een Schild degenen, die op Hem betrouwen.

Alle redenen van God zijn beproeft, Hij is een schild van diegene die op Hem vertrouwen, in Hem geloven.

Is dat zo, is Gods Woord beproeft en zuiver bevonden? Is Gods Woord echt de getoetste waarheid?
Hét bewijs dat de Bijbel het Woord van God is, ligt in de Bijbel zelf.
Jezus zegt in Johannes 17: 17 tot de Vader:” Vader Uw Woord is de waarheid”.
De Bijbel getuigd van Zichzelf in 1Timotheüs 4: 9 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig.

Volgende week geef ik jullie 4 onomstotelijke bewijzen dat de Bijbel waar is!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geraadpleegde bronnen: De Bijbel , Synoniemen.com, BBB-Studie van Frank Ouweneel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *