Alleen de woorden van God!-17

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

In de vorige post zijn we kort ingegaan op vier bewijzen die terug te vinden zijn in Gods Woord Zelf dat Gods Woord de absolute waarheid is.

1- Gods Woord verklaard van af het allereerste begin dat de aarde rond is.
2- Gods Woord vermelde eertijds al dat er in het binnenste van de aarde vuur is.
3- Gods Woord voorspelde de uitvinding van televisie en de toepassing van satelliet technologie.
4- Gods Woord voorspelde de ontwikkeling van het internet.

Zo zijn er nog honderden bewijzen in Gods Woord te vinden die jouw en mij vertellen dat Gods Woord de waarheid is. Met andere woorden: Ja wij kunnen bewijzen dat God bestaat en leeft!

We gaan verder met te ontdekken wat Gods Woord over Zichzelf zegt:
Alle rede Gods is doorlouterd; Hij is een Schild dengenen, die op Hem betrouwen.
Spreuken 30:5

Dit is een hele mooie! Alle woorden van God zijn getoetst! Dit is ook wel heel belangrijk om te weten. Er is geen woord van God wat deze toets niet heeft doorstaan! Dat kan je niet zomaar van elk willekeurig boek zeggen.
Maar hoe weet ik nu dat elk woord van God ook daadwerkelijk getoetst is?
Het is eenvoudiger dan je denkt hoor.
1- Dat zegt Gods Woord zelf! Al de Schrift is van God ingegeven… 2Timotheüs 3:16
Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 2Petrus 1:20 en 21
Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied; Onderzoekende, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus, *Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende.. 1petrus 1:10 en 11
• Dit zinnetje: `op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus, Die in hen was…` Spreekt over de Heilige Geest die aktief was in de mensen die mee hebben geholpen aan het schrijven van Gods Woord.

Dus de Profeten en de discipelen uit de tijd van Jezus Christus rondwandeling op aarde bevestigen de waarheid van Gods Woord.

2- Zoals we al eerder gezien hebben, bevestigd de wetenschap wat al lang van te voren in Gods Woord geopenbaard is! Wil je hier nu veel meer over lezen over Gods Woord en de wetenschap klik dan op deze link:

De Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit!


Alle rede Gods is doorlouterd = getoetst; Hij is een Schild diengenen, die op Hem betrouwen.
Spreuken 30:5
Dat God een schild is op diegenen die op Hem vertrouwen is al eerder uitvoerig behandeld.

Gods Woord zegt over Zichzelf:
Van Spreuken naar Romeinen : ` Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. ` Romeinen 10:11

Opnieuw weer een heerlijke waarheid uit Gods Woord.
Want Gods Woord zegt:` iedereen die in Jezus Christus gelooft zal niet beschaam = teleurgesteld worden`.

Hoe kan Gods Woord dit nu zeggen?
Omdat Jezus Christus Zelf zegt:` Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Johannes 14:6

Omdat we in een vorige uitgebreide studie over Jezus Christus

Gelovend vertrouwen!


We lezen dus in Romeinen 10:11; Want Gods Woord zegt:` iedereen die in God gelooft die zal niet beschaamd, teleurgesteld worden.

En hoe kom je daar nu achter of dit echt zo is?
Door de proef op de som te nemen, en ik daag je ( na Gods Woord) daartoe uit!

God roept jouw en mij vandaag toe: O iedereen die dorst heeft! komt tot de wateren, en jij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk! Waarom wegen jullie geld uit voor hetgeen geen brood is, en werk je hard voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. leg je oor te luister, en komt tot Mij, hoort, en je ziel zal leven; want Ik zal met jouw een eeuwig verbond maken, en jouw geven de gewisse weldadigheden van David. Jesaja 55: 1 t/m 3

God weet dat jij dorst hebt, en dat jij je dorst probeert te lessen. En jijzelf weet waarnaar je dorst en welke dorst jezelf probeert te lessen, God weet dit ook, ik weet dit niet.
Maar weke dorst jij ook probeert te lessen, je zal altijd weer opnieuw dorstig worden! En jij weet dat Gods Woord en ik gelijk hebben!

Maar het water wat Jezus Christus jouw wil geven is water dat leeft! En als je daarvan gedronken hebt, wordt elke dorst in jouw gestild en wil je niet anders meer dan drinken van het water wat Jezus Christus jouw geeft. En dat water is 100% gratis! Het kost je financieel helemaal niks!
Andere bronnen die jouw dorst proberen te lessen zijn uit op jouw geld en goed, en de boze macht die daar achter zit is er op uit om jouw ziel te vernietigen, ook alle religieuze bronnen tappen uit dat zelfde vaatje!
Maar Jezus Christus roept jouw vandaag toe, komt tot Mij, zonder geld en zonder goed, luister naar Mij en leg je oor te luister, ik wil een eeuwig verbond met je maken en zal je geven de onvermijdelijke, zekere weldadigheden van David!
Hoe drink je van dat levend water?
Door te geloven in Jezus Christus . (Johannes 3:15)
Wat moet je van Hem geloven?
Als jij met je mondde Heer Jezus zal belijden , en met je hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zal jij zalig worden. Romeinen 10:9

Want de liefde van Christus dringt mij, Zo ben ik dan een gezant van de weg van Christus, alsof God door mij bid; ik bid naar de wil van Jezus Christus: laat je met God verzoenen!

De enige waarheid = Jezus geeft jou vrijgemaakt!

Geraadpleegde bronnen: De Bijbel, BBB-studie van Frank Ouweneel en synoniemen.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *