Alleen de woorden van God!-18

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

Gods Woord zegt over Zichzelf:
Het woord van Christus woont rijkelijk in jouw, in alle wijsheid; leert en vermaant elkaar, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in je hart.
Kolossenzen 3:16

Het Woord zegt; het Woord van Jezus Christus woont in overvloed, overvloedig in jouw!
Anders gezegd: het hele Woord van Jezus Christus woont in jouw! En als iets ergens woont dat is het daar, dan voelt het zich daar thuis.
Dus het Woord van Jezus Christus voelt zich thuis bij jouw omdat Het in jouw woont!

En nu de vraag: ”hoe woont Gods Woord in jouw?”
In alle wijsheid! Let wel…ALLE wijsheid!

Hoe kan Gods Woord in alle wijsheid in jouw wonen?
Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, jouw geeft de Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; Efeze 1:17
Dus, omdat God jouw die wijsheid geeft!

Wat doe je met die wijsheid?
Elkaar leren en *vermanen met psalmen en lofgezangen en geestelijke liederen, zingende met genoegen in je hart voor de Heere.

*Vermanen is berispen, terechtwijzen, waarschuwen.

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerleggen, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is…” (2 Timotheüs 3:16)

Wanneer geeft God jouw die Geest van de wijsheid?
Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want jij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar jij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. Romeinen 8:14 t/m 16

Dus door het geloof in Jezus Christus!
Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt. 1Korinthe 12:13

In Welken ook jij bent, nadat jij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie van je zaligheid gehoord hebt; in Welken jij ook, nadat jij geloofd hebt, bentverzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van Zijn heerlijkheid. Efeze 1:13 en 14.
Amen!

Het Woord zegt over Zichzelf:
Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
Johannes 1:3

Zo dan! Einde alle discussies! Alle dingen zijn door Het Woord gemaakt, zonder dat Woord is geen ding gemaakt dat ooit gemaakt is!

Alle grondstoffen zijn terug te herleiden naar het allereerste begin toen de hemel en de aarde geschapen zijn. Ook de mens zelf is geschapen = gecreëerd door Het Woord!

Wie of wat is dat Woord?
In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Johannes 1:1
God is dat Woord en dat Woord is zichtbaar geworden in en door Jezus Christus!

Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.
Johannes 1:10
Amen!

Gods Woord zegt over Zichzelf:
Indien (als) jij in Mij blijft, en Mijn woorden in jouw blijven, zo wat jij wilt, zal jij begeren, en het zal jouw geschieden. Johannes 15:7

Ja dit staat echt in Gods Woord! God zegt eigenlijk als jij in gehoorzaamheid aan mij leeft en mijn Woord woont, leeft in overvloed in jouw, vraag wat je wilt en je krijgt het.

Eigenlijk is het heel eenvoudig als je naar de wil van God leeft, en Zijn Woord overvloedig in jouw woont en leeft dan zal je ook NIET buitenom Gods wil en Woord vragen!

Maar dit betekend NIET datje alleen maar geestelijke vragen mag stellen of geestelijke dingen mag begeren, nee er staat, zo wat jij wil, begeer het en je zal het krijgen!

Volgende week zal ik jouw wat voorbeelden geven uit ons gezinsleven. Dingen die wij wilden en aan God gevraagd hebben en ook gekregen hebben en zelfs meer dan dat!
Die voorbeelden ga ik aan jouw vertellen om jouw te bemoedigen en jouw te leren om vrijmoedig aan God te vragen! En weet je waarom?

Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.
En
Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, MOET geloven, dat Hij is, en een Beloner is voor die mensen, die Hem zoeken!
Hebreeën 11:1 en 6

Daar ligt de sleutel! Dat is jouw antwoord! Je MOET geloven dat God je geeft waar je om vraagt!
ALLES wat jij aan God vraagt wat NIET tegen Zijn Woord ingaat mag je van Hem ontvangen!

Volgende week gaan we ontdekken dat het heel veel is wat je aan God mag vragen in al je vrijmoedigheid!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *