Alleen de woorden van God!-20

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

We zijn bij de laatste drie teksten aangekomen van deze uitgebreide studie over wat Gods Woord over Zichzelf zegt.
En we hebben gezien dat Gods Woord zeker is van Zichzelf en Zich laat zien als de enige zuiver waarheid. De enige weg tot God de Vader.

Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Johannes 14:6

Jezus is dus Die Weg, Waarheid en Leven!
Nu zegt Jezus: “Gijlieden (jullie) zijn nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb”.
Johannes 15:3

Wat bedoeld de Heere Jezus hiermee?
Omdat te begrijpen moeten we eerst vragen; tegen wie heeft Jezus het?
Jezus heeft het hier tegen Zijn Discipelen tijdens de Paasmaaltijd. Johannes 13

Nu zegt Jezus: “Gijlieden (jullie) zijn nu rein… Wat betekend dat `rein` zijn?
De discipelen zijn rein door de Waarheid die in Jezus Christus is, Hij is de Waarheid!
Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Johannus 17:17
Jezus is het vlees geworden Woord van God! Johannes 1:1
Het Woord van God werd tot de Discipelen gesproken en er bevindt zich een reinigende kracht in dat Woord. Het Woord van God reinigt zoals het vuur het goud van het schuim reinigt en het medicijn het zieke lichaam reinigt.

Nu zegt Jezus: “Gijlieden (jullie) zijn NU rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb”.
Dat is merkwaardig, waarom zijn de discipelen `nu` rein?
Hun gezelschap was rein nu Judas uitgedreven was . Voordat Judas uitgedreven was, waren zij niet allen rein!

Nu zegt Jezus: “Gijlieden (jullie) zijn nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb”.
Begrijp je het nu? Wat God door Zijn Woord (Jezus Christus) tot ons zegt, reinigt ons!

Hoe reinigt het ons?
Blijft in Mij, en Ik in jouw. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook jij niet, zo jij in Mij niet blijft. Johannes 15:4

Gods Woord reinigt jouw en mij, als jij en ik in het Woord blijven! Als jij en ik aan het hart van God blijven, door gehoorzaamheid aan het Woord van God! Door een Discipel te zijn, Jezus te volgen.

Opnieuw worden we met onze neus op het feit gedrukt dat Gods Woord het allerbelangrijkste is in jouw en mijn leven! Want Gods Woord is Jezus Christus! Zijn Woorden reinigen jouw en mij!

Gods Woord zegt over Zichzelf:
Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal. 1 Thessalonicenzen 5:24

Jezus, roep jouw en mij, Hij is getrouw, hij zal het ook doen!
Jezus roept jouw en mij om Zijn discipel te zijn, Zijn volgeling, om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf!
En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. En jij zal den Heere, je God, liefhebben uit geheel je hart, en uit geheel je ziel, en uit geheel je verstand, en uit geheel je kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Jij zal je naaste liefhebben als jezelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.
Markus 12:29 t/m 31

Jezus is trouw, Hij zal het doen!
De vertroostende zekerheid dat God trouw is, is de waarborg dat de discipelen tot het einde toe bewaard zullen worden, in de waarheid van God! Hij zal al het *welbehagen van Zijn goedheid jegens ons (Zijn discipelen) volbrengen.
ONZE TROUW AAN GOD IS AFHANKELIJK VAN DE TROUW VAN GOD AAN ONS!
Amen!

*Welbehagen = Believen , Genoegen , Genot, Goedvinden, Lust, Plezier, Plezierig, Welgevallen.

Volgende week sluiten we deze studie af met :
jij, die wedergeboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 1Petrus 1:23

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: De Bijbel, Matthew Henry`s Bijbelverklaring en enyclopedie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *