Alleen de woorden van God!-21

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

Vandaag sluiten we deze prachtige, uitgebreide studie af met deze tekst :
jij, die wedergeboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 1Petrus 1:23

Dit Woord wat God vandaag tegen jouw spreekt, is een krachtig woord wat niks aan verbeelding overlaat.
God spreekt tegen jouw, Hij zegt: ” jij!” Dan ziet Hij dat jij luistert en gaat Hij verder : “Jij, die weder (opnieuw) geboren bent”…

Mijn vraag aan jouw vandaag is: ”Jij die dit leest, ben jij opnieuw geboren?, als dat zo is heeft God het tegen jouw!”

Wat is opnieuw geboren zijn?
Luister eerst even wat Jezus tegen Nicodemus zegt:
Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik jouw: Tenzij dat iemand wederom (opnieuw) geboren word, hij kan het Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal (voor de tweede keer) in zijn moeders buik ingaan, en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar (met nadruk) zeg Ik jouw: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.
Johannes 3:3 t/m 6

Daarom is het zo belangrijk om te weten wat het is om opnieuw geboren te zijn!
Omdat jij het koninkrijk van God NIET in kan gaan als je NIET opnieuw geboren bent!

En nee, Jezus bedoelt niet dat je opnieuw als baby geboren moet worden, Hij bedoelt dat er een nieuw verlangen in je gaat leven, je ondergaat een geestelijke transformatie.

Zonder opnieuw geboren te zijn leef je zonder relatie met Jezus en is de duivel je vader.
En Jezus omschrijft dit zonder omhaal van woorden:
Want jij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geen ding gebrek; en jij weet niet, dat jij ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt bent! Openbaring 3:17

Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. 2Maar jouw ongerechtigheden (ongehoorzaamheid) maken een scheiding tussen jouw en tussen jouw God, en jouw zonden (ongehoorzaamheid) verbergt het aangezicht van jouw, dat Hij (God) niet hoort.
Jesaja 59:1 en 2

Daarom moet je opnieuw geboren worden! Maar wat is dat dan?
Opnieuw geboren worden is buigen aan de voeten van de Heere Jezus, je buigt voor Hem en belijd vanuit je hart dat je Hem nodig hebt, dan belijd je aan Jezus Christus je zonden (ongehoorzaamheid) en is er een verlangen vanuit je hart om in gehoorzaamheid aan jezus Christus te gaan leven.
Mijn zonden (ongehoorzaamheid) maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedek ik niet. Ik zeg: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de HEERE; en U vergeeft de ongerechtigheid van mijn zonden. Psalm 32:5

“De goddeloze (iemand die ongehoorzaamheid leeft) verlaat zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeert zicht tot de Heere, dan zal Hij zich over hem ontfermen – en tot onze God want Hij vergeeft veelvuldig.” Jesaja. 55:7

Je keert je 180 graden om en wordt van iemand die in ongehoorzaamheid aan God leeft iemand die leeft naar en in wil van God.

Dan krijg je een nieuw verlangen om Jezus Christus vanuit je hart en ziel te volgen.
als jij dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechter Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zal ook jij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Kolossenzen 3:1 t/m 4

Dan heeft God het tegen jouw en praat Hij verder:”… , niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 1Petrus 1:23

Ja, je leest het goed, je bent opnieuw geboren door het onvergankelijke zaad (zaad dat niet vergaat) , door het levende en eeuwig (altijd zonder ophouden) blijvende Woord van God!

Je bent opnieuw geboren door jouw geloof in de Heere Jezus Christus! Hij is het levende en nooit eindigende Woord van God! (Johannes 1)

God heeft zich zelf laten zien in de Persoon Jezus Christus, en Jezus Christus heeft zich aan ons laten zien door het geschreven Woord. (De Bijbel)

Dus is het plaatje weer compleet! Als het over Het onvergankelijk, altijd blijvende Woord gaat zijn er drie openbaringsvormen! God, Jezus, Zijn geschreven Woord (Bijbel)

Daarom ook deze uitgebreide studie over wat het Woord over Zichzelf zegt. Wat zegt God nu over Zichzelf? En wie wilde dit nu niet weten? Als je deze studie gevolgd hebt, weet je wat God over Zichzelf gezegd heeft!

Wil je meer weten, of er over verder praten? Mag je vrijblijvend onder deze post reageren, of stuur een Persoonlijk Bericht via deze facebookpagina.

Wij (mijn vrouw en ik) hopen en bidden dat je mag begrijpen wat we hebben mogen delen vanuit Gods Woord. Dat deze studie mag bijdragen aan jou relatie met Jezus Christus.
Er is gewoonweg geen reden waarom jij niet zou kunnen komen aan de voeten van de Heere Jezus om je ongehoorzaamheid te belijden en vergeving te ontvangen.

De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig (geduldig) over ons, niet willende, dat enigen (iemand) verloren gaan, maar dat zij ALLEN tot bekering komen. 2Petrus 3:9

Aan God ligt het niet! Hij heeft er ALLES aan gedaan om jouw het allerbeste te geven wat Hij heeft.
DAAROM:
Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bid; wij bidden van Christus wegen: laat je met God verzoenen. Want Die Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.
AMEN!

De enige waarheid=Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Einde studie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *