Alleen de woorden van God!-3

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

We hebben in de afgelopen twee delen laten zien wat Gods Woord nu zelf zegt over het Woord van God! En dat is nu zo van fundamenteel belang, de waarde van het Woord van God!

Het is geen toeval of gebrek aan onderwerpen dat ik zeer regelmatig deel over het belang van het Woord van God! Het is een bewuste keuze en ik geloof ook dat het op mijn hart is gelegd om heel dicht bij het Woord te blijven!

Een prachtig voorbeeld vinden we in het Woord van God zelf waar we lezen over de Emmaüsgangers.
Dat lezen we in Lukas24:13 t/m 35.

Twee discipelen (volgelingen) van Jezus lopen van Jeruzalem naar Emmaüs. Ze praten met elkaar over de dingen die er de afgelopen dagen gebeurd waren en dan komt Jezus bij hen lopen.
Jezus vraagt hen waar ze het over hebben en waarom deze mannen zo droevig zijn.
De mannen leggen het Jezus uit en dan gaat Jezus daar op in.

LET NU OP! Jezus zegt:” O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! (Lukas 24:25)

Hier hebben we de kern van de waarheid die ik met jullie wil delen meteen te pakken!
Jezus zelf zegt eigenlijk; waarom geloof je niet alles wat de profeten gesproken hebben?
Als je die gelezen had, gelooft had dan wist je wat er gebeuren zou en was je nu niet zo droevig geweest!

En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij (Jezus) hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.

Jezus leert hen vanuit Gods Woord (Mozes en al de profeten) wat van Hem geschreven was.

Nee, Jezus zegt niet, Heb je niet gehoord wat die dominee en die evangelist en die farizeeër en Schriftgeleerde en die Bijbelleraar van Mij gezegd hebt?

NEE! Jezus leerde hen van Mozes en van al de profeten, legde Hij (Jezus) hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.

Daarom is het ook vandaag zo belangrijk dat we leren vanuit Gods Woord van Mozes, al de (Bijbelse)profeten tot en met Openbaring wat van Hem geschreven is!

In de tijd van Jezus was er nog geen Nieuwe Testament, dus haalt Jezus Zelf de Thora aan de eerste 5 boeken van Mozes.

Dat laat jouw en mij weer zien dat we Jezus Christus kunnen leren kennen vanuit het Oude Testament! Daar word op elke bladzijde direct of indirect over Hem gesproken!
Je kan en mag Gods Woord niet losmaken door alleen het Oude of Nieuwe Testament te lezen. Nee Gods Woord is van Genesis t/m openbaring een geheel!
Alles wat dit tegenspreekt zijn verzinselen van mensen! Het oude en Nieuwe testament zijn verzinselen van mensen , zelfs de hoofdstukken en de verzen in jouw en mijn Bijbel zijn door mensen tot stand gebracht en heeft al heel veel valse leringen de wereld ingebracht.
Zoals God één is zo is Zijn Woord één! Eén Heer, één geloof, één doop!

We gaan nu eenvoudig zien, wat het Woord over het Woord Zelf zegt!
We beginnen bij het begin en zullen ontdekken dat Gods Woord ons fundament is!

Allereerst leert Gods Woord ons dat we niet leven bij brood (voedsel voor ons lichaam) alleen.
Nee, we leven van alles wat het Woord ons leert! (van Genesis t/m Openbaring)
Johannes 6:33 zegt dit op een heel krachtige manier : ”De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet (van geen) nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.”

Wat we hier heel scherp zien is dat lichaam en geest een geheel is! Het lichaam kan niet zonder de geest, en de geest kan niet zonder het lichaam!

Het is heel eenvoudig, als je alleen voedsel voor je lichaam eet, en je eet niet van de woorden die God tot je spreekt vanuit Zijn Woord dan ga je geestelijk dood! En uiteindelijk de eeuwige dood.
Zo ook andersom! Als je alleen geestelijk voedsel eet, dus je eet alleen van de woorden die God tot je spreekt door Zijn Woord dan sterft je lichaam af en zal je sterven.

Daarom staat er ook heel praktisch in Gods Woord dat we niet ALLEEN leven van voedsel voor het lichaam. Je hebt dat voedsel wel degelijk nodig om je lichaam te laten leven!

Nog een prachtig gegeven is het feit dat als we leven door de woorden die God tegen ons spreekt door Zijn Woord, dat ons lichaam en geest gezond zijn! Dan leven we door het volbrachte werk van Jezus Christus voor geest, ziel en lichaam! Dan omarmen we al de beloften ons gegeven in het Woord van God en zijn we gezegend met ALLE geestelijke zegeningen!
Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Efeze 1:3

Zie je nu hoe fantastisch Gods Woord is? Het is jouw en mijn fundament voor ons dagelijks leven, en door het geloof in Jezus Christus is het ook jouw en mij fundament voor ons eeuwig leven!

Nu leven wij nog door het geloof in Jezus Christus, straks leven wij door Jezus Christus te zien!

Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 2Korinthe 5:1

Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft.
Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere; (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen (zien).
Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.
Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehaaglijk (te leven naar Zijn wil) te zijn. 2 Korinthe 5:5 t/m 9

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Amen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *