Alleen de woorden van God!-5

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

Vorige keer hebben gezien dat het Woord een schild is voor iedereen die bij God schuilt!
Nu weten we dat Jezus Christus het Woord is, Jezus Christus is een schild voor iedereen die bij God schuilt!

Nu je weet dat Gods Woord, Jezus Christus is, heb je dit tekstgedeelte (Efeze 6:13 t/m 17) op een hele andere manier gelezen! En is het eenvoudig om te begrijpen dat Jezus jouw schild is en kan je ook praktisch achter het schild (Jezus Christus) schuilen bij God!

Voorts, mijn broeders (en zussen), wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. Doet aan DE HELE WAPENRUSTING Gods, opdat JE KAN STAAN tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat jij kan weerstaan in den boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, je lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het Evangelie van vrede; Bovenal aangenomen hebbende HET SCHILD VAN HET GELOOF, met hetwelk jij al de vurige pijlen van de boze zal kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid, en het zwaard van de Geest, hetwelk is Gods Woord.

We gaan heel eenvoudig zien wat onze wapenrusting nu echt is, en hoe wij kunnen schuilen bij God!

We krijgen hier een geweldig krachtige opdracht, en als we die uitvoeren dan worden wij krachtig in de sterkte van de kracht van God! Met andere woorden dan leven wij door de kracht van God!
Efeze 6:10

Maar hoe kunnen wij nu leven vanuit sterkte van de macht van God?
Door de HELE WAPENRUSTING aan te doen! (Efeze 6:11) Dat is jouw en mijn geheim, dat is een sleutel om te blijven staan tegen de listige omleidingen van de duivel! Jij en ik moeten de HELE WAPENRUSTING van God aan doen! Nee, niet alleen de helm en de schoenen, of alleen het borstpantser, nee, HELEMAAL!

Waarom?
Omdat wij GEEN STRIJD hebben tegen vlees en bloed (tegen de mensen om ons heen) maar tegen de overheden, machten, geweldhebbers van deze wereld, de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht! Efeze 6:12

Jouw en mijn strijd is een GEESTELIJKE strijd! En in een geestelijk strijd heb je geestelijke wapens nodig!

Staat dan, je *lendenen *omgord met de waarheid, en het borstwapen van de gerechtigheid.
Efeze 6:14

*lendenen zelfst.naamw.Uitspraak: [‘lɛndənə(n)] onderste gedeelte van de romp: de onderrug, de heupen en de schaamstreek.
*Omgorden: Afperken, Om de middel binden, Om het middel vast binden , Ombinden, Omgeven met Wapens, om de heup vastbinden.

Dus de onderrug, heupen en de schaamstreek moeten wij ombinden met de waarheid.
Wat is de waarheid? Heeft iedereen zijn eigen waarheid? Nee!
Jezus zei: Ik Ben de Waarheid! Johannes 14:6
Dus de onderrug, heupen en de schaamstreek moeten wij ombinden met Jezus Christus!

en aangedaan hebbende het *borstwapen der gerechtigheid.
*Het borstwapen bied bescherming voor de vitale organen. In het oosten en dus ook in de Bijbel zijn de organen de plaatsen waar de emoties en genegenheden zich bevinden.
Wat is die gerechtigheid?
Door geloof in Jezus Christus ontvangt een mens gerechtigheid van God!
Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Romeinen 3:21 en 22
Ook het borstpantser van de gerechtigheid is Jezus Christus!

En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes.
We hebben schoenen aan en lopen onze loopbaan in gehoorzaamheid aan het Evangelie van vrede!
Het evangelie van vrede is onze vrede met God door het geloof in Jezus Christus!
En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bid; wij bidden van Christus wege: laat je met God verzoenen. Want Die, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 2 korinthe 5:18 t/m 21

Dit gedeelte vertelt de Christen op de tweede plaats om bereid te zijn om het Evangelie van de vrede te verkondigen.
En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten van diegenen, die vrede verkondigen, diegenen, die het goede verkondigen! Romeinen 10:15

Bovenal aangenomen hebbende HET SCHILD VAN HET GELOOF, met hetwelk jij al de vurige pijlen van de boze zal kunnen uitblussen.

Wat is nu dat schild van het geloof?
Het is heel eenvoudig, het geloof in de Heere Jezus Christus is ons Schild!
Wat is geloof?
De Bijbel zegt het zo: Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet. Hebreeën 11:1
Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’ (Johannes 1:12)
Als je Jezus hebt aangenomen door in Zijn Naam te geloven ben je een kind van de Vader(God)
En is Jezus jouw schild geworden!
Lees zelf maar: Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.
En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.
Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders. Ik en de Vader zijn een. Johannes 10 :27 t/m 30

…met hetwelk jij al de vurige pijlen van de boze zal kunnen uitblussen.

Dit lees je goed! Door te schuilen achter de Heere Jezus Christus is er geen vurige pijl die jouw kan raken! Door jouw geloof in Jezus Christus (is de Waarheid, Gods Woord) weerleg je elke aanval vanuit de duisternis! Dat zeg je net als Jezus:” ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”
Mattheüs 4:10.

En neem de helm der zaligheid, en het zwaard van de Geest, hetwelk is Gods Woord.

Wat is nu de helm der zaligheid?
Jezus Christus is jouw helm van zaligheid! Lees het zelf maar!
En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en jij zal zalig worden, jij en je huis.
Handelingen 16:31
Want jullie zijn allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Galaten 3:26

…en het zwaard van de Geest, hetwelk is Gods Woord.
Dit is zo mooi! Zo een prachtige afsluiter van deze geestelijke wapenrusting.
Het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord!

Wij leven door het geloof in de Heere Jezus Christus, Hij is het Woord van God, onze Geestelijke wapenrusting is ons omkleden met De Heere Jezus Christus!
Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.
Romeinen 13:14

De Heere Jezus Christus aandoen is hetzelfde als, doet aan DE HELE WAPENRUSTING Gods!

En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Diegenen, Die hem geschapen heeft; Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen. kolossenzen 3:10 en 11

AMEN!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: de Bijbel, Encyclo.nl (Nederlandse encyclopedie), Christipedia.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *