Alleen de woorden van God!-6

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

We zijn aan het ontdekken wat Gods Woord nu ZELF zegt over Het Woord van God.

We zijn vanuit Deuteronomium vertrokken en zijn nu in de psalmen en hebben een uitstapje gehad naar Efeze 6 waar we hebben gezien dat onze geestelijk wapenrusting Jezus Christus Zelf is.

We pakken de draad weer op:
U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet. Psalm 18:36-37

Prachtig! Hier bevestigd psalm 18 dat God (geopenbaard = laten zien) in Jezus Christus het schild van David (psalm 18:1)was dat hem redding bracht!

Dat laat weer zien dat het Woord, het Woord bevestigd! Gods Woord is zuiver omdat het Zichzelf door heel het Woord bevestigd. Dat betekend dat je nergens een tegenstrijdigheid zal vinden!
Van Genesis t/m Openbaring is Gods Woord een geheel. En voor Gods kinderen een ondoordringbaar schild!

Maar we zien ook dat het Oude en Nieuwe testament een geheel is! Het schild waar David over spreekt in psalm 18 is hetzelfde schild waar Efeze 6 over spreekt in de geestelijke wapenrusting namelijk God!
In het Oude Testament was God nog niet geopenbaard in Jezus Christus dus noemt David zijn Schild God. In het Nieuwe Testament word God geopenbaard in en door Jezus Christus en heet ons Schild Jezus Christus!
David en wij spreken over Dezelfde God! De ene levende God geopenbaard in drie openbaringsvormen! Vader, zoon en Heilige Geest.

… Uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.

Gods Woord maakt ons sterk! Hoe maakt Gods Woord ons sterk?

Laten we eens een aantal dingen op een rijtje zetten die Gods Woorden met ons doen:
– Gods Woord brengt verborgen dingen aan het licht. Hebreeën 4:12
– Gods Woord wijst de weg. Psalm 119:105 / Johannes 1:5
– Gods Woord vormt ons. 2 Timotheüs 3:16
– Gods Woord zuivert ons. Johannes 15:2 en 3
– Gods Woord maakt ons vrij. Johannes 8:31 en 32
– Gods Woord geneest. Spreuken 4:20 t/m 22
– Gods Woord geeft leven. Johannes 6:63 / Filippenzen 2:16
– Gods Woord is een zwaard in de strijd. Efeze 6:17

…,u baande de weg voor mijn voeten! Hoe baant God ons de weg voor onze voeten?

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Spreuken 3:5 en 6

Je moet jezelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door je gezindheid (denken) te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Romeinen 12:2

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt en dank hem in al je gebeden.
Filippenzen 4:6

dan baant Hij voor jouw de weg!

…,ik wankelde niet!

David leefde in het Oude testament en kende het geheim van het NIET wankelen!
Komt dit niet bekend voor?

Doet aan de gehele wapenrusting Gods, OPDAT JIJ KAN STAAN tegen de listige omleidingen des duivels.
Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat jij kunt weerstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, BLIJF JE STAAN! Efeze 6:11 en 13

Wankelen, onvast op je benen staan heeft ook alles te maken met twijfelen!

Maar dat hij ze begeert in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar (golf) der zee gelijk, die van den wind gedreven en op en neergeworpen wordt. Want die mens meent niet, dat hij iets ontvangen zal van den Heere. Jakobus 1:6 en 7

Alles staat of valt met jouw en mijn geloof! Met andere woorden twijfel is ongeloof!
En als je twijfelt zal je niets kunnen ontvangen van de Heere!

David, als hij riep tot God in het Oude Testament dan geloofde hij dat God hem hoorde en zou gaan uitredden! Dat lees je in elke Psalm weer terug!

Nu weten we dat God ons Schild is, Hij ons ondersteund, Zijn Woord ons sterk maakt, God ons een weg baant voor onze voeten en wij niet hoeven te wankelen!

Gods woord zegt over Zichzelf:” Ik ben een Schild, Ik ondersteun, Ik maak sterk, Ik baan De Weg, en Ik maak voeten vast!”

Glorie aan God! Jezus wat een heerlijke Naam!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: Gods Woord en Stucom.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *