Alleen de woorden van God!-8

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

Gods Woord zegt:

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.
Psalm 119:105

Gods Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad!

De auteur van deze Psalm spreekt hier een prachtige profetie uit.
Ondanks dat de auteur dit zelf misschien niet eens geweten heeft.

We weten uit Johannes 1 dat Jezus Christus Zelf het Woord van God is en Jezus Zelf zegt ook:
Nog een kleinen tijd is het Licht bij jullie; wandelt, terwijl jij het Licht hebt, opdat de duisternis je niet bevangt. En die in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat. Terwijl jij het Licht hebt, geloof in het Licht, opdat jullie kinderen van het Licht mogen zijn. Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijft. Johannes 12:35, 36 en 46

Het is heel eenvoudig. Als je in een donkere kamer bent en het licht aan doet, dan is de kamer verlicht en de duisternis is verdwenen! Je ziet waar je wel en niet kan lopen!

Nu, zo is het ook met het Woord van God! Gods Woord, in het nieuwe Testament Jezus Christus is en lamp voor onze voeten. En een licht op ons pad.
Jij en ik leven in deze wereld en deze wereld is duister! Duister omdat de god van deze wereld (satan) zijn heerschappij op aarde uitoefent.
Jezus zegt:” Ik zal niet meer veel met jullie spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets. Johannes 14:30

De overste van deze wereld (satan) zorgt voor chaos en duisternis op deze wereld.
Dat is de donkere kamer waarin wij ons bevinden. Wij dolen rond en weten niet waar en wat de weg is die ons naar het leven leidt. Die weg zien we eenvoudig niet omdat het donker is om ons heen!
Maar dan moet je het licht aan doen! En hoe doe je het licht aan in deze wereld?
Heel eenvoudig door het lezen van Gods Woord en naar de Stem van de Heere Jezus te luisteren.
En heel praktisch Jezus te gaan volgen, te gaan leven naar Zijn wil!
Dan gaat voor jouw en mij het licht aan! Dan is Gods Woord voor jouw en mij een lamp voor onze voet!
EN DAT LICHT OP JE PAD DAN?
Dat licht op je pad is het wandelen met Jezus Christus hand in hand. Hij leert jouw en mij de keuzes te maken die jouw en mij tot zegen zijn! Heel eenvoudig en heel praktisch! Hij zorgt voor jouw en mij in en door alle omstandigheden. Wij weten hoe wij moeten lopen in deze wereld, waar we van mogen genieten en wat we links moeten laten liggen. We hoeven onze voeten en ons hoofd niet steeds te stoten! Ons pad is verlicht door het Woord van God, we zien waar we wel en niet kunnen lopen!

Weet je, als Gods Woord een lamp voor jouw voet is en jouw licht op je pad dan wandel je vanuit de schuilplaats van de Allerhoogste! Lees maar mee!

Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtige. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw! Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke *pestilentie.
Hij zal je dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugels zal jij je vertrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. (jouw schild) Jij zal niet vrezen voor den schrik van de nacht, voor den pijl, die overdag vliegt; Voor de *pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest. Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet dichtbij komen. Alleen zal jij het met je ogen aanschouwen; en jij zal de vergelding der *goddelozen zien. Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! De Allerhoogste hebt jij gesteld tot jouw Vertrek; jouw zal geen kwaad wedervaren, en geen plaag zal je tent (huis)naderen. Want Hij zal Zijn engelen bevelen, dat zij jouw bewaren in al je wegen. Zij zullen jouw op de handen dragen, opdat jij je voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zal jij treden, jij zal den jongen leeuw en de draak vertreden. Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uit helpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met veelheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien. Psalm 91

Door het geloof in Jezus Christus en het leven naar Zijn wil in gehoorzaamheid ben jij gezeten in de schuilplaats van de Allerhoogste!

*Pestilentie = Besmettelijke ziekte, Epidemische ziekte, Onaangenaamheid, Pest, Pestziekte , Ziekte.

*Goddelozen = de mensen die leven zonder God. Naamchristenen zijn ook goddelozen!
Jezus zei: “Gij geveinsden! Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende: Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij; Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn”. Mattheüs 15:7 t/m 9

Jezus wat een heerlijk Naam!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *