Alleen Gods woorden!-16

God spreekt door Zijn Woord, en Gods woorden zijn puur en waarheid!
Gods woorden zijn krachtig en Gods woorden liegen niet!

De Bijbel staat vol met aanwijzingen dat dit Het Boek is wat door God Zelf is geschreven!
God heeft niet letterlijk de Bijbel geschreven maar heeft Zijn discipelen, volgelingen geïnspireerd door Zijn Heilige Geest.
Daar getuigd de Bijbel ook zelf van: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. 2Timoteüs 3:16 en 17
En
Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods (Discipelen) van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 2Petrus 1:21

In gesprekken met mensen word deze opmerking regelmatig tegen mij gezegd: ”wat je zegt is allemaal prachtig, geef nu maar eens een bewijs dat God bestaat!”
Als ik deze vraag ervaar als een strikvraag dan geef ik dit antwoord:” als jij mij eerst bewijst dat God niet bestaat dan geef ik jouw het bewijs dat God wel bestaat”.
Maar als ik ervaar dat de vraagsteller deze vraag vanuit zijn hart stelt met een honger naar de waarheid dan ga ik hier op in en laat ik vanuit de Bijbel zien dat de Bijbel Gods Woord is en God dus net zo echt is als zijn eigen vader.

Daarom ook vandaag 4 onomstotelijke bewijzen dat Gods Woord de absolute waarheid is!

1- De Bijbel verklaard al van het allereerste begin dat de aarde rond is.
Weten jullie het niet? Hoor je het niet? Is het je van den beginne aan niet bekend gemaakt! Heb jij op de grondvesten van de aarde niet gelet? Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde, (Hij troont boven het rond van de aarde) en dezelfde inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen; Jesaja 40:21 en 22

Bijna 1400 jaar geleden ontdekten oceanologen het bewijs voor het feit dat de aarde rond is. De Bijbel echter openbaarde meer dan 2500 jaar geleden al dat de aarde rond is. Als de mensen de Bijbel wat aandachtiger gelezen hadden, zouden ze deze waarheid misschien al veel eerder hebben ontdekt. In Job 26:7b staat: “Hij (God) hangt de aarde op aan het niet”. Jesaja 40:22 zegt: “Hij troont boven het rond der aarde”. Het Hebreeuws voor cirkel is chuwg, en dat betekent zoiets als omtrek, ruimte, een bepaalde sfeer. Job 38:14 zegt: “Zij (de aarde) verandert zich als leem, waarin een zegel wordt gedrukt, de dingen staan daar als in een kleed”. Het woord verandert is in het Hebreeuws haw-fak, en dat betekent zoiets als ronddraaien; het leem waarover hier gesproken wordt refereert aan een bedrukte klei-roller uit Mesopotamië. Deze roller heeft een as in het midden waardoor hij rond kan draaien. Dat is precies wat mensen duizenden jaren later zouden ontdekken – dat de aarde om zijn eigen as draait.

Dat heeft Jesaja 2600 jaar geleden geschreven; de wetenschap heeft het pas 1400 jaar geleden ontdekt.

2- De Bijbel vermelde eertijds al dat r in het binnenste van de aarde vuur is.
Uit de aarde komt het brood voort, en onder zich wordt zij veranderd, alsof zij vuur is.
Job 28:5

De mens kwam daar ongeveer 150 jaar geleden achter.

3- De Bijbel voorspelde de uitvinding van telvisie en de toepassing van satelliet technologie.
En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halve dag, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. Openbaring 11:8 en 9

Deze teksten begrepen de gelovigen honderd jaar geleden niet; zij zeiden: “dat kan toch niet; er zullen ergens op een bepaalde plaats op aarde lijken liggen en de hele wereldbevolking zal die lijken zien liggen, drie en een halve dag”.
Wij weten vandaag dat als er iets bijzonders op deze aardbol gebeurd, we het binnen 30 seconden overal ter wereld op televisie kunnen zien. Dat is alleen mogelijk met behulp van satellieten. En natuurlijk wist God dat allemaal van tevoren. En dus kan Gods Woord, de Bijbel, daar ook over spreken.

4- De Bijbel voorspelde de ontwikkeling van het internet.
En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, als de hoornen van het Lam gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Openbaring 13:11,12,16 en 17

Tegenwoordig lopen de financiën van veel mensen via het internet. In zo`n maatschappij leven wij. Ons bezit, ons geld is via internet `vogelvrij`: prijsgegeven aan de openbaarheid. Handige mensen kunnen aan jouw en mijn geld komen; dat is een keihard feit. En in de toekomst zal de z.g. antichrist d.m.v. internet iedereen in zijn macht hebben. Internet bestaat pas sinds 1969; daarom, de Bijbel sprak er lang, lang geleden al over.

Dit zijn vier feiten op een rij die jouw en mij laten zien dat de Bijbel Gods Woord is. Alleen God weet wat er in de verre toekomst zal plaatsvinden. En er zijn nog zo veel meer aanwijzingen maar het gaat te ver om die allemaal een voor een uit te werken in deze studie.

De Bijbel, Gods Woord is een persoonlijke brief van God de Vader aan jou en mij. Een brief van ca 1200 bladzijden. En dat God van ons allemaal het adres heeft lezen we ook eenvoudig in Zijn Woord.

Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend. Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij. Psalm 139:2, 3 en 6

Of je het nu wil of niet wil, en sla je die uitgestoken hand van God steeds weg, je negeert Hem en wil niks met Hem te maken hebben, het feit ligt vast, God kent jouw en weet wie je bent!
Je kan vluchten tot je een ons weegt, maar op het moment van sterven sta je oog in oog met De God, De Schepper van hemel en aarde.

Daarom probeer ik je te laten zien dat Die God leeft! En dat Die God jouw hemelse Pappa wil zijn.
Jij bent Zijn schepping, Zijn creatie en Hij wil een relatie gebaseerd op liefde met jou!
Maar het gaat niet buiten jouw wil om, je bent geschapen, gecreëerd met een vrije wil, met een keuze. Jou hemelse Pappa wil geen marionetpoppetje aan een touwtje die Hij van Zichzelf laat houden, maar hij wil een relatie met zijn schepping omdat Zijn schepping vanuit zijn / haar hart van Hem houd!

Wil je meer weten over een relatie met God? Klik op onderstaande link:

De link die je aangeklikt hebt komt van mijn website: www.jezusisvrijheid.nl
Op deze site vind je hopelijk antwoorden op jouw vragen.
Natuurlijk mag je ook een P.B. sturen en kunnen we rustig verder praten.
De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geraadpleegde bronnen: de Bijbel en BBB-Studie van Frank Ouweneel en christipedia.nl