Alzo lief 2

OMDAT HIJ VAN JE HOUD OMDAT HIJ VAN JE HOUD OMDAT HIJ VAN JE HOUD!

Want ALZO! lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verderft / verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Johannes 3:16

Hoe lief heeft God de wereld gehad?
Heb jij daar wel eens heel bewust bij stilgestaan? Wat houd dat woordje `alzo` nu werkelijk in?

Vorige keer hebben we gezien wat het eerste plan was van De hemelse Vader met zijn creatie de mens.
En dat De Hemelse Vader geen speelpoppetjes wilde die onbewust zonder vrije wil als een robot doen wat Hij maar van hun verlangde. Dan zou Zijn creatie alsnog dood zijn, zonder besef van het doelbewust leven, door de keuzes die gemaakt worden.

Nu, de oplettende lezer heeft vorige keer opgemerkt dat ik iets heel belangrijks niet genoemd heb. Wat niet gemist mag worden in de liefde van God voor Zijn creatie. Omdat we straks heel goed gaan begrijpen wat dat woordje `ALZO lief ` voor diepe betekenis heeft.
In Zijn onvoorstelbare liefde voor de mens, heeft God de heerschappij over de aarde aan de mens gegeven!

En God zei: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, EN OVER DE HELE AARDE, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
Genesis 1:26.

Zo genoot God van zijn creatie, de mens, dat Hij hem Heerschappij gaf over de hele aarde!

Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen is; Ik zal hem een hulp maken, die als tegen hem over (hem) is. Genesis 2:18
Toen deed de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot die plaats toe met vlees.
En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. Genesis 2:21 en 22

Wat een geweldige lieve zorg van De Hemelse Vader voor Zijn creatie, Adam.
Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Genesis 2:23

En Adam? Die nam deze zorg aan en noemde haar Manninne. Omdat hij al eerder had gezien dat er niemand was, er geen hulp voor hem was!
Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte van de hemel, en van al het gedierte van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp, die als tegen hem over was. Genesis 2:20.
Veel van jullie kennen dit verhaal uit Genesis, maar ik wil jullie bij de liefde en zorg van onze hemelse Vader bepalen!
Wat een geweldig prachtig beeld ontvouwd zich hier, Vader, zoon en dochter in volledige harmonie met elkaar! Levend in een zondeloze staat, geen kennis van ongehoorzaamheid, verdriet en pijn, maar volkomen volmaakt, samen met beesten en etend van het kruid van het veld.

En God zei: Zie, Ik heb jullie al het zaad zaaiende kruid gegeven, dat op de hele aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaad zaaiende boomvrucht is; het is jullie tot spijs!
Genesis 1:29

Adam en Eva waren vegetariër! 😉
En het allermooiste van dit allemaal is dat Adam en Eva, in dagelijkse omgang met hun hemelse Vader waren! Ze wandelde dagelijks door de hof.

Geen frustraties, geen ruzie, geen stres, geen schelden, geen scheiden, geen honger, geen dorst, geen ziekte, geen verwijdering van God, COMPLEET VOLMAAKT!

En dat beeld is het Bijbelse (Goddelijke) liefdevolle plan van God, wat tot uitvoering is gebracht (gecreëerd, geschapen) door God!

ALZO lief heeft God, zijn schepping, de mens… NOG STEEDS! (onthoud dit, kom ik op terug!)

Jullie begrijpen dat we naar een CLIMAX gaan over de liefde van God De Vader!
Maar dat kan niet als we niet eerst langs de grootste teleurstelling, ANTICLIMAX uit de geschiedenis gaan.

En die ANTICLIMAX kon alleen maar plaatsvinden omdat de mens geschapen, gecreëerd is met een eigen wil! Wij kunnen kiezen!

En dat is nu net wat religie ontkent! Religie leert ons dat onze wil onderworpen is aan de tegenstander, de duivel (door gehoorzaam te zijn aan hem in het paradijs) en dat behoud een werk van God is, waar de mens niet voor kan kiezen. Precies, de uitverkiezingsleer!

Maar deze leer kent twee vraagstukken. 1- Hoe zat het met de wil van de mens voor de val in het paradijs? 2-En was het Gods wil dat de mens gehoorzaam werd aan de duivel in het paradijs? Dat zou betekenen dat ongehoorzaamheid de wil van God is.
Mmm beetje vreemd toch?

Dit zegt de Bijbel zelf: “Verhardt jullie harten niet” (Hebreeën 3:8 en 15 en 4:7). Dit impliceert, dat een mens helaas tegen Gods wil kan ingaan (ook al betekent dat voor die mens bij volharding daarin uiteindelijk de eeuwige verlorenheid), dus een vrije wil heeft en zelf verantwoordelijk is voor zijn keuze. In principe is het heil er voor alle mensen, maar God heeft de mens een wil gegeven. De mens mag zelf kiezen, ook al kost het strijd tegen het vlees en het eigen ik. Daarom zegt de Bijbel: “Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het eeuwige leven, waartoe je geroepen bent” (1 Timoteüs 6:12) en “Kiest dan heden (nu) wie jij dienen zal” (Jozua 24:15).
Gods Woord leert ons om te kiezen! Jij en ik zijn ZELF verantwoordelijk voor de keuzes die wij maken! Wij zijn geschapen met een vrije wil!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: Bijbel, Wikipedia, en de vrije wil.

Volgende keer: De ANTICLIMAX.

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *