Alzo lief! 3 De Anticlimax

OMDAT HIJ VAN JE HOUD OMDAT HIJ VAN JE HOUD OMDAT HIJ VAN JE HOUD!

Want ALZO! lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk (iedereen) die in Hem gelooft, niet verderft / verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Johannes 3:16

Hoe lief heeft God de wereld gehad?
Heb jij daar wel eens heel bewust bij stilgestaan? Wat houd dat woordje `alzo` nu werkelijk in?

de ANTICLIMAX.
Genesis 1 en 2 hebben ons laten zien wat Gods plan was met Zijn hof en de mens.
Een volmaakte wereld in alle opzichten, en het dagelijks omgaan met God.

Genesis 3 laat ons keihard zien dat wij geschapen zijn met een vrije wil.
De mensen maakten een weloverwogen, bewuste keuze om tegen de wil van God in te gaan!
Nee, dat ging niet perrongeluk, en was ook geen misverstand. Over die keuze is nagedacht en daarna gehandeld!

We gaan even naar de hof en volgen het gesprek tussen de Slang en Eva.
De slang nu was listiger dan al het gedierte van het veld, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zei tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: jullie zullen niet eten van alle bomen in deze hof? Genesis 3:1

Kan jij begrijpend lezen? Wat had God gezegd?
En de HEERE God had ALLE geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht, en goed tot spijzen; en de boom des levens in het midden van den hof, en de boom van kennis van goed en kwaad.
En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van ALLE bomen in deze hof zal je vrijelijk eten; Maar van den boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zal je niet eten; want ten dage, als je daarvan eet, zal je de dood sterven. Genesis 2:9, 16 en 17

God had gezegd: Van ALLE bomen mag je vrij eten, behalve van een boom niet!
En de slang maakt ervan: Heeft God niet gezegd dat jullie niet van alle bomen mogen eten in deze hof? Precies! Dat had God dus NIET gezegd!

De slang verdraaid de waarheid! Hij is een leugenaar!
En Eva? En de vrouw zei tot de slang: Van de vrucht van deze bomen in deze hof zullen wij eten; Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof is, heeft God gezegd: je zal van die niet eten, noch die aanraken, opdat jij niet sterft. Genesis 3:2 en 3
Eva, had het goed begrepen! Ze mocht van alle bomen eten, behalve van die boom midden in de hof. Eva, begrijp je dan niet dat die slang je op het verkeerde been probeert te zetten? Heb je niet door dat de slang de woorden van God met opzet verdraaid?

Toen zei de slang tot de vrouw: jullie zullen de dood niet sterven;
Maar God weet, dat, ten dage als jullie daarvan zullen eten, zo zullen jullie ogen geopend worden, en zullen jullie als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Genesis 3:4 en 5

Hier speelt de slang open kaart en zegt ronduit dat God liegt!
En Eva? Bestrafte zij de slang en plaatste zij de waarheid van Gods Woorden boven de leugen van de slang? Die keuze had Eva wel! Maar wat doet Eva?

En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Genesis 3:6

Eva zag! Eva weerlegt de leugen niet met de waarheid, nee, ze kijkt naar die boom en ziet dan dat die vrucht van die boom een lust is voor de ogen! Een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. Eva ziet dat en… ze neemt van die vrucht en eet, en tot overmaat van ramp geeft zo ook Adam te eten en Adam eet ook!

Wat een gitzwart doemscenario! Adam en Eva, zijn hun Creator, hun Schepper, hun Vader, hun God, ONGEHOORZAAM! Ze plaatsen de leugen van de slang, boven de waarheid van Gods Woord! Ze maken met deze actie God tot een leugenaar!

De ANTICLIMAX is een feit!

Anticlimax = dieptepunt, domper, tegenvaller, teleurstelling. afknapper, deceptie, desillusie, domper, flop, frustratie, kater, klap, koude douche, ontgoocheling, tegenslag, tegenvaller.

Wat zo mooi, perfect en in harmonie is begonnen, is in een moment van ongehoorzaamheid uit elkaar gespat! Heel bewust, luistert, kijkt en komt Eva tot actie, en neemt haar man mee is deze catastrofe.

Catastrofe = beproeving, kwaad toeval, leed, onheil, pech, ramp, rampspoed, tegenslag, tegenspoed, tragedie.

Herken jij dit? Want zo werkt de ongehoorzaamheid aan God nog precies hetzelfde vandaag!
Ongehoorzaamheid begint in je denken, Je gaat nadenken over wat er tegen je gezegd word, of over wat je ziet, je gaat het van dichtbij bekijken, en je gaat er van proeven, je gaat er naar luisteren, je probeert het uit. Je stelt op dat moment niet Gods Woorden boven je verleiding. Daarom is het zo belangrijk dat we Gods Woord kennen! Dan weten we wat God zegt over wat we zien en horen.
En dan is het onze keuze waar we naar luisteren, naar de woorden van God of naar wat we horen en zien.

Heel bewust heb ik het woordje `misrekening` weggefilterd bij de betekenis van anticlimax
Om de eenvoudige reden dat God Zich niet misrekend. God heeft zijn creatie de mens heel bewust met een vrije wil geschapen. Met eerbied gesproken, God wist welk risico Hij nam om de mens te scheppen met een vrije wil.

Volgende keer: de gevolgen van de anticlimax.

Bronnen: Bijbel en synomiemen.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *