Alzo lief! 4 De Anticlimax De gevolgen

OMDAT HIJ VAN JE HOUD OMDAT HIJ VAN JE HOUD OMDAT HIJ VAN JE HOUD!

Want ALZO! lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk (iedereen) die in Hem gelooft, niet verderft / verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Johannes 3:16
Hoe lief heeft God de wereld gehad?
Heb jij daar wel eens heel bewust bij stilgestaan? Wat houd dat woordje `alzo` nu werkelijk in?
DE GEVOLGEN VAN DE ANTICLIMAX.

Wist jij dat? Dat Adam en Eva voor de zondeval zeker wel mochten eten van de boom van het leven, en weet je ook waarom?
Omdat er voor de zondeval nog geen dood bestond, en de mens geschapen is om eeuwig te leven!
En de HEERE God gebood de mens, zeggende: Van alle boom van deze hof zal jij vrij eten; Maar van de boom van kennis van goed en van kwaad, daarvan zal jij niet eten; want de dag, dat jij daarvan eet, zal jij de dood sterven. Genesis 2:16 en 17

Het was een duidelijk gebod, alle vruchten mochten gegeten worden behalve de vrucht van die ene boom. En We hebben gezien welke keuze Adam en Eva gekozen hadden… gegeten!
En? Wat een heerlijke zoete vrucht toch…?
NEE! Persoonlijk denk ik dat de smaak niet eens is doorgedrongen want…
…. BAM! In een keer werd hun ogen geopend!
Toen werden allebei hun ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgenboom bladeren samen, en maakten zich schorten. Genesis 3:7

WWWHHHAAAAT? Zien ze echt nu pas dat ze allebei naakt zijn?
Wat betekend dit? Dat hun ogen van hun geweten geopend werden, ze zagen de dwaasheid van het eten van die vrucht. Ze waren ontbloot en berooft van de vreugde in de paradijselijke staat. Ze waren ontwapend hun verdediging had hun verlaten. Ze waren beschaamd en zagen zich onbedekt voor de ogen van God.

Ze hechten vijgenboom bladeren samen en maakten zich schorten, ze maakten zich een armzalig hulpmiddel waarmee ze hun schuldgevoelens probeerden te verbloemen, om tenminste hun schaamte voor elkaar te verbergen.

En dan maakte angst zich meester over hen.
En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in de hof, aan de wind overdag. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte in de hof. Genesis 3:8

De eerst zo open en vrije relatie met hun Schepper, zonder angst en schaamte is in een klap omgedraaid en angst voor God, dat doet hen verstoppen tussen de bomen.
Het was het dichter bij komen van de `Rechter` dat Adam en eva de schrik om het hart slaat. God had gezegd; want de dag, dat jij daarvan eet, zal jij de dood sterven! En dat spookt nu door hun hoofd, God is op zoek naar ons om ons te doen sterven!
Daar zitten ze, bevend, en weten, wij zullen moeten sterven!

En de HEERE God riep Adam, en zei tot hem: Waar ben je? Genesis 3:9
Nu even niet snel verder lezen, want wanneer komt de Schepper zijn creatie opzoeken?
1- Niet in de hitte van Zijn Toorn. (Goddelijke boosheid), Hij kwam niet in de hitte van de dag!
2- In de koelte van de dag! Nee, niet s`nachts, wanneer de angsten dubbel angstig zijn.
3- Adam en Eva hoorden Zijn stem!
En hoogstwaarschijnlijk was het een zachte stem. Net zoals Hij kwam om naar Elia te vragen.
En hij kwam aldaar in een spelonk, en vernachtte aldaar; en ziet, het woord des HEEREN geschiedde tot hem (Elia), en zei tot hem: Wat maakt jij hier, Elia? 1Koningen 19:9

Zo kwam God ook naar Adam en vroeg waar ben je?
En de HEERE God riep Adam, en zei tot hem: “Waar ben jij?” Genesis 3:9
Dan zegt Adam: “Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.” En Hij zei: “Wie heeft jouw te kennen gegeven, dat jij naakt bent? Hebt jij van die boom gegeten, van welke Ik u gebood, dat jij daarvan niet eten zou?” Genesis 3:10 en 11

De vraag die God aan Adam stelt mag gezien worden als een genadige achtervolging van Adam, uit vriendelijkheid om Adam terug te krijgen in relatie met Zichzelf!
In het antwoord bekend Adam zijn schuld niet, en toch belijdt hij die, omdat hij zijn schaamte bekend en zijn vrees.

Waarom stelde God die vraag aan Adam? God wist heel goed dat Eva als eerste van die vrucht gegeten had!
Dat is nu exact volgens de scheppingsorde van de Schepper! God – man – vrouw.
Genesis 1 maakt duidelijk dat ieder mens het beeld van God is, zowel man als vrouw. Man en vrouw zijn in gelijke mate geschapen als beeld van God en daarmee dus ook principieel gelijkwaardig
(Gen. 1, 27). Wel is eerst (de man) Adam geschapen. In Genesis 2 vers 18 staat beschreven hoe God voor een ‘hulp’ zorgt voor Adam. Het woord ‘hulp’ kan men ook vertalen met tegenover/wederhelft. Het woord ‘hulp’ wijst niet op ondergeschiktheid. God zelf wordt immers in het Oude Verbond vaak een ‘hulp’ genoemd. Dat Adam aan zijn vrouw een naam geeft, laat wel zien dat Adam autoriteit heeft. ( we behandelen straks Genesis 3:16.)
Doch ik wil, dat jij weet, dat Christus het Hoofd is van elke man, en de man het hoofd van de vrouw, en God het Hoofd van Christus. 1Korinthe 11:3

Daarom stelde God de eerste vraag aan Adam en riep Hem ter verantwoording!
En Adam?
Toen zei Adam: De vrouw, die U mij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven, en ik heb gegeten. Genesis 3:12

Weet je, God kent al onze ongehoorzaamheid, maar toch wil Hij die van onszelf horen, en Hij verlangt van ons een oprechte bekentenis.
Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. Spreuken 28:13
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van ALLE ongerechtigheid. 1Johannes 1:9
Onze zonden (ongehoorzaamheid) belijden en laten.

En Adam? Adam legt alle schuld bij zijn vrouw en alsof dat nog niet erg genoeg is drukt hij zich stilzwijgend zo uit alsof hij God Zelf verdacht maakt! Hij insinueert (maakt God verdacht, beschuldigd God er van) dat God medeplichtig was aan zijn ongehoorzaamheid!
…De vrouw die U mij gegeven hebt…
God gaf Adam de vrouw en de vrouw gaf Adam de vrucht.

En de Schepper Zelf? Die gaat hier niet op in en richt Zich tot Eva, Zoals een eerlijke rechter die twee kanten van het verhaal wil horen!
En de HEERE God zei tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? Genesis 3:13a

Volgende keer: Genade is een persoon…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *