Alzo lief! 5 De Anticlimax de gevolgen


OMDAT HIJ VAN JE HOUD OMDAT HIJ VAN JE HOUD OMDAT HIJ VAN JE HOUD!
Want ALZO! lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk (iedereen) die in Hem gelooft, niet verderft / verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.
Johannes 3:16

Hoe lief heeft God de wereld gehad?
Heb jij daar wel eens heel bewust bij stilgestaan? Wat houd dat woordje `alzo` nu werkelijk in?
DE GEVOLGEN VAN DE ANTICLIMAX.

En de HEERE God zei tot de vrouw: Wat is dit, dat jij gedaan hebt?
Genesis 3:13a
Adam had de schuld op zijn vrouw gelegd, die vrouw die U mij gegeven hebt, DIE heeft mij van die vrucht gegeven!
En de vrouw, Eva, bekend zij schuld en belijd haar ongehoorzaamheid aan God?
WAS DAT MAAR WAAR!
En de HEERE God zei tot de vrouw: Wat is dit, dat jij gedaan hebt? En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. Genesis 3:13

Eva wijst meteen naar de slang en zegt:” hij heeft mij bedrogen en ik heb gegeten”
Weet je, zonde (ongehoorzaamheid) is een kind dat niemand wil adopteren!
Dat laat meteen zien dat zonde iets schandelijks is! Het is schending van de leefregels van God!
Het is God tot een leugenaar maken, alsof het tegenovergestelde van wat God weet wat goed voor ons is niet het beste voor ons is! Heb je het zo wel eens bekeken?

Lieve lezer, we leren hieruit dat Satans verleidingen ALLEMAAL bedrog zijn, zijn argumenten zijn ALLEMAAL vals! Zijn bekoringen (verleidingen, charme) zijn bedrieglijk! Zonde misleid ons en door die misleiding worden wij bedrogen! Sterker nog; door de verleiding van de zonde wordt het hart verhard!
Maar vermaant elkaar elke dag, zolang als het heden genoemd wordt, opdat niet iemand uit jullie verhard wordt door de verleiding van de zonde! Hebreeën 3:13
Leven in ongehoorzaamheid, scheid je van God! Nee, God duwt jouw niet weg met een vies gezicht, maar jij voet je schuldig tegen over God je verliest je vrijmoedigheid!

Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen!
2 Timoteüs 2:13

Adam steekt de schuld op Eva, Eva steekt de schuld op de slang maar het is ONZE EIGEN begeerlijkheid die ons aftrekt van God en ons verleid!
Niemand, als hij verzocht wordt, zegt: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand! Maar iedereen wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt.
Jakobus 1:13 en 14

Als wij ons laten verleiden en we vallen in zonde dan is dat onze eigen keuze! Wij hoeven namelijk niet te luisteren en gehoorzaam te zijn aan die verleiding, welke verleiding ook op ons pad komt!
En dan is God Zelf aan het woord. Hij begint bij het begin! Daar waar de ongehoorzaamheid begonnen is, bij de slang.

Toen zei de HEERE God tot die slang: Omdat jij dit gedaan hebt, zo ben jij vervloekt boven al het vee, en boven al de dieren van het veld! Op je buik zal je gaan, en stof zal je eten, al de dagen van je leven. En Ik zal vijandschap zetten tussen jouw en tussen deze vrouw, en tussen jouw zaad en tussen haar zaad; Dat Zelf zal jouw de kop vermorzelen, en jij zal het de verzenen vermorzelen.
Genesis 3:14 en 15

Waarom vervloekt God de slang? Die slang kon er toch niks aan doen dat Satan door hem heen sprak? Dat is een goede vraag hoor!
De slang:
De slang is in Genesis onderworpen aan de mens. (Genesis 1:28)
De slang was vóór de zondeval het meest schrandere of slimme dier van het veld. Het Hebreeuwse woord is aroem (schrander, kloekzinnig, verstandig, voorzichtig, listig, sluw, slim), dat 11x voorkomt in het Oude Testament. Vertalingen hebben hier: ‘listiger’ (SV), ‘listigste’ (NBG51), ‘sluwer’ (NBV 2004), ‘sluw’ (WV95), ‘sluwste’ (Canisius) ‘uitgekleder’ (Naardense Bijbel).
De slang is een langwerpig, kruipend dier. Sommige slangen zijn giftig. Het dier is een symbool van o.a. het kwaad, de verleiding. De satan, die zich in de hof van Eden van een slang bediende, is ‘de oude slang’ (Openbaring 12:9, 20:2 vgl.. 12:14-15).
Het Hebreeuwse woord dat meestal door ‘slang’ wordt vertaald is nachash. Het komt overeen met het Griekse woord ophis (οφις) in het Nieuwe Testament. Deze woorden worden gebruikt voor de slang die Eva bedroog (Genesis 3:1-14 en 2 Korinthe. 11:3), en in andere passages waar op de satan wordt gezinspeeld
(Jesaja 27:1 en Opebaring 12:9-15, 20:2).

We zien dus in de Bijbel dat de slang onderworpen is aan de mens en in dit geval ook aan de duivel. De duivel trekt de slang mee in zijn zondeval, zoals hij dat ook met de mens probeert te doen.
De aard van de slang, het wezen van de slang sluit naadloos aan op het wezen van de duivel!
Met list en bedrog verleide de slang Adam en Eva, en de slang is het listigste dier op het veld.
De vloek die God op de slang legt mogen we zien als verheldering van de aard van de slang.
Geheiligde listigheid is vaak bewezen een grote vloek te zijn voor de mens. Hoe listiger de mens is in het leven in ongehoorzaamheid des temeer ellende richt deze mens aan!
De slang wordt hier onder de smaad en de vijandschap van de mens gesteld.
De slang wordt door God vervloekt boven al het vee, en boven al de dieren van het veld!
Op je buik zal je gaan, en stof zal je eten, al de dagen van je leven.

Nog een detail over de slang; Zeer waarschijnlijk heeft de slang voor de zondeval op pootjes gelopen!
De slang heeft nu geen poten (meer) om zich voort te bewegen, maar bij sommige soorten (zoals Boas en Pythons) zijn misschien overblijfsels van de poten te zien[1]. In 2000 werd een 85 cm lange fossiele slang met achterpoten gevonden. Mogelijk heeft God de genetische instructie voor de ontwikkeling van poten bij de slang uitgeschakeld. Door mutatie kan een stuk instructie bij sommige slangensoorten weer zijn geactiveerd[2].
1- Voor meer informatie over de ontwikkeling van slangen, vanuit een creationistische zienswijze, zie
Philip Bell, Of Snakes, Lizards and Mosasaurs, in Creation 31 (3):15-17, juni 2009.
Jonathan Sarfati, Another leggy snake? What should creationists think? op Creation.com, 29 april 2008.
2- Jonathan Sarfati, Another leggy snake? What should creationists think? op Creation.com, 29 april 2008.
Hoe precies de vork in de steel zit is misschien wel een uitdagende studie voor jouw zelf om te onderzoeken maar ik sluit het denken over de slang af.

1 en 2 https://creation.com/

De enige waarheid is Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *