Alzo lief! 7 Het Lam als geslacht

OMDAT HIJ VAN JE HOUD OMDAT HIJ VAN JE HOUD OMDAT HIJ VAN JE HOUD!
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft
opdat een iegelijk (iedereen) die in Hem Want ALZO! lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, gelooft, niet verderft / verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Johannes 3:16
Hoe lief heeft God de wereld gehad?
Heb jij daar wel eens heel bewust bij stilgestaan? Wat houd dat woordje `alzo` nu werkelijk in?

Vandaag: God Zelf offert voor de ongehoorzaamheid van Adam en Eva en daarom voor ALLE mensen!

Na de slang vervloekt te hebben keerde God zich om naar de vrouw en zei Hij: Ik zal jouw smart zeer vermenigvuldigen, namelijk jouw zwangerschap; met smart zal jij kinderen baren; en tot jouw man zal je begeerte zijn, en hij zal *heerschappij over je hebben.
En tot Adam zei Hij: omdat ij geluisterd hebt naar de stem van je vrouw, en van die boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: jij zal daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om jouw vervloekt; en met smart zal jij daarvan eten al de dagen van je leven.
Ook zal het jouw doornen en distels voortbrengen, en jij zal het kruid van het veld eten.
In het zweet op je gezicht zal jij brood eten, totdat ij tot de aarde terugkeert (sterft), omdat jij daaruit genomen bent; want jij bent stof, en jij zal; tot stof terug keren.
Voortaan noemde Adam de naam van zijn vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is.
Genesis 3:16 t/m 20

Nu is dit geen ingewikkeld stukje Bijbeltekst dus wilde er niet veel aandacht aan besteden en ik denk dat we ons wel herkennen in de dingen die God tegen Adam en Eva gezegd heeft.
Alleen het woordje Heerschappij ligt ik er even uit.

Wat God hier bedoeld is NIET dat Adam mag doen en laten wat hij wil met Eva. Het is niet de bedoeling dat Eva een slaaf is van Adam, en als vrouw helemaal niks waard is. (zoals we regelmatig zien in oosterse culturen)
Heel kort gezegd zegt God hier dat Adam de eindverantwoordelijke is over Eva.
Dit bevestig ik graag vanuit Gods Woord zelf.
Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen is; Ik zal hem een hulp maken, die als tegen hem over is. Genesis 2:18

Hier lezen we clip en klaar dat het Gods scheppingsorde zo is dat de vrouw als hulp voor haar man is gegeven! Met andere woorden de vrouw maakt de man compleet!

Terug naar de tekst.
En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en trok ze hun aan.
Genesis 3:21

Hier voltrekt zich een hemels wonder! Hier schittert de genade van God! Hier wordt de Heere Jezus heerlijk voorgesteld!
De Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken, van wat? Van vellen!
Hoe kwam de Heere God aan die vellen? Van dieren, en die dieren moesten eerst geslacht worden!
Laat dit even in jouw hart binnenkomen!

God Zelf slacht een of meerdere dieren om Adam en zijn vrouw te omkleden!
Wees nu heel eerbiedig!
De andere dag zag Johannes Jezus tot zich komen, en zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! Johannes 1:29

Zuivert dan den ouden zuurdesem (zonde, ongehoorzaamheid) uit, opdat jij een nieuw deeg mag zijn, zodat jij ongezuurd (zonder zonde, ongehoorzaamheid) bent. Want ook ons Pascha (Lam) is voor ons geslacht, namelijk Christus. 1 Korinthe 5:7

Zie je dat? Jezus IS het lam van God! En dat Lam is voor jouw en mij… geslacht!
En dat offer, dat bloed wat gevloeid heeft is jouw en mij redding, jouw en mij rechtvaardiging en heiliging voor God.

En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Hebreeën 9:22
Jezus bloed is voor jouw en mij gestort, tot vergeving van jouw en mijn zonden, ongehoorzaamheid!

MAAR ER MEER!
En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en trok ze hun aan.
Genesis 3:21

God omkleedde Adam en Eva met het vel van het geslachte dier! Ze werden omkleed!
Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.
Romeinen 13:14

In de tijd van Adam en Eva was de Heere Jezus nog niet geopenbaard, dus omkleedde God Zelf Adam en Eva met het vel van het dier! Als beeld van het omkleden met de Jezus Christus!

God slachtte een dier voor Adam en Eva – De Heere Jezus is geslacht voor jouw en mij. En God omklede Adam en Eva met het vel van het dier- wij mogen ons omkleden met de Heere Jezus Christus.

Misschien is het je opgevallen ik schreef: Jezus IS het lam van God! Jezus was niet het lam van God, Hij IS Het lam van God! Ook dit vinden we in Zijn Eigen Woord!
En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen.Openbaring 5:6
En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Openbaring 12:11

Zie je dat? Het lam was, is en blijft het middelpunt van de genade van God.

Prachtig toch hoe God al meteen na de zondeval het antwoord klaar had op de misleiding van de duivel. Even dacht de duivel dat de buit binnen was, hij had de mens verleid. Maar de creator van de mens God Zelf schilderde met het slachten van een dier een prachtig beeld van de komende Heere Jezus Christus die de kop van de duivel zou vernietigen!

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelf zal u de kop vermorzelen, en jij zal het de verzenen vermorzelen. Genesis 3:15

Jezus wat een heerlijk Naam!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *