Alzo lief! Slot.


OMDAT HIJ VAN JE HOUD OMDAT HIJ VAN JE HOUD OMDAT HIJ VAN JE HOUD!
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft
opdat een iegelijk (iedereen) die in Hem Want ALZO! lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, gelooft, niet verderft / verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Johannes 3:16

Hoe lief heeft God de wereld gehad?
Heb jij daar wel eens heel bewust bij stilgestaan? Wat houd dat woordje `alzo` nu werkelijk in?

Vorige keer hebben we gezien dat God Zelf een offer bracht voor Adam en Eva, en hen omklede met het vel van een dier.
Dit wijst op het offer wat de Heere Jezus gebracht heeft voor ALLE mensen.
En dat wij ons moeten omkleden met de Heere Jezus Christus.

De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapens van het licht. Laat ons, als in den dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschap, niet in de slaapkamers en ontuchtigheid, niet in twist en nijdigheid; Maar DOET AAN den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.
Romeinen 13:12 t/m 14

Alzo lief heeft God deze wereld gehad dat Hij Zichzelf heeft geofferd tot een rantsoen (losgeld, verlossing) voor *velen! Voor *ALLEN die geloven.

Gelijk de Zoon des mensen (God geopenbaard in het vlees Johannes 1:14) niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
Mattheüs 20:28 en Markus 10:45.

Die (Jezus) Zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;
Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar voor heidenen, in geloof en waarheid. 1 Timotheüs 2:6 en 7

Dat is Liefde! Een Creator die zijn Creatie ongehoorzaam ziet en zich dienstbaar stelt aan de tegenstander, om voor die creatie Zijn Godheid af te leggen en zijn creatie gelijk te worden, om Zijn Creatie te redden van oneindige dood en verderf! Hij gaat zo ver dat Hij Zijn Godheid aflegt, zich overgeeft tot in de dood, 3 dagen en nachten in het graf is en dan opstaat vanuit het Graf zoals Hij Zijn Discipelen belooft had. Jezus Christus moest sterven om de dood te overwinnen!

De Grote Creator van hemel en aarde de zee en alles wat daar in is, legde zijn Godheid af, werd gelijk Zijn creatie, mens. Gaf zich over om te lijden en sterven en begraven te worden om op de derde dag op te staan. Om zo Zijn creatie de mens voor Zichzelf terug te winnen!
Nee, niet om zo de mens als slaven gevangen te nemen en hen met geweld te dwingen, maar met een alles overtreffende liefde die de mens vrij laat om te kiezen!
DAT IS LIEFDE! ALZO!… Lief heeft God deze wereld gehad!

Lieve lezer, vandaag, op dit moment, houd God nog steeds zoveel van Zijn schepping, de mens!
Hij houd vandaag nog steeds zoveel van jouw en mij!

Nee, God dwingt jou niet om in Hem te geloven en hem te volgen door te leven naar Zijn wil.
NEE! Maar Hij houd zo ontzettend veel van jouw, om zijn Genade aan jouw bekend te maken.

Wij zijn ALLEMAAL (van onze geboorte) ongehoorzaam aan God en Zijn wil. ALLEMAAL!
Niemand uitgesloten!

Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, te samen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe. Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En de weg van vrede hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Romeinen 3:10 t/m 18

Dat zijn jij en ik en iedereen voor we onze redding in Jezus Christus hebben gevonden!

Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben ALLEMAAL gezondigd, en derven (missen) de heerlijkheid Gods; En worden om niet (zonder tegenprestatie) gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning (laten zien van) van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordige tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende degene, die uit het geloof van Jezus is.
Romeinen 3:21 t/m 26

Want ALZO LIEF heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven heeft.
Waarom?
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Johannes 3:16 en 17

En deze waarheid was al zichtbaar in het paradijs toen God Zelf een dier slachtte en Adam en Eva omklede met het vel!

JA! God heeft Zijn woord moeten houden en uiteindelijk zijn Adam en Eva gestorven.
Maar van de boom van kennis van goed en van kwaads, daarvan zullen jullie niet eten; want op de dag, als jullie daarvan eten, zullen jullie de dood sterven. Genesis 2:17

Voor de zondeval (val in ongehoorzaamheid) was er geen dood, na de zondeval moet elk mens een keer sterven.

En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel;
Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veel zonden weg te nemen, zal opnieuw zonder zonden gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid. Hebreeën 9:27 en 28

Hier sluiten we mee af.

In en door het geloof in de Heere Jezus Christus is er GEEN veroordeling voor jouw en mij.
En staan wij gerechtvaardigd en heilig voor God! En zullen ook wij de Heere Jezus zien!

Daarom verhard je hart niet, luister niet naar de leugen van deze wereld en religie.
Maar keer je om en luister naar de de Woorden van God Zelf!
Er is maar een waarheid tot redding van de eeuwige dood en dat is de Heere Jezus Christus!

Einde studie.

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!