Antwoorden op Wedergeboorte, opnieuw geboren zijn.


Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

We hebben gezien dat de doop essentieel is voor ons behoud, redding.
Hoe zit dat dan met de misdadiger aan het kruis?

We gaan het lezen:
En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedel plaats, kruisigden zij Hem (Jezus) aldaar, en de kwaaddoeners, de één ter rechter zijde en de ander aan de linker zijde.
En één van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: als U de Christus bent, verlos U zelven en ons.
Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vrees jij ook God niet, daar jij in hetzelfde oordeel bent?
En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.
En hij zei tot Jezus: Heere, gedenk mij, als U in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
En Jezus zei tot hem: Voorwaar, zeg Ik je: Heden zal jij met Mij in het Paradijs zijn.
Lukas 23:33 en 39 t/m 43

Deze kwaaddoener bekeerde zich, want in Mattheüs 27:44 staat: En hetzelfde verweten Hem ook de moordenaars, die met Hem gekruisigd waren.
Allebei de kwaaddoeners hebben Jezus verweten, maar één kwaaddoener keerde zich af van het verwijten en komt tot inkeer. Hij richt zich tot de andere kwaaddoener en deelt zijn inzicht.
Dan richt hij zich tot Jezus en zegt: Heere, gedenk mij, als U in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
Wat ons opvalt is dat de kwaaddoener niet om vergeving vraagt. Alleen of Jezus aan hem wil denken.
Wat brengt deze man dan in het paradijs?
Hij accepteert en bekend dat hij een zondaar is, Bekering, en belijdenis. Hij belijd dat hij Jezus nodig heeft als Zijn Redder.

Vrees jij ook God niet, daar jij in hetzelfde oordeel bent?
En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Lukas 23:40 en 41

Hij is het perfecte voorbeeld van wat in de schrift geschreven staat.
Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; Romeinen 3:10

Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; Romeinen 3:23

Want de bezoldiging (het loon, de opbrengst) van de zonde is de dood, maar de genadegift van God is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heer. Romeinen 6:23

Namelijk, als jij met je mond zal belijden de Heere Jezus, en met je hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zal jij zalig worden.
Want met het hart gelooft men tot rechtvaardigheid en met den mond belijdt men tot zaligheid.
Romeinen 10:9 en 10

Want iedereen, die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.
Romeinen 10:13

Want uit genade Ben jij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit jezelf, het is Gods gift;
Niet uit de werken, opdat niemand roemt. Efeze 2:8 en 9

Deze Schriftgedeeltes beantwoorden precies de redding van de kwaaddoener aan het kruis.
Dat deze kwaaddoener gered was en met Jezus in het paradijs gekomen is, doet niks af aan de waarheid van het woord van God. Zijn redding bevestigd juist het woord van God!

MAAR! Nu stel ik jou de vraag: leefde en stierf deze kwaaddoener in het Oude of Nieuwe verbond?
Wat had de Heere Jezus tegen Johannes gezegd bij de Jordaan?

Maar Jezus, antwoordende, zei tot hem (Johannes): Laat nu af; want aldus betaamt ONS! alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.
Hoe vervullen wij alle gerechtigheid?
En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag de Geest van God neerdalen, gelijk een duif, en op Hem komen.
En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Dewelken Ik Mijn welbehagen heb! Mattheüs 3:15 t/m 17

En nu heeft Hij (Jezus) zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij ook een Middelaar is van een beter verbond, hetwelk in betere beloften bevestigd is.
Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis van Israël, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten;
Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, op die dag, als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere.
Want dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal
1. Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken de Heere; want zij zullen Mij allen kennen van de kleine onder hen tot de grote onder hen.
2. Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.
Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.

Wanneer is het Nieuwe verbond in werking getreden?
Met het sterven van de Heere Jezus Christus.

En daarom is Hij (Jezus) de Middelaar van het Nieuwe Testament, (Verbond) opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening van de overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen zouden.
Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood van de testamentmaker er tussen komt; Want een testament is vast in de doden, omdat het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft. Daarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd.
Hebreeën 9:15 t/m 18

En dat zet de weg open tot de uitstorting van de Heilige Geest.

1. Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israël maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. Jeremia 31:33 en 34

Dankzij het bloed van het Nieuw Verbond (Lijden, sterven van de Heere Jezus) is de belofte van de Heilige Geest vervuld, uitstorting met Pinksteren.

2. De andere dag zag Johannes Jezus tot zich komende, en zei: Zie het Lam Gods, Dat de zonde van de wereld wegneemt! Johannes 1:29

Zo zit dat met de misdadiger aan het kruis.
Natuurlijk was er geen doop bij de kwaaddoener aan het kruis.
De kwaaddoener leefde en stierf in het Oude Verbond.
Als voorbeeld: David was ook niet gedoopt.

Fundamentele teksten doop tot behoud.

Markus 16:15-16
En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.
Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.

Hier zegt Jezus iets heel belangrijks. Hij zegt als je gelooft en gedoopt zal zijn zal je zalig worden.
Dus kan je zalig worden als je alleen gelooft? Nee! je moet ook gedoopt zijn.
Maar dan zegt Jezus als je niet geloofd zal je verdoemt worden.
Hoe zit dit nu?

Betekent dat als je gelooft en niet gedoopt ben, dat je dan verloren of gered ben?
Laten we gaan kijken wat de bijbel nog meer zegt over een reddend makend geloof.
Lezen Jakobus 2:14-26

We zien in Jakobus 2:14-26 dat geloof ook de werken moet hebben en als het geloof geen werken heeft is het een dood geloof (Jak. 2:24) het kan hem niet zalig maken (Jak. 2:14)
Abraham en Rachab worden als voorbeelden gebruikt dat werken aan het geloof zijn verbonden.
En wat zijn nu de werken, die werken zijn je bekeren en dopen.
Dit laat duidelijk zien dat geloof zonder gedoopt te zijn geen redding makend geloof is.

Maar worden we dan gered door onze werken?
Nee we worden niet gered door onze werken. Want gedoopt worden ligt in dezelfde lijn dat Noach de ark bouwde (dat was zijn redding) en Mozes zijn staf boven de rode zee moest houden (dat was de verlossing van het volk van Israël), dat waren menselijke acties waar God door heen werkte.
Dus als wij gedoopt worden is dat ons werk en God doet Zijn werk wat wij zelf niet kunnen.
Hij! doet ons wedergeboren worden.

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
1 Petrus 1:3

Het moet duidelijk zijn als God ons niet heeft doen wedergeboren in het bad van water, dan is het puur mensenwerk en zijn wij niet meer dan onderwater gegaan.
Daarom kunnen wij niet roemen met onze werken maar is het God die de eer moet krijgen.
Niet meer ik ben gedoopt waardoor ik gered ben van zonde.
Nee, God heeft mij doen weder geboren waardoor ik gered ben van zonde.

Maar moeten we dan alleen gedoopt worden?
Nee, we moeten weder geboren worden.

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt 1-uit water en 2-Geest, hij kan in het Koninkrijk van God niet ingaan. Johannes 3:5

Dus 1-gedoopt zijn en de 2-Heilige Geest hebben ontvangen.

Maar hoe zit het dan met deze Schriftgedeeltes?
We worden toch door ons geloof in God gered?

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen, die men hoopt, en een bewijs van de zaken, die men niet ziet. Hebreeën 11:1 Onthoud deze tekst. Inderdaad is het geloof een vaste grond, een fundament!

Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid. 1Johannes 1:9

Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Galaten 3:24

Maar Hij zei tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede. Lukas 7:50

Dewelken jullie niet gezien hebben, en nochtans liefhebt, in Dewelken jullie nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;
Verkrijgende het einde van jullie geloof, namelijk de zaligheid van jullie zielen. 1 Petrus 1:8 en 9

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderft (niet verloren gaat), maar het eeuwige leven heeft. Johannes 3:16

Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Johannes 3:36

Als je mond belijdt dat Jezus de Heer is en je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zal je worden gered. Romeinen 10:9

De vraag is: wanneer geloof je met je hart in God en Zijn Zoon de Heere Jezus Christus?
Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?
En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten degenen, die vrede verkondigen, degenen, die het goede verkondigen!
Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.
Romeinen 10:14, 15 en 17

Je gaat geloven door het horen van het woord van God.

De volgende vraag is: wanneer ga je jezelf bekeren?
En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?
En Petrus zei tot hen: Bekeer je, en iedereen van jullie worden gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en jullie zullen de gave van de Heiligen Geest ontvangen.
Handelingen 2:37 en 38

Je gaat je bekeren nadat je, na het horen van het woord van God, gelooft hebt.

Wat is dat, bekeren?
Bekeren is je afkeren van ongehoorzaamheid aan De Heere Jezus Christus, naar een leven in gehoorzaamheid aan de Heere Jezus Christus.

Wat is het gevolg van bekering?
Het gevolg van bekering is gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van je zonden.

Wat is het gevolg van gedoopt te zijn en vergeving van je zonden te hebben ontvangen?
Het gevolg van gedoopt te zijn en vergeving van je zonden te hebben ontvangen is het ontvangen van de Heilige Geest.

Dit is wedergeboorte zoals De Heere Jezus Christus het bedoeld heeft in Johannes 3.
Geloven, bekeren, dopen, Heilige Geest ontvangen.

We zien dat alle bovengenoemde teksten helemaal niet uit hun context gehaald te hoeven worden om waarheid te zijn.

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen, die men hoopt, en een bewijs van de zaken, die men niet ziet. Hebreeën 11:1 Inderdaad is het geloof een vaste grond, een fundament!

Waarom is nu juist het geloof een vaste grond en een bewijs?
Omdat geloven de eerste stap is, het fundament is van wedergeboorte.
Want als je niet gelooft in De Heere Jezus Christus, waarom zou je, je dan bekeren, laten dopen en de Heilige Geest ontvangen? Sterker nog dat is dan onmogelijk!
Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is degenen, die Hem zoeken. Hebreeën 11:6
Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. Johannes 3:18

Als we niet geloven in De Heere Jezus Christus, leven wij in veroordeling omdat we niet geloven.

Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Johannes 3:36

Begrijpen we dit? Begrijpen we dat we geloof, bekering, doop en ontvangen van de Heilige Geest niet uit elkaar kunnen trekken? Dat een van die 4 fundamenten van ons behoud missen, betekend dat we het koninkrijk van God niet kunnen zien en daarom missen? Johannes 3

Jakobus 2:17
Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood.

En nu, wat wacht je nog? Sta op, en laat je dopen, en je zonden afwassen, aanroepende de Naam van de Heere. Handelingen 22:16

Maar hoe zit het dan met Paulus die broeder word genoemd voor dat hij gedoopt is?

En Ananias ging heen en kwam in het huis; en de handen op hem leggende, zei hij: Saul, broeder! de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg, die u kwam, opdat u opnieuw ziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. (Handelingen 9:17)

Als je iemand broeder noemt betekend het dat die ook wederom geboren is.
Dit is een argument die ik vaak moet aanhoren. Kom laten we dit is goed onderzoeken.
Eerst gaan we kijken naar de context lees handelingen 9:1-31.

Nu we de context hebben gelezen valt iets op, God heeft Paulus uitverkoren, hand. 9:15.
En in Hand. 9:18 lezen we dat Paulus bijna direct na dat, dat gezegd is, gedoopt word.
Waardoor dit argument niet van toepassing is dat de doop niet redding makend is.

Vragen beantwoord door Nicky en Amasja Moolenaar.

Heb jij of heeft u een vraag aangaande wedergeboorte = geloof, bekering, doop, heilige Geest ontvangen?
Reageer onder dit artikel en we behandelen jullie vragen op deze pagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *