Bekeer je! 10


Bekeer je! we hebben bijna geen tijd meer! morgen wordt niemand beloofd. zoek JEZUS vandaag!

Brengt dan vruchten voort, van de bekering waardig. Mattheüs 3:8
Van toen aan is Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert je; want het Koninkrijk van de hemelen is dichtbij gekomen. Mattheüs 4:17

Breng dan vruchten voort, die de bekering waardig zijn. Met andere woorden: breng vruchten voor die naar de wil van God zijn.
Johannes spreekt hier tegen de Farizeeën en Sadduceeën. …alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Vers 10

Dit is ook vandaag een actuele boodschap! In Psalm 1 worden wij vergeleken met een boom.
Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken. Psalm 1:3
Wanneer zijn wij zo een boom? Welgelukzalig is de man / vrouw, die niet wandelt in de raad van de goddelozen, noch staat op de weg van de zondaren, noch zit in het gestoelte van de spotters; Maar zijn lust is in de wet van de Heer, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Psalm 1:1 en 2

Dit is opnieuw een actuele boodschap voor vandaag! Niet wandelen in de raad van mensen die Jezus niet kennen, niet optrekken op de weg met ongehoorzame mensen aan God, en je niet thuis voelen in het gezelschap van spotters met God en zijn Wil. Maar onze lust, blijdschap, leven is in de wil van God, en wij overdenken die wil dag en nacht!
Dit staat in context met: Indien jij dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende (aan de rechter hand) ter rechter Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want jij bent gestorven, en jouw leven is met Christus verborgen in God. Kollossenzen 3:1 t/m 3

ALS WIJ ONS BEKEERD HEBBEN IS ONS LEVEN MET JEZUS CHRISTUS VERBORGEN IN GOD!

Waarom moeten wij ons bekeren? Omdat het koninkrijk der hemelen dichtbij is gekomen!
Als wij ons bekeerd hebben, kan Gods koninkrijk post vatten in ons hart! Dan leven wij in en door de autoriteit van Jezus! Dan doen wij hier op aarde wat Jezus gedaan heeft! En wij zijn hemelburgers, burgers van het koninkrijk van de hemelen. Dat hemelse koninkrijk dat wij beërven in en door het geloof in Jezus Christus. Dat Vaderhuis met zijn vele woningen.
Jullie hart word niet ontroerd; jullie geloven in God, gelooft ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; anders zo zou Ik het jullie gezegd hebben; Ik ga heen om jullie plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en jullie plaats bereid zal hebben, zo kom Ik terug en zal jullie tot Mij nemen, opdat jullie ook mogen zijn, waar Ik ben. Johannes 14: 1 t/m 3
Vorige keer hebben we hebben gezien dat:

1- We 100% heilig zijn
2- We een heilige tempel zijn
3- We 100% onschuldig zijn
4- We 100% geliefd zijn

Wij hebben een vrije toegang tot de Vader.

Want door Hem hebben wij beiden de toegang door een Geest tot de Vader.
Efeze 2:18
Uitleg: Door de Heere Jezus Christus hebben wij vrije toegang door de Heilige Geest (Geest van Jezus) tot de Vader. Dit is omdat onze Geest getuigt met Zijn Geest dat wij kinderen van de Vader zijn!
Dezelve Geest (Geest van God) getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. Romeinen 8:16

Omdat wij dan een grote Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden.
Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, maar zonder zonde.
Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd (op de tijd van God).
Hebreeën 8:14 t/m 16

Uitleg: Omdat Jezus onze Hogepriester is, kunnen en mogen wij vrijmoedig tot de troon van de genade gaan, waar wij *barmhartigheid krijgen en *genade vinden en we geholpen worden op Gods tijd.

*Barmhartigheid: Het helpen van mensen met een lichamelijke of geestelijke nood.
*Genade: Een spontane niet verdiende Goddelijke gunst. (Uit het Grieks; een geschenk)

Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;
In Dewelke wij hebben de vrijmoedigheid, en de toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem. Efeze 3:11 en 12

Uitleg: Naar het eeuwig besluit, dat God gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere; in Hem hebben wij de vrijmoedigheid het vertrouwen en de toegang tot God (de Vader), door het geloof in Jezus Christus.

Dat wij een vrijmoedige toegang hebben tot de Vader is een zegening in de hemelse gewesten.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *