Bekeer je! 11

Bekeer je! we hebben bijna geen tijd meer! morgen wordt niemand beloofd. zoek JEZUS vandaag!

Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zalig maken.
Jakobus 1:21

Ik zeg jullie, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.
Lukas 15:7

Waarom toch steeds die oproep tot bekering?
Omdat het woord van God ons leert dat dit onlosmakelijk verbonden is met het (oprecht) volgen van Jezus Christus!
Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; … Handelingen 3:19

Bekering is nodig om vergeving van je zonden (ongehoorzaamheid) te ontvangen!

Dit staat in context met Johannes 8:10 en 11 waar staat:
En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zei tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld?
En zij zei: Niemand, Heere! En Jezus zei tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; GA HEEN EN ZONDIG NIET WEER! (opnieuw)
Met andere woorden; bekeer u van uw Zonden! Stop ermee!

Maar heb eerst degenen, die te Damaskus waren, en te Jeruzalem, en in het gehele land van Judea, en de heidenen (jij en ik) verkondigd, dat zij zich zouden beteren, en tot God bekeren, werken doende van de bekering waardig. Handelingen 26:20

Wat zijn die werken?
Je wegdraaien van je werken tegen de wil van God naar een leven in en naar de wil van God!

Jakobus 1:21 noemt een paar voorbeelden: vuiligheid en overvloed van boosheid.
Zet daar tegenover: ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt.

Waarom die bekering?
Omdat er er meer blijdschap in de hemel is over een zondaar die zich bekeerd, dan over negenennegentig rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben!
Rechtvaardig ben je door het geloof in de Heere Jezus Christus, maar de vrucht van die rechtvaardigheid is bekering! Je leeft in en naar de wil van God, en daar verblijd God Zich in!

Je bent nog wel op in deze wereld, maar niet meer van deze wereld! Je bent hier als het ware een vreemdeling op doorreis naar Eeuwig leven!

Jezus bidt in het gebed tot Zijn Vader; Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. Zij (Jij en ik) zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Johannes 17: 14, 16 en 17

Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, laten duidelijk zien, dat zij een vaderland zoeken.
Hebreeën 11:13 en 14

Vorige keer hebben we hebben gezien dat:

1- We 100% heilig zijn
2- We een heilige tempel zijn
3- We 100% onschuldig zijn
4- We 100% geliefd zijn
5- We hebben een vrije toegang tot de Vader.

We gaan vandaag zien dat we leven door genade!
Maar wat is genade?
Genade is de in het christelijk geloof gebruikte uitdrukking voor God die vrijwillig afdaald naar de mens, die haar hoogtepunt bereikt in de verlossing door Christus. In de christelijke theologie is genade een van de eigenschappen van God. Het is een spontane, niet verdiende goddelijke gunst.

Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Romeinen 5:1 en 2

Genade is een Persoon! Jezus Christus.

Want de zonde zal over jouw niet heersen; want jij bent niet onder de wet, maar onder de genade.
Romeinen 6:14

Je leeft in en door Jezus Christus!

Want het loon van de zonde (ongehoorzaamheid) is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. Romeinen 6:23

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade ben jij zalig geworden) En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus; Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Efeze 4:2 t/m 7

Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.
En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; VERWACHTENDE de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de groten God en onze Zaligmaker Jezus Christus; Die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
preek dit, en vermaan, en bestraf met allen ernst. Dat niemand u verachte.
Titus 2:11 t/m 15

Genade is met jullie en vrede van God, onzen Vader, en de Heere Jezus Christus. Efeze 1:2

Dat wij leven door genade is een zegening in de hemelse gewesten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *