Bekeer je! 2


Bekeer je! we hebben bijna geen tijd meer! morgen wordt niemand beloofd. zoek JEZUS vandaag!

Vorige week: Als je Jezus zoekt, zal je Hem vinden! En als je Jezus gevonden hebt, heb je Het Leven gevonden!
volgende keer zal ik je laten zien, wat je allemaal gevonden hebt in en door Jezus Christus!
Daar verbleken alle gebeurtenissen bij op deze aarde!
Daar sloot ik vorige week mee af, en nu lees je het echt.
Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE.
Spreuken 8:35

Wat is dat leven, waar Jezus het over heeft?
En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid.
1Johannes 2:17

Dat leven is leven naar de wil van God, en dat leven, leef je in eeuwigheid! (zonder einde)
Indien (wanneer, als) dan de Zoon jouw zal vrijgemaakt hebben, zo zal jij waarlijk vrij zijn.
Romeinen 8:36

Dat leven is een leven in pure vrijheid! En dat zonder einde!
Er is werkelijk geen band meer die jouw bind of kan binden!
Die AL jouw ongerechtigheid (je ondermijnt waar God recht op heeft) vergeeft, die al jouw krankheden (ziekten) geneest; die jouw leven verlost van het verderf, die jouw kroont met goedertierenheid en barmhartigheden; Die jouw mond verzadigt met het goede, jouw jeugd vernieuwt als een arend. Psalm 103:3 t/m 5

Waarlijk (zonder twijfel), Hij heeft onze (jouw) krankheden op Zich genomen, en onze (jouw) smarten heeft Hij gedragen; doch (maar) wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
Maar Hij is om onze (jouw) overtredingen verwond, om onze (jouw) ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons (jouw) de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons (jou) genezing geworden.
Jesaja 53:4 en 5

En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder (schoonmoeder) te bed liggen, hebbende de koorts. En Hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar; en zij stond op, en diende hen lieden.
Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, de profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen. Mattheüs 8:14, 15 en 17
Het is gewoon Gods Woord Zelf Die het zegt!

Jezus Christus heeft de straf als gevolg op onze ongehoorzaamheid, gedragen en volbracht. Zodat Hij de straf heeft ontvangen in plaats dat wij gestraft worden. En Hij heeft jouw en mijn ziekten op Zich genomen opdat jij en ik genezing ontvangen als wij ziek zijn geworden.
En wij zelfs in gezondheid kunnen leven door dit volbrachte werk van onze Heere Jezus!

Want Hij zal jouw redden van de strik van de vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie (pest, ziekte). Jij zal niet vrezen voor de schrik van de nacht, voor de pijl, die overdag vliegt; Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op de middag verwoest. Aan jouw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan jouw rechterhand; tot jouw ZAL HET NIET KOMEN. Want U, HEERE! bent mijn Toevlucht! De Allerhoogste heb jij gesteld tot jouw Vertrek; jouw zal geen kwaad wedervaren (overkomen), en geen plaag zal jouw tent (lichaam) naderen. Psalm 91: 3, 5, 6, 7, 9 en 10.
DIT IS NIET MIJN WOORD, DIT IS GODS WOORD VOOR JOUW!

En hoe kan je ook daadwerkelijk in deze waarheid leven?
Het antwoord is heel eenvoudig! Je moet het simpelweg geloven! Wat ik je net gedeeld heb, moet je met je hart omarmen en zonder hier aan te twijfelen deze waarheid gaan leven!
Je belijd vanuit je hart: Vader omdat U het zegt, geloof ik het en zullen deze waarheden zichtbaar zijn in mijn leven!
Ja, nu praat je er wel heel makkelijk over, zo eenvoudig is het echt niet hoor!
O nee? Ik begrijp je reactie hoor, maar ik ga het Woord laten spreken, geloof je dat wel?
Maar ZONDER GELOOF is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, MOET GELOVEN, dat Hij is, en een Beloner is degenen, die Hem zoeken. Hebreeën 11:6

Als jouw mond belijdt dat Jezus de Heer is EN (IN) JOUW HART GELOOFT dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zal jij worden gered. Als jouw hart gelooft, zal je rechtvaardig worden verklaard; als jouw mond belijdt, zal je worden gered. Want de Schrift zegt: ‘WIE IN HEM GELOOFT, komt niet bedrogen uit.’ Romeinen 10:9 t/m 11

Wat is geloven, hoe geloof ik?
Het geloof nu is een vaste grond van de dingen, die je hoopt, en een bewijs van de zaken, die je niet ziet.
Hebreeën 11:1

Door het lezen van het Woord van God, ga je Zijn Woorden geloven en is je hoop gevestigd op dat woord van God. En die hoop op dat Woord van God wordt niet beschaamd, dus is het een bewijs dat dit Woord de waarheid is! En dit Woord is Jezus Christus! (Johannes 1)
Dus Jezus Christus is de Waarheid en Die Waarheid zet je vrij! En jij en ik hebben Jezus Christus nog nooit (letterlijk) gezien, dus is dit geloof in Jezus Christus een bewijs van de zaken die we niet zien!
Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; Door Wie wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop van de heerlijkheid. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid (geduld, overgave) werkt; en de lijdzaamheid bevinding (uitkomst), en de bevinding hoop;
En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heiligen Geest, Die ons is gegeven. Romeinen 5:1 t/m 5
Wat ik jouw nu net gedeeld heb is zuiver en alleen Gods Woord!
Elk punt wat ik verteld heb, heb ik onderbouwd vanuit de Schrift (Bijbel)
Volgende keer gaan we verder met te ontdekken, wat je allemaal gevonden hebt in en door Jezus Christus!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *