Bekeer je! 3


Bekeer je! we hebben bijna geen tijd meer! morgen wordt niemand beloofd. zoek JEZUS vandaag! 😚

Bekeren is je eigen omkeren. Je draait 180 graden om en loopt weg van je leven zonder God.
Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;
Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.
Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe. Romeinen 3:10 t/m 12

Nou, hier kunnen we het dan mee doen! Niemand die verstandig is, niemand die God zoekt, iedereen is afgeweken, en onnuttig, er is niemand die goed doet, zelfs niet een!
Vanaf de basis staan wij allemaal schuldig voor God. Allemaal!
Daarom ook de oproep, bekeer je!
Als je je bekeerd hebt (heb ik al behandeld) dan ben je rechtvaardig, verstandig, zoek je God, ben je niet (meer) afgeweken, ben je niet (meer) onnuttig, en doe je goed!
Kijk en daar gaan we het nu over hebben heb ik jullie belooft.
Vorige keer schreef ik; volgende keer zal ik je laten zien, wat je allemaal gevonden hebt in en door Jezus Christus!

Allereerst moet je Jezus Zelf vinden!
Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte, zoekt Zijn aangezicht geduriglijk (aanhoudend, almaar, continu, gestadig, onophoudelijk, onophoudend, steeds, voortdurend).
1Kronieken 16:11
En jij zal Mij zoeken en vinden, wanneer jij naar Mij zal vragen met je ganse (hele) hart. Jeremia 29:13
Ik heb den HEERE gezocht, en Hij heeft mij geantwoord, en mij uit al mijn vrezen gered. Psalm 34:5
Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. Spreuken 8:17
Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen (verheugen). Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is degenen, die Hem zoeken. Hebreeën 11:6

Je vind Jezus door naar Hem op zoek te gaan en in Hem te geloven.
Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Johannes 1:12
Vorige keer hebben we gezien dat Jezus de straf op de zonde voor ons betaald (gedragen) heeft en dat onze ziektes door zijn striemen genezen zijn. Sterker nog het zal jouw tent (lichaam) niet naderen. (Psalm 91)
Maar er is nog veel meer!

Jij bent waardevol! Jij bent ALLES waard voor jouw hemelse Vader.
Jij bent Gods Tempel waar de Heilige Geest in woont!
Maar jullie zijn niet in het vlees, maar in de Geest, zo anders de Geest van God in je woont. Maar zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
En wanneer Christus in jullie is, zo is wel het lichaam dood om de zonden wil; maar de geest is leven om de gerechtigheid wil.
En wanneer de Geest Degenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in jullie woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook jullie sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in jullie woont. Romeinen 8:9 t/m 11

Als je Jezus gezocht en gevonden hebt, en je hebt Hem aangenomen door in Hem te geloven dan komt de Heilige Geest (Geest van Jezus) in jouw wonen!
Dezelve (Heilige) Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.
Romeinen 8:16
Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zei Hij van den Geest, Die diegenen ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)
Johannes 7:38 en 39

Maar wat betekend dat nu voor mij dat de Heilige geest in mij woont?
God leeft in mij, ik ben de tempel van God!
God is heilig en Zijn inwoning doet mij heilig leven.
Psalm 93:5, 1 Petrus 1:16 en Efeze 4:30.
We hebben de overwinning op satan door de Heilige Geest. 1Johannes 4:4
We kunnen een zegen zijn voor andere mensen. Johannes 7:38 en 39
Gods Geest maakt ons een als kinderen van een Vader. Efeze 4:3
De mensen zonder God zullen weten dat God in het midden van Zijn gemeente is.
1 Korinthe 14:24 en 25.
Jij bent Gods Meesterwerk, gecreëerd om goede werken te doen! 2 korinthe 5:17 en Efeze 2:10
Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 2 Korinthe 5:17
Zie je dat? je bent een Nieuwe schepping! Het oude (onrechtvaardig, onverstandig, afgeweken, onnuttig, niet op zoek naar God) is voorbij gegaan! Het is weg, het ligt achter je!
Het is allemaal nieuw geworden! Je bent 180 graden gedraaid, dus omgekeerd!
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Efeze 2:10
Vertrouwende hier op, dat Hij, Die in jouw een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus; Filippenzen 1:6

Welke goede werken heeft God voorbereid?
God heeft een goed werk voorbereid, en is met dat goede werk begonnen. En dat goede werk zal voleindigen op de dag van Jezus Christus.
Deze goede werken zijn van God! Hij heeft ze voorbereid en Hij is met dat werk begonnen.
Het zijn de werken die Christus voorbereid heeft en begonnen is en waarin wij nu wandelen.
· Hemelse zekerheid: ‘Alles werkt mee ten goede” (Romeinen 8:28)
· Hemels gezin: ‘woonstede Gods in de Geest’ Efeze 2
· Hemelse verwachting: ‘verschijnen van Christus in heerlijkheid’ Kolossenzen 3:3
· Hemelse roeping: `onze wandel is in de hemelen` Filippenzen 3
· Hemelse zegeningen Efeze 1

Het onderzoeken van deze 5-tal werken is het wandelen in en het uitwerken van de goede werken van God.
Volgende keer gaan we verder met:
jij mag in vrijmoedigheid en in het volste vertrouwen tot je hemelse Vader gaan!

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!
Bronnen: De Bijbel, verhoevenmarc.be, ficm.nl, amenbijbelmagazine.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *