Bekeer je! 4


Bekeer je! we hebben bijna geen tijd meer! morgen wordt niemand beloofd. zoek JEZUS vandaag!

Betert u dan (keer je af), en bekeer je, opdat jouw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden van de verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht van de Heer, en Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die jouw tevoren gepredikt is; welken de hemel moet ontvangen tot de tijden van wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.
Handelingen 3:19 t/m 21

Waarom moeten jij en ik onszelf bekeren? Opdat jouw en mijn zonden uitgewist worden!
En als opnieuw geboren (geloof, bekering, doop, ontvangen van de Heilige Geest) personen mogen wij in vrijmoedigheid en in het volste vertrouwen tot onze hemelse Vader gaan!
Omdat wij dan, broeders (en zussen), vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Op een verse en levende weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; En omdat wij hebben een groten Priester over het huis van God; o laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Handelingen 10:19 t/m 22

Wij hebben vrijmoedigheid, door het bloed van de Heere Jezus. Nee, daar is helemaal niks van onszelf bij! Wij kunnen nooit bij de Vader komen en zeggen omdat ik, dit en dat. Nooit!
Hoe heilig jij ook leeft, goede werken brengen jouw niet bij de Vader, geven jouw geen vrijmoedige toegang tot de Vader, nee alleen het bloed van onze Heere Jezus Christus!
Laat de waarheid niet van je afglijden! Blijf wakker en alert! Jij hebt een open deur naar Gods Heilige aanwezigheid, dus ga tot Hem met de volle zekerheid van geloof, en maak jouw smeekbedes bekend. Het bloed van de Heere Jezus Christus heeft al een weg voor jouw bereid en er staat niets meer tussen jouw en de Vader in. Jij hebt ieder recht om het heilige der heiligen te betreden, om alle hulp te ontvangen die Jij nodig hebt!
Die vrijmoedige toegang tot onze hemelse Vader hebben wij omdat we door de vergeving door het bloed van de Heere Jezus een heilige zijn geworden!

Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen (Jij en ik, weder geboren gelovigen), die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus: Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en de Heere Jezus Christus.
Efeze 1:1 en 2

Lees Daniel 7:15 t/m 27! Mij, Daniel werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam, en de gezichten van mijn hoofd verschrikten mij.
Maar de heiligen van de hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij zullen het Rijk bezitten tot in de eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.
Ik had gezien, dat die zelve hoorn krijg voerde tegen de heiligen, en dat hij die overwon, Totdat de Oude van dagen kwam, en het gericht gegeven werd aan de heiligen van de hoge plaatsen, en dat de bestemde tijd kwam, dat de heiligen het Rijk bezaten.
Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en een ander zal na hen opstaan; en dat zal verscheiden zijn van de vorigen, en het zal drie koningen vernederen.
En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogste, en het zal de heiligen van de hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in dezelfde hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.
Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid van de koninkrijken onder de hele hemel, zal gegeven worden de volken van de heiligen op hoge plaatsen, welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal; en alle heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen.
Daniel 7:18, 21,22, 25 en 27.

Wij zijn heiligen omdat we geheiligd zijn!
In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande van het lichaam van Jezus Christus, eenmaal geschied.
Hebreeën 10:10
Maar uit Hem Ben jij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing; Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roemt in de Heere. 1 Korinthe 1:30
We zijn geheiligd in en door Jezus Christus, en worden ook opgeroepen onszelf te heiligen!
Maar gelijk Hij, Die jouw geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook Jij zelf heilig in al je wandel; Daarom dat er geschreven is: wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1:15 en 16
Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting van het vlees en de geest, voleindigende de heiligmaking in (ontzag voor) de vreze Gods. 2 Korinthe 7:1
Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil wordt; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd wordt; en die heilig is, dat hij nog meer geheiligd wordt. Openbaring 22:11
Als geheiligden ons leven heiligen is een proces. Het is een levens veranderend proces. We moeten groeien in levens heiliging.
Door Christus zijn wij geheiligden en staan wij rein heilig en gerechtvaardigd voor God, en hebben wij vrije toegang tot de troon van genade. En in ons praktisch leven moeten wij groeien in heiligheid tot de volmaakte maat, de gelijkenis aan Christus! Efeze 3:18 en 19

We hebben Jezus door geloof aangenomen, ons bekeerd, gedoopt en de Heilige Geest ontvangen, zijn opnieuw geboren en willen ook trouw zijn aan de Heere Jezus Christus!

ZONDER TROUW AAN GOD IS ER GEEN GEESTELIJK LEVEN!

De eerste twee geboden van de tien geboden uit het Oude Verbond gaan nadrukkelijk over de trouw aan God! Jij zal geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben!
Jij zal voor jezelf geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.
Jij zal zelf voor voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE jouw God, ben een ijverig (jaloers) God, Die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid van diegene, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden diegene, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
Exodus 20:3 t/m 6

God wil niet dat wij beelden maken van wat dan ook, om ons zelf er voor te buigen, aanbidden en dienen. Onze God is een jaloers God!
Wacht u (Let op!), dat jij het verbond van de HEER, jouw Gods, hetwelk Hij met jouw gemaakt heeft, niet vergeet, dat jij voor jezelf een gesneden beeld zou maken, de gelijkenis van iets, dat de HEERE, jouw God, jouw verboden heeft. Want de HEERE, jouw God, is een verterend vuur, een ijverig (jaloerse) God.
Deuteronomium 4:23 en 24.

Jaloers heeft hier de betekenis van het eigendom van God word gegeven aan een ander (afgod)!
Het aanbidden en dienen van God wordt weggegeven door het aanbidden en dienen van afgodsbeelden. God zegt; Let er op dat jij het verbond van de Heere jouw God het welk Hij met jouw gemaakt heeft NIET vergeet!
Deze woorden werden door God zelf aan Mozes gegeven, voor alle mensen in alle tijden!

Volgende keer: wat zijn de voordelen van jouw trouw aan God?

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *