Bekeer je! 5

Bekeer je! we hebben bijna geen tijd meer! morgen wordt niemand beloofd. zoek JEZUS vandaag!

En Mijn volk, over de welke Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen. 2 Kronieken 7:14

Want als jij je bekeert tot de HEERE, zullen jouw broeders en jouw kinderen barmhartigheid vinden voor het aangezicht degenen, die hen gevangen hebben, zodat zij in dit land zullen terugkomen; want de HEERE, jouw God, is genadig en barmhartig, en zal het aangezicht van jouw niet afwenden, zo jij je tot Hem bekeert. 2 Kronieken 30:9

Je omdraaien en weglopen van je ongehoorzaamheid aan God, werkt uit dat God naar je luistert, je ongehoorzaamheid vergeeft , en je land (leefomgeving) geneest!

Want als jij je omdraait en je loopt weg van je ongehoorzaamheid aan God zullen jouw broers, zussen en kinderen, *barmhartigheid vinden, en zullen zij aan het hart van God terug komen.
Waarom? Omdat de Heere jouw God genadig en barmhartig is en zich niet doof voor jouw zal houden!

*Barmhartigheid is compassie, genade, goedertierenheid, goedheid, liefdadigheid, mededogen, medegevoel, medelijden, ontferming. Belangstelling.

Vandaag: wat zijn de voordelen van jouw trouw aan God?
Laten we maar meteen het Woord aan het woord laten!

Wijk (keer je) af van het kwade (bekeer je, keer je om), en doe het goede, en woon in eeuwigheid.
Want de HEERE heeft het recht lief, en zal Zijn gunstgenoten niet verlaten; in eeuwigheid worden zij bewaard; maar het zaad van de goddelozen wordt uitgeroeid.
De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten, en in eeuwigheid daarop wonen.
Psalm 37:28 en 29

Mijn zoon! vergeet mijn wet niet, maar uw hart bewaart mijn geboden. (Wil van God)
Want langheid van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.
Spreuken 3:1 en 2

Een volledig trouw man zal veelvoudig zijn in zegeningen; maar die haastig is, om rijk te worden, zal niet onschuldig wezen. Spreuken 28:20

Vrees geen der dingen, die jij lijden zal. Ziet, de duivel zal enigen van jullie in de gevangenis werpen, opdat jij verzocht wordt; en jij zal een verdrukking hebben van tien dagen. wees trouw tot de dood, en Ik zal jouw geven de kroon van het leven. Openbaring 2:10

Dit zijn natuurlijk geweldige beloftes van onze hemelse Pappa!

1- Wonen in eeuwigheid
2- God zal je niet verlaten
3- God zal je bewaren
4- Je zal de aarde erfelijk bezitten
5- Je zal eeuwig (zonder einde) op die aarde wonen
6- Je zal lang leven, en vrede zal over je zijn.
7- Je zal veel zegeningen ontvangen.
8- Je zal de kroon van leven ontvangen uit de hand van God!

Nee, dit is niet te mooi om waar te zijn, dit is Gods Woord over jouw, als jij je omkeert van jouw ongehoorzaamheid aan God en leeft in gehoorzaamheid aan God!

1- Wonen in eeuwigheid wat is dat?
Er komt een Nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.
En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
Openbaring 21:1 t/m 3

Wij zullen in eeuwigheid, een tijd zonder einde, wonen op de nieuwe aarde in het Nieuwe Jeruzalem!

2- God zal je niet verlaten
En ziet, Ik ben met jullie al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen.
Mattheüs 28:20
Jouw wandel is zonder geldgierigheid; en wees heb genoeg aan het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal jouw niet begeven, en Ik zal jouw niet verlaten. Hebreeën 13:5

3- God zal je bewaren
Het zijn de gunstbewijzen van de Heer, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw! Klaagliederen 3:22-23
Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onzen Heere Jezus Christus. God is getrouw, door Wie jij geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere. 1 Korinthe 1:8 en 9

4- Je zal de aarde erfelijk bezitten.
En God zegende hen (de mens), en God zei tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! Genesis 1:28
Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die de HEERE verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten. Psalm 37:9

5- Je zal eeuwig zonder einde op de aarde wonen.
En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
Openbaring 21:3

6- Je zal lang leven en vrede zal over je zijn
Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snel afgesneden, en wij vliegen daarheen. Psalm 90:10
En tot de ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik jullie dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal jouw opnemen, en Ik zal dragen en redden. Jesaja 46:4
De HEERE zal Zijn volk sterkte geven; de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.
Psalm 29:11

7- Je zal veel zegeningen ontvangen
Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Mattheüs 6:33 (Eten, drinken, kleding)

8- Je zal de kroon van leven ontvangen uit de hand van God!
Vrees geen der dingen, die jij lijden zal. Ziet, de duivel zal enigen van jullie in de gevangenis werpen, opdat jij verzocht wordt; en jij zal een verdrukking hebben van tien dagen. wees trouw tot de dood, en Ik zal jouw geven de kroon van het leven. Openbaring 2:10

Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, God tot heerlijkheid door ons. 2 Korinthe 1:20

Amen!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *