Bekeer je! 6

Bekeer je! we hebben bijna geen tijd meer! morgen wordt niemand beloofd. zoek JEZUS vandaag!

Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst.
Om welke de toorn Gods komt over de kinderen van de ongehoorzaamheid;
In dewelke ook jij eertijds hebt gewandeld, toen jij in dezelfde leefde.
Maar nu legt ook jij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit je mond.
Liegt niet tegen elkaar, dewijl jij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken,
En aangedaan hebt den nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Degene, Die hem geschapen heeft; Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.
Kolossenzen 3:5 t/m 11

Dit zijn geen woorden om niet te begrijpen. Dit is klare taal, duidelijk geformuleerd, de wil van God!
Goddelijke boosheid stort zich uit over de KINDEREN die in ongehoorzaamheid leven.
God kan GEEN ongehoorzaamheid door Zijn vingers zien, niet een! Daarom MOEST Jezus Christus komen en jouw en mijn straf op Zich nemen anders was het een verloren zaak voor ALLE mensen!
Jij en ik als Kind van onze hemelse Vader worden door onze Pappa Zelf geacht om in heiligheid te leven. Daar kunnen en mogen wij nooit omheen! Er zijn zo 27 Bijbelverzen te citeren waarin wij opgeroepen worden om heilig te leven. I.V.M. deze studie noem ik er twee:
Leviticus 20:26, 2 Korinthe 7:1

Weet je, wij zelf moeten deze ongehoorzaamheid afleggen, dat doet onze hemelse Pappa niet voor ons, leven in heiligheid is ook een keuze! Het word zo mooi omschreven, de oude mens (ongehoorzaamheid) uit doen, en de nieuwe mens (gehoorzaamheid) aandoen. Zo eenvoudig stelt Gods Woord ons dit voor! En vanuit die nieuwe mens worden wij veranderd naar de volmaakte kennis van onze hemelse Pappa in en door de Heere Jezus Christus!
(Efeze 1:17 t/m 23 met name vers 19)

Vorige keer hebben we gezien wat de voordelen waren van onze trouw aan God.
God roept jouw en mij op om ons te bekeren, heilig te leven en bevestigd dit met zijn trouw en goedheid aan ons!

Weet je de Bijbel omschrijft het zo: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met ALLE geestelijke zegening in de hemel in Christus. Efeze 1:3

En dat is nu onze studie, wat zijn dan al die geestelijke zegeningen?
Persoonlijk heb ik heel veel Bijbelstudies gelezen over deze tekst uit Efeze 1 maar het lijkt wel of niemand weet wat die geestelijke zegeningen zijn!

Nu is het zo dat je deze geestelijke zegeningen kan vertalen met de vraag; wie ben ik in Jezus Christus? Wat zijn nu letterlijk de voordelen van mijn bekering en geloof in de Heere Jezus Christus?

Dan rest mij nu nog de vraag aan jullie zijn wij er klaar voor? Ga jij mee op ontdekkingsreis wie jij bent in en door de Heere Jezus Christus? Wij gaan samen ontdekken hoe rijk wij zijn zowel nu op dit moment op aarde wat ons lichaam en geest betreft, maar ook straks als wij gestorven zijn en eeuwig mogen leven met onze hemelse Pappa!

ALLEREERST BEN JIJ EEN HEILIGE! JIJ BENT ZO HEILIG ALS JE HEILIG KAN ZIJN!
En dit waren sommigen; maar jij BENT afgewassen, maar Jij BENT GEHEILIGD, maar jij BENT gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus, en door de Geest van onze God;
*Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. 1 Korinthe 6:11 en 12
*alles is geoorloofd, in zoverre de gelovige vrijgemaakt is in Christus, vrijgemaakt van de macht van de zonde. Maar niet alles is nuttig!

Maar uit Hem ben jij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing; Opdat het is, gelijk geschreven is: Die roemt, roemt in den Heere.
1 Korinthe 1: 30 en 31

En Ik (Jezus) heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Johannes 17:19

Jullie mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar (de gemeente) heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Efeze 5:25 t/m 27

De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking door de geest, tot gehoorzaamheid en besprenging door het bloed van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd. 1 Petrus 1:2

Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind bent, dat u God van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking in de geest, en geloof der waarheid; Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging van de heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus.
2 Thessalonizensen 2:13 en 14

Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging van de wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil. Efeze 1:4 en 5

Heel bewust heb ik het Woord aan het woord gelaten.
Wij zijn door het geloof in en door de Heere Jezus Christus geheiligd! En een vrucht daarvan is dat wij heilig leven in gehoorzaamheid aan Hem!

Wij zijn geheiligd, ook als je struikelt, en plat op je gezicht gaat. Je bent geheiligd door het geloof in en door de Heere Jezus Christus, niet gebaseerd op jouw prestaties!
Jouw behoud / heiliging ligt verankerd in Christus, niet in jezelf.

JIJ BENT GEHEILIGD is een geestelijke zegening in de hemelse gewesten!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *