Bekeer je! 7


Bekeer je! we hebben bijna geen tijd meer! morgen wordt niemand beloofd. zoek JEZUS vandaag!

Want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt de Heere HEERE; daarom bekeert je en leef.
Ezechiël 18:32
De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig (geduldig) over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 2 Petrus 3:9

God verheugd Zich er NIET in dat mensen verloren en naar de hel gaan!
Sterker nog Hij wil dat IEDEREEN behouden word!

God smeekt ons om onszelf te bekeren, en wacht letterlijk met terugkomen om Zijn gemeente te halen, omdat Hij wil dat IEDEREEN tot bekering komt, dat iedereen Hem vanuit zijn / haar hart leert kennen.

Aan God ligt het niet, JIJ! moet je bekeren en kiezen om de gift van genade te ontvangen.

We hebben gezien dat wij 100% heilig zijn omdat we in en door Jezus Christus geheiligd zijn.

1- We zijn 100% heilig
2- We zijn een heilige tempel

Want door Hem hebben wij beiden de toegang door een Geest tot de Vader.
Zo zijn wij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen, en huisgenoten van God; Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk (vakkundig) samengevoegd is, opwast (opgroeid) tot een heiligen tempel in de Heere; Op Welken ook jij mede gebouwd wordt tot een woonstede van God in den Geest.
Efeze 2: 18 t/m 22

Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijn wij.
Weet jij niet, dat jij Gods tempel bent, en de Geest van God in jullie woont?
Zo iemand de tempel van God schendt, die zal God schenden; want de tempel van God is heilig, welke jullie zijn. Maar jullie zijn van Christus, en Christus is God.
1 Korinthe 3: 9, 16, 17 en 23

Nee, geen woordspeling of aanname maar een duidelijke Bijbelse waarheid!
Wij zijn door het geloof in de Heere Jezus Christus Zijn tempel!

Wij zijn een tempel gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Wij Zijn gebouwd op het fundament Jezus Christus!
En heel dat gebouw wat vakkundig is samengesteld, groeit op tot een heilige tempel in de Jezus Christus. Ook Jij en ik worden mee opgebouwd tot een *woonstede van God in de Geest.

*God woont in jouw en mij door Zijn Geest.
Woonstede is een lokaliteit, een plaats, ruimte, vertrek.
Letterlijk gezegd woont God in jouw plaats, ruimte, vertrek. Spreekwoordelijk woont God in jouw en mijn hart.
Jouw en mijn lichaam is De Tempel van God, geheiligd en gerechtvaardigd in en door Jezus Christus.

Omdat wij de medearbeiders van God zijn. Gods akker, het gebouw van God.
Of weet jij niet dat jij de tempel van God bent en God in jouw woont?
Zo iemand de Tempel van God beschadigd, die zal God beschadigen, want de tempel van God is heilig!
Jij en ik zijn de tempel van God en wij zijn heilig!
Wij zijn van Jezus Christus en Jezus Christus is God!

Wat is dat nu, De tempel van God beschadigen?
Dit wijst op de leer van de valse leraars in Korinthe, die de gemeente te Korinthe aftrekken van de gezonde leer en geestelijk en hoererij laten leven.

Dit wijst terug op 1 Korinthe 6: 13 t/m 20
De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen; maar God zal beide dezen en die te niet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor den Heere en de Heere voor het lichaam.
En God heeft ook de Heere opgewekt, en zal ons opwekken door Zijn kracht.
Weet jij niet, dat je lichaam leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen, en maken ze leden van een hoer? Dat zij verre.
Of weet jij niet, dat die de hoer aanhangt, een lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot een vlees wezen.
Maar die de Heere aanhangt, is een geest met Hem.
Vliedt (vlucht van) de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.
Of weet jij niet, dat jouw lichaam een tempel is van den Heilige Geest, Die in jouw is, Die jij van God hebt, en dat jij niet van jezelf bent?
Want jij bent duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in jouw lichaam en in je geest, welke van God zijn.

Jouw lichaam is een tempel van God en God woont in Zijn tempel, jouw lichaam.
De speerpunt van dit gedeelte is dat wij ons lichaam, gebruiken, uitsluitend tot eer van God!
Als wij letterlijk gemeenschap met een hoer hebben, zijn wij een vlees met haar, een lichaam.
En Gods Woord leert ons dat we dan een vlees zijn met degene met wie we gemeenschap hebben.
Je hoort dan onafscheidelijk bij elkaar!

Zo ook met onze relatie met God. Als wij door het geloof een tempel zijn van God dan zijn wij een geest met Hem! Wij zijn onlosmakelijk met God verbonden! Wij horen alleen God toe!
Wij leven naar de wil van God! En vluchten weg van elke vorm van ongehoorzaamheid!

Ons lichaam is NIET van onszelf! Wij mogen NIET doen en laten met ons lichaam wat we zelf maar willen. Dit geld ook voor onze geest, ons denken.
We worden opgeroepen de dingen te bedenken die boven zijn, NIET die op de aarde zijn.
Kolossenzen 3:1 t/m 3

Wij zijn duur gekocht en betaald door onze Heere Jezus Christus, wij zijn het eigendom van Hem!
Daarom leert Gods Woord ons dat we hem moeten dienen met ALLES wat in ons is.
Jij zal de Heere, jouw God, liefhebben uit geheel je hart en uit geheel je ziel en uit geheel je verstand en uit geheel jouw kracht. (Markus 12:30).

Je hart, ziel en denken, behoren Jezus Christus toe!
Dat is de vrucht van het feit dat wij een tempel van God zijn.

JIJ BENT EEN HEILIGE TEMPEL is een geestelijke zegening in de hemelse gewesten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *