Bekeer je! 8


Bekeer je! we hebben bijna geen tijd meer! morgen wordt niemand beloofd. zoek JEZUS vandaag!

Waak op rechtvaardig, en zondigt niet. Want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte.
1 Korinthe 15:34
Keert u tot Mijn bestraffing; ziet, Ik zal Mijn Geest overvloedig over jullie uitstorten; Ik zal Mijn woorden jullie bekend maken. Spreuken 1:23

Word wakker! Wees rechtvaardig en zondig niet! (wees niet ongehoorzaam) Want sommigen (die denken de kennis van God te hebben) hebben geen kennis van God. (maar zijn een kennis van God)
Ik zeg jullie dit opdat jullie je schamen!
Keer je om! En luister naar mijn bestraffende woorden; dan zal ik Mijn Geest overvloedig over jullie uitstorten, Ik zal Mijn woorden aan jullie bekend maken!

Met andere woorden; sta op uit de dood en laat Christus over je lichten! Efeze 5:14

We hebben gezien dat:

1- We zijn 100% heilig
2- We zijn een heilige tempel

Vandaag gaan we zien dat we 100% heilig zijn en onschuldig.

Dat we 100% heilig zijn in en door het geloof in de Heere Jezus Christus heb ik jullie uitgebreid laten zien. Nog meer Goed nieuws! Jij bent in en door de Heere Jezus Christus ook 100% onschuldig!

Nee, dat word je niet, straks als je gestorven bent en met Hem mag zijn, nee!
Jij bent NU op dit moment zo onschuldig als je maar onschuldig zijn kan! Eenvoudig, omdat jij gelooft in de Heere Jezus Christus als jouw Redder en Verlosser.

Namelijk, Als jij met je mond zal belijden de Heere Jezus, en met je hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zal jij zalig worden.
Want met het hart geloof je tot rechtvaardigheid en met je mond belijdt je tot zaligheid.
Want de Schrift zegt: Iedereen, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.
Hebreeën 10:9 t/m 11

Weet je, je bent gerechtvaardigd voor God!
Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard (openbaar) geworden zonder de wet, heeft getuigenis van de wet en de profeten:
Namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, DIE GELOVEN; want er is geen onderscheid.
Want zij hebben allemaal gezondigd, en derven (missen) de heerlijkheid van God;
En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;
Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning (het laten zien) van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving van de zonden (ongehoorzaamheid), die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God;
Tot een betoning (het laten zien) van Zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende degene, die uit het geloof van Jezus is.
Romeinen 3:21 t/m 26

Maar wat is dat nu, gerechtvaardigd?

Als jij je bekeert hebt naar God, je omgedraaid heb, van het dienen van deze wereld naar het dienen van God, word je bij je *wedergeboorte, gerechtvaardigd voor God.

Wedergeboorte; is opnieuw geboren worden in je geest.
Wedergeboorte is een geestelijke geboorte door de Heilige Geest, waardoor wij van dood levend worden.
De wedergeboorte dat is een tweede geboorte, door de Heilige Geest. Je gaat een hele nieuwe wereld binnen. De wedergeboorte is de totale vernieuwing van ons hart voor God. Ons hart is van onszelf koud en dood voor God, door de wedergeboorte wordt ons hart warm en levend voor God!
Lees Johannes 3:1 t/m 21

Hoe word je nu gerechtvaardigd?
Namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, DIE GELOVEN; want er is geen onderscheid.

Door te geloven dat Jezus Christus jouw rechtvaardigheid is voor God!

Doch het behaagde de HEERE Hem (Jezus) te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen van de HEER zal door Zijn hand gelukkig voortgaan.
Om de arbeid aan zijn ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, DE RECHTVAARDIGE, VELE RECHTVAARDIG MAKEN, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
Jesaja 53:10 en 11

Jezus heeft Zijn leven geofferd voor jouw en mijn zonden (ongehoorzaamheid).
Zal Mijn Rechtvaardige Knecht (Jezus) veel mensen bevrijden van schuld en hen rechtvaardig maken voor God want Hij zal al hun zonden (ongehoorzaamheid) dragen voor God!

En dat maakt dat jij en ik zonder schuld voor God staan! Al onze *schuld is weggedaan!

Schuld is jouw en mijn verantwoording voor onze zonden, ongehoorzaamheid.

De andere dag zag Johannes Jezus tot zich komen, en zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! Johannes 1:29

Als de zonden (ongehoorzaamheid) van de wereld is weggenomen, bestaat er ook geen schuld meer!

Jezus Christus is jouw en mijn rechtvaardigheid, en heeft alle schuld van jouw en mij op Zich genomen en heeft onze schuld betaald door Zijn offer aan het kruis!

En door deze waarheid te geloven, staan wij gerechtvaardigd en zonder schuld voor God!

Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden op Zijn tijd.
Hebreeën 4:16

Dat we 100% heilig zijn en 100% onschuldig is een geestelijke zegening in de hemelse gewesten!

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Bronnen: www.herschepping.nl en www.abcvanhetgeloof.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *