Bekeer je! 9


Bekeer je! we hebben bijna geen tijd meer! morgen wordt niemand beloofd. zoek JEZUS vandaag!

En scheur je hart en niet je kleren, en bekeer je tot de HEERE, jouw God; want Hij is genadig en barmhartig (ontfermt zich over je), lankmoedig (geduldig) en groot van goedertierenheid (vriendelijkheid), en berouw hebbende over het kwade. (En heb schuldbesef, spijt) over dat wat tegen de wil van God is) Joël 2:13 S.Vert.

En Petrus zei tot hen: Bekeert je, en iedereen van jullie worden gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden (ongehoorzaamheid), en je zal de gave (gift) van de Heilige Geest ontvangen. Handelingen 2:38 S.Vert.

Prachtig om te zien hoe het Oude verbond naadloos overgaat in het Nieuwe Verbond.
Zowel het Oude als het Nieuwe verbond roepen ons op om ons te bekeren.
Alleen lezen we in het nieuwe verbond over dopen en de gave van de heilige geest ontvangen.

Dat is ook heel eenvoudig te verklaren omdat in het Oude Verbond de Heere Jezus en de Heilige Geest nog niet geopenbaard waren. De mensen in het Oude verbond konden de Heere Jezus en de Heilige Geest niet persoonlijk kennen, omdat de Heere Jezus Zich nog niet bewust had laten zien en de Heilige Geest nog niet uitgestort was.

Nu ga ik hier niet dieper op in omdat ik jullie wilde laten zien dat de oproep tot bekering vandaag nog net zo actueel is dan dat hij 2000 jaar geleden was!

Ons bekeren houd in dat wij van een leven tegen de wil van God in, gaan leven in een leven naar de wil van God! Van ongehoorzaamheid naar gehoorzaamheid.

Vorige keer hebben we hebben gezien dat:

1- We 100% heilig zijn
2- We een heilige tempel zijn
3- We 100% onschuldig zijn

Vandaag gaan we in op het feit dat we 100% geliefd zijn!

Ja je leest het goed hoor! JIJ bent geliefd! God houd met heel Zijn wezen van jouw! Nee, er zijn GEEN ja- maars! Wie jij vandaag, nu op dit moment bent, God houd van je! Ja! GOD HOUD VAN JOUW!

STERKER NOG, GOD HOUD VAN JOUW ZOVEEL ALS HIJ VAN JEZUS HOUD!

En Ik heb hun (jouw en mij) de heerlijkheid gegeven, die U Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn; Ik in hen (De Geest van Jezus [Heilige geest] in jouw en mij), en U in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekent, dat U Mij gezonden hebt, en hen (Jij en ik) liefgehad hebt, gelijk U Mij liefgehad hebt. Johannes 17:22 en 23

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon (Jezus Christus) gegeven heeft, opdat een iegelijk (IEDEREEN) die in Hem gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven heeft. Johannes 3:16

God had de wereld al zo lief voordat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven had! En omdat Hij de wereld zo lief heeft, heeft Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven! En de wereld is ook heel de wereld, alle mensen! Jij en ik!
En Hij (Jezus Christus) is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. 1 Johannes 2:2

Zie je dat? God heeft HEEL DE WERELD lief! Jij en ik leven op deze wereld, Hij heeft jouw en mij lief!
Aan God ligt het niet! Hij heeft Zijn liefde aan jouw en mij laten zien, in en door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus.

God heeft jou en mij zo lief dat Hij het waart vond om Zij Zoon te geven voor jouw en mij!

Wat houd die liefde in?
Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk (iedereen), die liefheeft, is uit God geboren, en kent God; Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. Hierin is de liefde van God voor ons geopenbaard (laten zien), dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. *Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. 1 Johannes 4:7 t/m 10
*Hier lezen we opnieuw dat de Liefde van God Zelf is uitgegaan! Hij heeft jou en mij lief!

Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Romeinen 5:8
Voordat wij God hebben leren kennen en nog tegen zijn wil in leefden, heeft God al Zijn Liefde aan jouw en mij bevestigd, door Jezus Christus!

Niemand heeft meerdere liefde dan deze, dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Jullie zijn Mijn vrienden, zo jullie doen wat Ik jullie gebied.
Ik heet jullie niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb jullie vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt. Johannes 15:13 t/m 15
Jezus Christus heeft Zijn leven voor jouw en mij gegeven! Dat is stap 1! Dat is echte liefde!
En door in Hem te geloven als jouw Redder en Verlosser, en te leven naar Zijn wil, ben je Zijn vriend geworden! Stap 2
Jezus houd zoveel van jouw en mij dat Hij ons vrienden noemt!

Jouw wandel is zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd (wees tevreden) met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten.
Zodat wij vrijmoedig durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen. Hebreeën 13:5 en 6
God heeft jouw zo lief dat Hij jouw NIET zal begeven of verlaten! Hij is een Helper!

We sluiten af.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem (Jezus Christus), Die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

DE LIEFDE VAN GOD ZAL ONS OMRINGEN IN AL ONZE OMSTANDIGHEDEN!

Dat jij 100% geliefd bent is een zegening in de hemelse gewesten!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *