Bekeren, een Bijbelse opdracht

Bekeren, kan dat zomaar?

Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk van de hemelen is nabij (dichtbij) gekomen. Mattheüs 4:17

Afbeelding van Jan Alexander via Pixabay

Bekeren wat is dat eigenlijk?
Bekeren – Dopen, Iemand sterk aantrekken, Kerstenen, Ompraten, Omturnen, Overhalen, Overtuigen, Tot ander inzicht brengen, Tot andere inzichten brengen, Tot inkeer brengen, Van godsdienst laten veranderen, Van mening doen veranderen, Verzoeken. Encyclo.nl

We hebben net gelezen wat de Nederlandse Encyclopedie zegt over het synoniem van bekeren.
We zien drie synoniemen die onze aandacht vragen.

1- Dopen
2- Kerstenen
3- Van Godsdienst veranderen.

1- Dopen.
Dopen is altijd een direct gevolg van bekeren. Het hangt namelijk aan elkaar vast.
Voor dopen zie link

Wedergeboorte / opnieuw geboren zijn.


En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en iedereen van u word gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden; en jullie zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Handelingen 2:38

2- Kerstenen.
Kerstening is het historische bekeren, vaak massaal, van niet-christelijke (veelal heidense) volkeren tot het christendom.

Die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis (heidendom, Babylon) , en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde; (Kolossenzen 1:13)

Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat iedereen, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijft.
Johannes 12:46

3- Van Godsdienst veranderen.
Jullie zijn uit de vader de duivel, en wilt de begeerten van jullie vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader van de leugen. Johannes 8:44

En jullie heeft Hij mede levend gemaakt, daar jullie dood waren door de misdaden en de zonden;
In welke jullie eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht van de lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid;
Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en de gedachten; en wij waren van nature kinderen van de toorn, gelijk ook de anderen;
Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijn jullie zalig geworden),
En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus;
Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van Zijn genade, door de *goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Efeze 2:1 t/m 7

*Het woord ‘goedertierenheid’ in de Bijbel is een woord dat veel facetten in zich heeft. Het vertaalde Hebreeuwse woord is chèsèd, dat je eigenlijk niet met één Nederlands woord kunt vertalen. Naast goedertierenheid heeft het de betekenis in zich van goedheid, trouw, genade, weldadigheid en barmhartigheid.

LAAT JE NIET MISLEIDEN!…
Er zijn meer dan 4.000 verschillende religies die de aarde bedekken, met enkele van de meest algemeen erkende, waaronder het christendom, het jodendom, de islam, het boeddhisme en het hindoeïsme.

Welke godsdiensten zijn er in de wereld?
Hindoeïsme, Christendom, Jodendom, Islam, Boeddhisme, Voodoo en Animisme.

Dit zijn schattingen die ons willen laten geloven dat de wereld 4.000 religies kent en er zeven Godsdiensten zijn.

…IN WERKELIJKHIED ZIJN ER MAAR TWEE GODSDIENSTEN!
1- Het Christendom
2- Het heidendom

Het Christendom is een Abrahamitische monotheïstische (van het Grieks μονος (monos): één en θεος (theos): god) is het geloof in het bestaan van één god) religie gebaseerd op het leven en de leer van Jezus van Nazareth.

Onder de heidendom worden in het algemeen alle religies! aanvaard die noch monotheïstisch zijn, noch op de Bijbel zijn gebaseerd.

NU ZWART / WIT!
Het Christendom heeft God tot zijn Vader.
Het heidendom heeft de duivel; tot zijn vader.

Bekeren is van godsdienst veranderen, veranderen van het heidendom naar het Christendom.
Bekeren is veranderen van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht.
Bekeren is veranderen van vader de duivel naar Vader God.
Bekeren is veranderen van eeuwige dood naar eeuwig leven.

Daarom is je bekeren zo belangrijk je eeuwigheid staat op het spel!
Duidelijk verhaal maar waarvan moeten we ons dan bekeren?

Waarlijk (zonder twijfel), Hij heeft onze (jouw) krankheden op Zich genomen, en onze (jouw) smarten heeft Hij gedragen; doch (maar) wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
Maar Hij is om onze (jouw) overtredingen verwond, om onze (jouw) ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons (jouw) de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons (jou) genezing geworden.
Jesaja 53:4 en 5

Wij moeten ons bekeren van onze overtredingen en ongerechtigheid = ongehoorzaamheid.

1- Overtredingen.
Overtredingen zijn gedragingen waarop een strafsanctie een boete is gesteld en worden in de regel als minder ernstig van aard dan een misdrijf. Als er sprake is van de zwaarste overtredingen en de lichtste misdrijven.

Een overtreding is een gedraging (tegen over God) waarop een strafsanctie gesteld word.
Duidelijker verwoord door de woorden zonden en ongehoorzaamheid.

2- Ongerechtigheid.
Ongerechtigheid betekend in de Bijbel wel eerst de schuld, de verkeerdheid, de boosheid (1 Sam. 25:4) maar dan ook de straf (Ps. 31 : 11; Gen. 19 : 15 en Jes. 53:6). Ongerechtige woorden en daden zijn niet alleen woorden en daden, die uit een vergissing of dwaling of misslag voortvloeien maar ook en vooral kwade woorden en daden, die met voorbedachten rade en met opzettelijke boosheid gesproken en verricht worden.

3- Straf
Een straf is een sanctie waarbij men een ‘gestrafte’ opzettelijk een onaangename ervaring laat ondergaan. Een straf wordt opgelegd door een persoon of instantie die daartoe de macht en bevoegdheid heeft.

4- Kort samengevat.
Overtredingen en ongerechtigheid zijn zonden dus ongehoorzaamheid die straf tot gevolg hebben.

Zonden.
Zonde (Grieks: ἁμαρτία, hamartia, “het missen van het doel”) is een centraal begrip in het christendom en kan zowel de onvolmaakte staat van de van God gescheiden mens aanduiden als een onderbreking van Gods geboden en verboden.

Ongehoorzaamheid.
niet bereid om te doen wat anderen van je vragen,
niet klaar om te geven aan de regels.

Kort samengevat.
Zondigen is ongehoorzaam zijn, zondig zijn.

Zondig zijn = Boos, Feilbaar, Goddeloos, Heilloos, Kwaad, Lelijk, Onrechtvaardig, Peccabel (vatbaar voor zonde), Schuldig, Slecht, Snood ( slecht, boosaardig, geniepig, gemeen, laag, venijnig, vals), Verderfelijk, Verdorven en Vleselijk.

Zo staan wij van nature in relatie met God!
Psalmen 51:5 – Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mijn moeder ontvangen.

Daar moeten we ons van bekeren, van de werken van de ongerechtigheid.
Zie, de hand van De HEERE is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen.
Maar jullie ongerechtigheden maken een scheiding tussen jullie en tussen jullie God, en jullie zonden verbergen het aangezicht van jullie, dat Hij niet hoort. Jesaja 59:1 en 2

Onze ongerechtigheden zijn onze ongehoorzaamheid aan God!

Onze gerechtigheid is onze gehoorzaamheid aan God!
Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt die dingen;
Hetgeen jullie ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebben, doet dat; en de God van de vrede zal met u zijn. Filippenzen 4:8 en 9

Tussen Jesaja 59:1 en 2 en Filippenzen 4:8 en 9 staat bekering!

Bekeren is van een leven in het niet kennen van God, naar een leven in het kennen van God.
Bekeren is van een leven in ongehoorzaamheid aan God, naar een leven in gehoorzaamheid aan God.
Bekeren is van het leven in ongerechtigheid, naar een leven in gerechtigheid.
Bekeren is van een leven onder de toorn van God, naar een leven vrij van de toorn van God.
Bekeren is van een leven onder de straf van God, naar een leven vrij van de straf van God.

Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk van de hemelen is nabij (dichtbij) gekomen. Mattheüs 4:17

HEERE, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn; vernieuw onze dagen als van ouds.
Klaagliederen 5:21

Hoe kom ik tot bekering?
Bekering is de innerlijke omkering als gevolg van een bewust verstandelijk besluit.

Want iedereen, die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.
Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?
En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten van diegenen, die vrede verkondigen, diegenen, die het goede verkondigen!
Romeinen 10:13 t/m 15

Door het (gepredikte) gehoorde Woord, groeit er geloof in dat Woord en wil je ook naar wat dat Woord zegt gaan leven.
Je gaat de Waarheid geloven, en Die Waarheid zet je vrij! Je wil gaan gehoorzamen aan Die Waarheid!

Ja maar klaagliederen 5:21 zegt dat de Heere ons tot Hem moet bekeren, dan zullen we bekeerd zijn?
Klopt, dat is ook helemaal waar!

Hoe trekt de Vader ons naar zichzelf? Door Zijn Zoon, De Heere Jezus Christus!
Bekering begint, ontstaat bij Het Woord. Jezus Christus is het Woord!
Dus door het horen van het Woord, begint, ontstaat bekering tot Jezus Christus.

Jezus zegt: Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader Hem trekt;… Johannes 6:44
Jezus zegt: Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Johannes 14:6
Deze uitspraken van de Heere Jezus laten prachtig zien dat de Vader en de Heere Jezus onlosmakelijk één zijn. Met andere woorden, niemand komt tot De Heere Jezus en de Vader dan door de Vader en de Heere Jezus.

Terug naar Johannes 6:44 t/m 47
Heel scherp en duidelijk stelt de Heere Jezus dat het werk van God, Zijn Vader, onlosmakelijk verbonden is met het komen tot Hemzelf.
Het komen tot Jezus de Zoon, kan alleen maar omdat de Vader met Zijn kracht `trekt`.
Van Zichzelf zegt Jezus dat Hij als de door-zijn-kruisdood-heen verheerlijkte Heer allen tot Zich zal `trekken` (Joh. 12:32) Trekkend bewerkt God het komen tot Jezus; in dat trekken komt Gods exclusieve genade tot uiting.
De Vader `trekt` ons door het geven van Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. En dat is genade!

Begrijp je dat? God geeft ons de mogelijkheid om ons te bekeren, dat is Gods Werk.
Ons antwoord hierop om ons daadwerkelijk te bekeren is ons werk.

Net als geloven is het een 100% werk van God en een 100% werk / keuze van de mens.

We bekeren ons door gehoorzaam te zijn aan het (gepredikte) gehoorde woord van God.

Ons bekeren betekend niet onze redding, maar zonder bekering is er geen redding mogelijk!
Een zondaar kan niet echt geloven, totdat hij of zij zich bekeerd.
Dit blijkt duidelijk uit de woorden van Christus over Johannes: “Want Johannes is tot u gekomen in de weg van de gerechtigheid, en jullie hebben hem niet geloofd; maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd; maar jullie, zulks ziende, hebben daarna geen berouw gehad, om hem te geloven”
Mattheüs 21:32.

En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het Evangelie van het Koninkrijk van God.
En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk van God nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie. Markus 1:14 en 15

Betuigende, beiden Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in onzen Heere Jezus Christus. Handelingen 20:21

Wij moeten ons ook vandaag bekeren!
God dan, de tijden van de onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.

Wij moeten onze ontrouw, rebellie, ongehoorzaamheid jegens Hem toegeven en beëindigen!
Zonde is het verwerpen van Hem die mij gemaakt heeft.

Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. Spreuken 28:13

En Die (de Heilige Geest) gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
Johannes 16:8 en 9.

De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken jullie omgebracht hebt, hangende Hem aan het hout. Deze heeft God door Zijn rechter hand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Handelingen 5:31

Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid; maar de droefheid van de wereld werkt de dood. 2 Korinthe 7:10

Bekeer u en geloof het Evangelie!
(Markus 1:15)

Bekeren wat laat het grondwoord zelf zien?
In het Oude Testament wordt het Hebreeuwse woord שׁוּב (shub) gebruikt, betekend omdraaien, bekeren.
Nifal, hifal הֲשִׁיבֵ֨נוּ doe ons terugkeren (Klaagl 5:21).
Het Hebreeuwse woord dat we vertalen met ‘berouw’ is teshuva (‎תשובה, uitgesproken als “teh-shoo-vah”). En teshuva is veel meer dan een schuldgevoel of spijt. In feite is het afgeleid van het werkwoord ’terugkeren’!

teshuva heeft een heel andere betekenis. In plaats van gewoon een gemoedstoestand te zijn, is het een beslissing. Het is de besluit om je af te keren van waar je naartoe gaat en terug te gaan naar God.
theoloog, Abraham Joshua Heschel, zegt het zo: “Een verandering in het gedrag van de mens brengt een verandering in Gods oordeel teweeg.” Wanneer we teshuva – ons afkeren van de duisternis en naar het licht gaan – trekt God ons naar Zich toe!
“Zelfs nu”, zegt de HEER, “kom terug naar mij met heel je hart…” (Joël 2:12)

Want Ik heb lust tot weldadigheid, en niet tot offer; en tot de kennis van God, meer dan tot brandoffers. (Hosea 6:6)

Want U hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven; in brandoffers hebt U geen behagen.
De offeranden van God zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zal U, o God! niet verachten. (Psalm 51:16-17)

Keer op keer zei Jezus tegen Zijn volgelingen: Je bent genezen vanwege je geloof. Je bent vergeven, omdat uw geloof u heeft vrijgemaakt. De eerste stappen in teshuva, de reis van terugkeer, worden in geloof gezet. We keren terug naar de troon van genade omdat we erop vertrouwen dat God ons terug wil.

In het Nieuwe Testament wordt het Nederlandse werkwoord ‘zich bekeren’ meestal gebruikt als vertaling van het Griekse werkwoord ‘metanoein’.
Metanoeite betekent: “Ga anders (meta) denken (noeite)”.
De grondbetekenis is altijd dezelfde: ‘het veranderen van iemands denken’. De fundamentele betekenis van ‘bekering’ in het Nieuwe Testament is dus niet een emotie, maar een beslissing.

Doordat we het (gepredikte) Woord geloven, vertrouwen we op dat woord en keren (bekeren) we ons in vertrouwen terug naar God.

Amen.

Gebruikte bronnen: Bijbel (SV.), Studie Bijbel CvB en IDR, Christelijke encyclopedie, Zoeklicht.nl, Derekprince.nl, Radioisrael.nl, Encyclo.nl, Wikipedia.nl, Wikipedia.org, Tempiodioma.org, samsam.net en Advocatenkantoor appel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *