Bekeren.

A_40735, 09-11-2004, 14:15, 8C, 4288×5920 (384+1375), 100%, AHM_prenten, 1/120 s, R27.2, G2.7, B2.1


Wat bedoeld de Bijbel te zeggen als we lezen dat we ons moeten bekeren?

Jezus zegt: ”Ik zeg u: Neen zij; maar indien Jij je niet bekeert, zo zal jij hetzelfde overkomen / Zo zal jij *omkomen”.
Lukas 13:1 t/m 5.

Bekering is een van de belangrijkste opdrachten in Gods Woord! Maar word door zoveel christenen niet begrepen.
Ze worstelen met hun geloof, zoeken en bidden om meer geloof, terwijl in werkelijkheid niet het geloof maar bekering het probleem is. Deze mensen hebben nooit een echte bekering meegemaakt.

*Omkomen wil zeggen: verbannen worden uit de tegenwoordigheid van God. Na dit gezegd te hebben gaat Jezus meteen verder met de gelijkenis van een vijgenboom. Deze gelijkenis heeft dus blijkbaar te maken met het thema ‘bekering’, Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem het komend jaar eruit hakken.’

Johannes de Doper doet in Mattheüs 3 eveneens een oproep tot bekering.
Johannes zei: “ Bekeer je; want het Koninkrijk van de hemelen is nabij (dichtbij) gekomen”.
Toen ook veel Farizeeën en Sadduceeën zich wilden laten dopen, waarschuwde Hij hen: ‘Adderengebroed, brengt dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering.’

Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vluchten van den toekomende toorn? Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. Mattheüs 3:7

Ook Paulus roept regelmatig op tot bekering.
Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben, in het openbaar en bij de huizen; Betuigende, beiden Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in onzen Heere Jezus Christus.
Handelingen 20: 20 en 21

MAAR WAT HOUD HET WOORD BEKEREN IN?
In het Oude Testament betekent het Hebreeuwse woord voor bekering ‘omdraaien’, ‘omkeren’ of ‘terugkeren’; het richt zich op het uiterlijk gedrag. Een Grieks woord dat in het Nieuwe Testament hiervoor wordt gebruikt betekent letterlijk ‘van gedachten veranderen’.
DIT IS DE KERN ALS HET OM BEKERING GAAT:
Te weten dat je zou afleggen, aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden van verleiding En dat je zou vernieuwd worden in den geest van je gemoed = in je denken, En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4:22 t/m 24

BIJBELSE WAARSCHUWINGEN
In de Bijbel staan meerdere waarschuwingen voor ons denken:

Zinloosheid van ons denken (Efeze 4:17), vleselijk denken (Kollosenzen 2:18), niet helder van denken (1Timotheüs 6:5), bedorven denken (2Timotheüs 3:8),
besmet denken (Titus 1:15).

Onze gezindheid hangt nauw samen met ons denken. (Een aantal keren vertaalt de HSV denken met ‘gezindheid’.)
DAARVAN MOETEN WE ONS DUS BEKEREN!
Samenvattend: bekering is een innerlijke beslissing, gevolgd door daden die daaraan beantwoorden: je probeert nu naar Gods maatstaf te leven, ongeacht de omstandigheden en de consequenties! Iemand kan een trouw kerklid zijn, in eigen ogen rechtvaardig en de rechte weg bewandelend en toch Gods uitspraken in Zijn Woord ter discussie stellend. Van werkelijke bekering is in zo’n geval geen sprake; zo iemand zal ook geen echte vrede en harmonie in zijn/haar leven ervaren.

Wanneer de Joden Petrus vragen wat ze moeten doen (Handelingen 2: 38), is zijn antwoord: ‘Bekeer je en laat ieder van jullie gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en je zal de gave van de Heilige Geest ontvangen.’ Deze tekst laat zien dat bekering in uiterlijke daden tot uitdrukking komt en dat ze onlosmakelijk met de doop is verbonden. Bekering (en de doop is daarvan het zichtbare teken) wil zeggen dat er een einde is gekomen aan je eigen manier van denken, je eigen mening, je eigen wil. Je verruilt jouw oude leven voor Gods nieuwe manier van leven. Je verandert van koers, je maakt als het ware een ommezwaai van 180 graden.
Die koersverandering hebben we beslist nodig, want we hebben allemaal zo onze blinde vlekken, drie typerende voorbeelden:
*Niet vergevingsgezind zijn.
*Nalatig zijn: ‘Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde.’ (Jakobus 4:17)
*Zichzelf willen rechtvaardigen.

In de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (Lucas 18:9-14) laat Jezus zien wat zelfrechtvaardiging inhoudt. De Farizeeër is uitermate tevreden met zijn godsdienstige levensstijl. Hij houdt zich stipt aan bepaalde regels en gebruiken, hoewel die deels naar eigen smaak en ten eigen zijn aangepast. Zelfrechtvaardiging bestaat dan ook uit het houden van een aantal zelfgekozen regels, die echter, hoe vroom ze ook lijken, niet Gods regels zijn.

Laat de vinger van God toe de blinde vlekken in je leven aan te wijzen, zodat je je kunt bekeren en beter zult gaan zien!

Zo kan het gebeuren dat men van harte bereid is Gods wil te doen, behalve echter op één bepaald punt.
Dat is innerlijke verdeeldheid, een bolwerk van de vijand en zijn manier om ons te verslaan. We moeten dat bolwerk dan ook de oorlog verklaren en ermee afrekenen.
DAT IS BEKERING IN AKTIE!
menigeen wil op één bepaald punt in zijn/haar leven niet veranderen, aan één bepaalde voorwaarde niet voldoen.
Maar de nieuwe mens aandoen (Efeze 4:24) betekent eenvoudig: ons denken laten leiden door de Geest van Jezus.
Dat vertaald zich in uitingen van de Geest, namelijk: Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Een prachtig beeld van oprechte bekering is de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15:11-24). De Vader was steeds naar (de terugkeer van) zijn zoon blijven verlangen, maar hij kon niets doen totdat de zoon ZELF de eerste stap had gezet. En wat een welkom viel hem toen ten deel! Zijn oudste broer daarentegen reageerde boos op zijn thuiskomst. In zijn hart was opstand tegen zijn vader. Hoe keurig hij uiterlijk ook leefde, ten diepste rebelleerde hij tegen (de keuze van) zijn vader. Deze houding van de oudste zoon lijkt op die van christenen, die veroordelend neerkijken op mensen waarvan ze allerminst hadden verwacht dat deze tot geloof zouden komen en die ze dan ook allesbehalve hartelijk verwelkomen. Van zo’n houding moeten christenen zich bekeren; in wezen getuigt zo’n houding van rebellie tegen God de Vader. Wat kunnen we als christenen veel van deze gelijkenis leren!

Bronnen: De Bijbel, Derek Prince en B&0.nl

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *