Dopen.


En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? En Petrus zei tot hen: Bekeert je, en een iedereen van jullie worden gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en jullie zullen de gaven van de Heiligen Geest ontvangen. Die dan zijn woord toen aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in het breken van het brood, en in de gebeden.
Handelingen 2:37 en 38, 41 en 42

Even heel praktisch, wat moeten wij doen als we het evangelie horen en geloven?
Bekeren en gedoopt worden!

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Mattheüs 28:19-20 | NBV |

Dit sluit haarfijn aan op Handelingen 2.

Hij dan, ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde het volk het Evangelie.
Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Lucas 3:18, 21-22 | NBV |

Opnieuw zien we hier: verkondiging van het evangelie, bekering en dopen.

Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.’
Johannes 3:5 | NBV |

Wat zegt Jezus hier?
Waarachtig betekend waarheidsgetrouw, fundamenteel. Eigenlijk zegt Jezus hier; Ik verzeker jullie een waarheidsgetrouw fundament: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
Het geboren worden uit water wijst op het woord en de doop.
Lees hierbij: Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.
Efeze 5:26 en 27.

Dus een gemeente die onberispelijk is, volmaakt door een bad van water, door het woord!
Dat betekend door het geloof in Jezus Christus! Hij is Het Woord!
De Geest duidt op de Heilige Geest, Geest van Jezus, die in het hart van de mens werkt!

Nu wordt de bekering, het geloof in Jezus, bevestigd door de doop! De doop is een uiterlijk teken van jouw bekering!

Degenen die zijn woorden aanvaardden = geloofden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Handelingen 2:41 | NBV |

Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. Handelingen 19:5-6 | NBV |

Weet je niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in Zijn dood?
Romeinen 6:3 | NBV |

Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je Zijn Naam aanroept.
Handelingen 22:16 | NBV |

WAT IS NU DE BETEKENIS VAN DE DOOP?
De doop is een zichtbaar beeld van wat er geestelijk gebeurd!

Als je je bekeerd, zie je dat niet met je ogen! Dat je zonden vergeven worden / zijn, zie je niet met je ogen! Als je opnieuw geboren word, zie je dat niet met je ogen!

Als je je laat dopen, zien mensen dat met hun ogen! Dan laat jij zien dat je sterft met Jezus (Romeinen 6:3) Je gaat HELEMAAL onder water, als of je begraven word, ze noemen het ook wel het watergraf, dan kom je weer boven, dat beeld uit dat je opgestaan bent met Christus! Kolossenzen 3:1

De Bijbel zegt het zo: Als wij delen in Zijn dood, zullen wij ook delen in Zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet jij ook jezelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.” (Romeinen 6:5-11)

DAT LAAT DE DOOP ZIEN!
Dood voor de zonde! Onder water sterf je met Christus en worden je zonden afgewassen! Handelingen 22:16 / Handelingen 2.
Als je opstaat uit het water dan blijven jouw zonden in dat water! Je bent gereinigd van jouw zonden doordat je je eigen ik aan het kruis hebt geslagen! Je leeft nu in en door Jezus Christus!

LEES EENS GOED!
Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid (= Goddelijk geduld) Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid van het lichaam, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus.
1 Petrus 3:20,21

Net als het water toen, De Ark had behouden, behoudt ook nu de doop ons. De uitwendige doop als een afwassing behoudt niet. Maar wat ons behoudt is de geestelijke betekenis van de doop, namelijk de vraag van een goed geweten tot God, door de opstanding van onze Heere Jezus Christus.

Petrus geeft duidelijk aan dat we niet stil kunnen blijven staan bij het water van de doop. Als we daar bij zouden blijven staan, dan worden we afgeleid van de Heere Jezus Christus. Hij alleen is het Die ons behouden kan door een waar geloof in Hem. Petrus geeft aan dat we geen kracht tot behoud kunnen toeschrijven aan de doop. Het behoud is alleen in de Heere Jezus.

Nee, de doop behoud ons niet, maar Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je Zijn Naam aanroept. Handelingen 22:16 | NBV |

WAAROM?
Hij dan, ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde het volk het Evangelie.
Heel het volk liet zich dopen, EN TOEN OOK JEZUS WAS GEDOOPT en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Lucas 3:18, 21-22 | NBV |

JEZUS CHRISTUS ZELF LAAT ZIEN DAT DOPEN EEN ONDERDEEL IS VAN HET ECHTE VOLGEN VAN HEM!

DUS NOG EEN KEER!
Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je Zijn Naam aanroept. Handelingen 22:16 | NBV |

Bron: De Bijbel

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *