Wedergeboorte

WEDERGEBOORTE.

O.a. Johannes 3:1 t/m 21
We hebben gezien wat Gods woord zegt over bekering en dopen.
Vandaag gaan we leren wat Gods Woord zegt over wedergeboorte.
En is bekering en wedergeboorte hetzelfde?

NEE! Bekering is NIET hetzelfde als wedergeboorte maar het hangt nauw samen met elkaar.

In Johannes 3 benadrukt Jezus tegenover Nicodemus, die tot de leidende klasse van de Joden behoort, tot drie keer toe de noodzaak van wedergeboorte om het Koninkrijk Gods te kunnen zien. Hij zegt: ‘Als iemand niet wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.
Het woord dat vertaald is met ‘opnieuw’ of ‘wederom’ betekent letterlijk van boven. Ergens anders in het Nieuwe Testament wordt het gebruikt in de betekenis: ‘vanaf het begin’ en: ’geboren uit de Geest’.
Om Nicodemus duidelijk te maken wat Hij bedoelt, gebruikt Jezus het beeld van de wind om de Heilige Geest aan te duiden. ‘De wind waait waarheen hij wil en je hoort zijn geluid; maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.’ (Johannes 3:1-8) De Geest zelf is onzichtbaar. We kunnen Hem ook niet naar eigen believen of volgens onze regels laten werken!

Maar wat is er dan voor nodig om opnieuw (‘van boven’, ‘uit de Geest’) geboren te worden?
Deze vraag is aan vele kerkgangers gesteld maar eigenlijk is deze vraag niet bevredigend beantwoord.
Het antwoord op die vraag, is te vinden in Johannes 1:11-13. In vers 11 wordt van Jezus gezegd: ‘Hij kwam tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.’ Als volk in zijn geheel, aanvaardden de Joden Hem niet. In vers 12 lezen we dat van ieder mens een persoonlijke reactie wordt verwacht: ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’

HOE WORDT IEMAND EEN KIND VAN GOD?
Door Jezus Christus aan te nemen en in Hem te geloven!
veel kerkgangers die zich wel christen noemden, hebben Jezus Christus nog nooit aangenomen!

Het is maar op één manier waarop iemand wedergeboren kan worden, namelijk door Jezus Christus aan te nemen.
Als iemand door geloof zijn hart voor Jezus opent, zich bekeerd van zijn leven zonden Jezus Christus, zich laat dopen en vervult word met de Heilige Geest. DAT IS Bijbelse wedergeboorte!

De wedergeboorte is niet overdraagbaar, bijvoorbeeld van ouder op kind, ze kan niet worden opgelegd en ze is ook niet ‘uit de wil van een mens’, d.w.z. dat je onmogelijk christen kunt worden door je in te spannen om te doen wat God vereist. Zo goed mogelijk leven, de tien geboden houden, naar de kerk gaan – al deze menselijke prestaties kunnen de wedergeboorte NIET tot stand brengen.

In dit verband is het opmerkelijk dat Jezus zich tot de gemeente in Laodicea richt met de woorden: ‘Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort, en de deur opent, zal Ik bij hem ”binnenkomen en maaltijd met hem houden.’ Hoewel de gemeente van Laodicea beleed in Jezus Christus te geloven, stond Hij in werkelijkheid niet binnen maar buiten en daarom probeerde Hij toegang te krijgen.

Er staan 2 teksten centraal.
(1) ‘Wie de Zoon heeft, heeft het leven (zoë, dwz. goddelijk leven); wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.’ (1 Johannes 5:12) Het getuigenis van God over Zijn Zoon Jezus Christus afwijzen, is het toppunt van hoogmoed, het betekent dat je God een leugenaar noemt: ‘Wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt.’
(1 Johannes 5:10)

Als wij door geloof Jezus Christus aannemen, en wederom geboren worden hebben wij in Hem eeuwig leven en worden wij kinderen van God.
Toch zijn er christenen die in hun denken door Gods tegenstander worden misleid en die zich deze zekerheid niet durven toe-eigenen. In Romeinen 8:16 zegt de apostel Paulus: ‘De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.’ Het innerlijk getuigenis van de Heilige Geest geeft ons de vaste zekerheid dat wij eeuwig leven hebben. Eeuwig leven is een onverdiend geschenk van God, een geschenk dat we alleen door geloof in de Heer Jezus Christus en wedergeboorte kunnen ontvangen.

(2) ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’ (Filippenzen 4:13)
Wat voorheen niet lukte, omdat ik het uit eigen kracht probeerde te doen, lukt nu wél. Omdat ik niet langer op mijzelf vertrouw, maar op de tegenwoordigheid van Jezus Christus in mij. Ik geef mezelf over aan Hem en aan zijn heerschappij, zodat zijn goddelijk leven door mij heen kan stromen.

Dus om het in het kort te kunnen verwoorden:
WAT IS WEDERGEBOORTE?
Dat is Jezus christus aannemen, door in Hem te geloven, bekering, je laten dopen, en de Heilige Geest ontvangen.
En dan worden alle dingen mogelijk door Christus die je daarvoor de kracht geeft!

Als iemand door geloof Jezus aanneemt (Joh 1:12), zich bekeerd en zich laat dopen dan brengt de Heilige Geest de wedergeboorte tot stand. Er is dan een één-op-één relatie, een levend contact met Jezus Christus door de Heilige Geest.

AMEN!

Bronnen: Gods Woord.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *