Bericht voor kinderen en jongeren 4

VANDAAG EEN vierde BERICHT VOOR DE JONGEREN / KINDEREN ONDER ONS!

JIJ MAG KIEZEN!
Ja, ook vandaag weer!

En wat is er nu leuker, spannender dan dat je iets te kiezen hebt!
Bijv. Je bent jarig geweest, je hebt al je geld bij elkaar opgeteld en je staat vandaag in een speelgoedwinkel om iets moois, leuks van dat geld te kopen.
Dan kom je er meteen achter dat kiezen verschrikkelijk moeilijk kan zijn.
Want het is ALLEMAAL zo mooi en leuk in die speelgoedwinkel!

KIES NU, WIE JE GAAT VOLGEN! (Jozua 24:15)
Kijk, zo is het met het geloof ook. Jij en ik zijn *geschapen met een vrije wil.
Net als de engelen. En het is heel eenvoudig. Als de engelen geen vrije wil hadden gehad, kon *lucifer niet jaloers worden en gekozen hebben om tegen God in opstand te komen.
Zo ook met Eva. Als Eva geen vrije wil had gehad dan had Eva niet kunnen kiezen om naar de slang te luisteren en Adam ook van de vrucht te doen laten eten!

*scheppen is iets uit het niets maken. God had niks, en maakte uit het niks de mens.
*Lucifer was de aller belangrijkste engel van God! De engel van het licht.

DE BIJBEL EN DE VRIJE WIL.
En God heeft gezegd: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Genesis 1:26 en 27.

Uitleg: God heeft de mensen ’naar zijn beeld’ geschapen (Genesis 1:26).
Dus we lijken op God! God is, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij zijn, Geest, ziel en Lichaam.
God heeft een vrije wil, wij hebben een vrije wil.

Ik neem heden tegen jullie tot getuigen de hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik julie voorgesteld, den zegen en den vloek! KIES dan het leven, opdat jij leeft, jij en je nageslacht; Liefhebbende den HEERE, jouw God, Zijn stem gehoorzaam zijnde, en Hem aanhangende; want Hij is je leven en de lengte van je dagen; opdat jij blijft in het land, dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te zullen geven. Deuteronomium 30 :19 en 20

Uitleg: God had al Zijn geboden en verboden gegeven aan het volk Israël en vertelde hun de zegen als ze die geboden zouden gehoorzamen en de vloek als ze die geboden niet zouden gehoorzamen.
Het zou toch onmenselijk en wreed zijn van God als die Israëlieten geen eigen wil hadden en wist dat de Israëlieten niet zouden gehoorzamen. NEE! Ze hadden een keus! En God zegt, moedigt ze aan; KIES dan het leven, opdat je leeft!

Jesaja 55:1 roept ons op om te komen tot het leven!
Jesaja 55:6 en 7 Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekeert zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft heel vaak.

De goddelozen verlaat zijn weg en bekeert zich tot de Heere, dat laat zien dat de goddeloze een keuze heeft om zijn weg te verlaten en zich te bekeren tot de Heere!

En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinkt. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. Johannes 7:37 en 38.

Uitleg: Als je dorst heb nodigt Jezus jouw uit om tot Hem te komen. En als je in Hem gelooft zullen *stromen van levend water uit je binnenste vloeien.
Je hebt de keuze om naar Jezus te gaan en in hem te geloven of niet te luisteren en niet in hem te geloven = ongelovig te zijn!

Het laatste voorbeeld: Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;…

Jij hebt de keuze / wil om Jezus aan te nemen of niet! Om in Hem te geloven of niet!

De reden dat ik hier even zo de nadruk opleg is dat zoveel christenen nog geloven dat je geen vrije wil hebt. Zij geloven dat alle mensen verloren gaan, tenzij dat God ze uitgekozen heeft om niet verloren te gaan. Dus jij hebt hier geen deel in. Je bent behouden of gaat verloren. God plakt als het ware een sticker op je hoofd bij je geboorte, verloren, behouden… Hij kiest willekeurig uit.
Met een duur woord heet dat `de leer van de uitverkiezing`.

MAAR gelukkig SPREEKT GODS WOORD DAT ZELF TEGEN!
…Opdat een iegelijk = iedereen, die in Hem gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven heeft. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk = iedereen die in Hem gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Johannes 3: 15 t/m 17.

Uitleg: heel de wereld kan zalig worden en behouden worden, sterker nog is Jezus Christus is heel de wereld behouden! Door het geloof in Hem!
MAAR, helaas niet heel de wereld gelooft in Hem!

Maar jij / jullie hebben een keuze, een vrije wil om in Jezus te geloven, en behouden te worden opdat jullie eeuwig = voor altijd, zonder einde te zullen leven!

Misschien wat veel Bijbelstekst, maar dit is zo een belangrijk feit in het christelijk geloof!
Hiermee staat of valt jouw redding in en door Jezus Christus!

HET IS JOUW VERANTWOORDELIJKHEID OF JE BEHOUDEN WORDT IN JEZUS OF VERLOREN GAAT MET DE DUIVEL!

God heeft in jouw redding voorzien door Jezus Christus! Jij KIEST of je gered WIL worden of toch niet!

JIJ HEBT EEN VRIJ WIL! JIJ KAN KEUZES MAKEN. KIES DAN VOOR HET LEVEN! (Jozua 24:15)

Luister dit liedje maar eens:

Heb je vragen, of wil je verder praten, dat kan en mag altijd!
Stuur even een Persoonlijk Berichtje.

Of als je het niet eng vindt mag je ook gewoon hieronder reageren hoor.

Wacht niet langer, Jezus wacht op jou!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *