.. … .. … De Waarheid! .. … …..

De “Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -8a-

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

De Heere Jezus Christus wondt er geen doekjes om, Hij zei: Ik ben de waarheid!

We hebben gezien wat de wetenschap gezegd heeft:
1- Waarheid is echtheid, geldigheid en juistheid.
2- Waarheid werd gedefinieerd als een overeenstemming tussen verstand (kennis) en feiten (werkelijkheid).
3- Pragmatische waarheidstheorie: De waarheid is het geheel. Maar het geheel is alleen het wezen dat door zijn ontwikkeling wordt vervolmaakt. (Hegel)
4- waarheid dat wat nuttig en bruikbaar is, dat wat werkt.
5- Inzicht in de waarheid of in waarheden zou kunnen worden verkregen door meditatie, gebed, bestudering van heilige geschriften, gehoorzaamheid aan ge- of verboden, rituelen, gemeenschapsbeoefening e.d. (religie)
6- De wetenschap streeft geen waarheden na, maar benadert.

En tegenover deze 6 stellingen zegt Jezus Christus: ”Ik ben de waarheid!”

Natuurlijk heb ik ook nagedacht hoe je waarheid definieert.
Jezus zei tot Zijn discipelen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben? Hij vraagt het ook aan jouw en mij.
Mijn definitie van waarheid is: Je kiest ervoor om het bewijs te geloven.

Probeer mij nu even te volgen.
Definitie van waarheid is bewijs, feiten (bewijs) laten de waarheid zien.
God heeft Zichzelf bewezen door de Heere Jezus te laten zien! God is Jezus Christus geopenbaard in het vlees.
(1 Timoteüs 3:16)
DE HEERE JEZUS CHRISTUS IS GOD!

Nu kan je tegenwerpen ja, maar dit heb je uit de Bijbel en wie zegt dat de Bijbel het woord van God is? Wie zegt dat de Bijbel waar is?

Het bewijs van de geldigheid van de Bijbel is de geschiedenis! De geschiedenis bevestigd de gebeurtenissen in de Bijbel. O.a. de zondvloed, de tien plagen in Egypte, uittocht uit Egypte, het bestaan van de Tabernakel, en ga zo nog maar even door. Zo ook het bestaan van Jezus Christus en de wonderen die Hij deed. Als de geschiedenis het bewijs is dat de Bijbel waar is, kunnen we er van uitgaan dat wat in de Bijbel staat ook waarheid is. En dan kies ik ervoor om dat bewijs te geloven.

Terug naar onze studie.
Waarheid is in het Hebreeuws אֶמֶת
We lezen van rechts naar links: Alef, Mem, Taw/Tav

Er valt ons meteen iets op! Eerste letter Alef en laatste letter de Taw/tav
Dat zijn de eerste en de laatste letters van het Hebreeuwse alfabet! Dit kan geen toeval zijn!
Het begin en het einde van het Hebreeuwse alfabet.

Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God. (Jesaja 44:6)

Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde.
(Openbaring 22:13)

Misschien even een goed moment om stil te zijn en nog eens goed te lezen wat deze teksten hier tegen ons zeggen.

Zo zegt de Heere (Jezus), de koning van Israël (Jezus), Zijn Verlosser (Jezus), De Heere van de legermachten (Jezus): Ik (Jezus) ben de de eerste (Alef) en de laatste (thaw/tav), buiten Mij is er geen God.

BUITEN DE HEERE JEZUS CHRISTUS IS ER GEEN GOD!
Hoeveel meer bewijs wil jij nu nog nodig hebben?

Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde.
(Openbaring 22:13)
Over wie gaat het in dit Bijbelgedeelte? Als we de context van heel openbaring 22 lezen komen we al snel tot het inzicht dat de Heere Jezus Christus Zelf deze woorden spreekt!
Hij is de Alfa en Omega, de eerste en de laatste, het Begin en het Einde!

En hier bevestigd Hij zelf de woorden van de profeet Jesaja. Dit is de absolute waarheid!
Jezus Christus Zelf is de waarheid niks meer en niks minder!
Hij is het begin, voor Hem was er niks! Hij is er ALTIJD al geweest! En na Hem komt er ook niks meer, Hij is Het Einde! Hij omsluit alle tijd! En dat is nu zo ongrijpbaar, Jezus Christus is overal tegelijkertijd! En dat kunnen wij alleen maar aanbidden! Jezus Christus is God!

We lezen van rechts naar links: Alef, Mem, Taw/Tav

Alef Hebreeuwse betekenis: (hoofd van een) Var = Jong rund. Os, Familie, vriend, 1000.
Alef Geestelijke betekenis JHWH, sterke leider, eerste.
Alef Getalswaarde: 1

We gaan heel kort door deze betekenissen heen omdat ze al behandeld zijn in studie 2
Maar omdat het nu specifiek over de waarheid gaat wil ik er nog heel kort op in gaan.

(Hoofd van een) Var = jong rund, Os.
Dit wijst ons op: sterk, krachtig, en een leider. Nu de Bijbel spreekt over de Heere Jezus als de overste leidsman. Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten (aan de rechter hand) ter rechter van de troon van God.
Hebreeën 12:2

Familie: Want zo wie de wil van Mijn Vader doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder, zuster en moeder. Mattheüs 12:50

Vriend: Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Jullie zijn Mijn vrienden, zo jullie doen wat Ik jullie gebied.
Ik heet jullie niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb jullie vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik jullie bekend gemaakt.
Johannes 15:13, 14 en 15

Door het geloof in Jezus Christus is Hij onze vriend!

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *