.. … .. … De Waarheid! .. … ….8b

De “Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -8b-

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?
In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

De Heere Jezus Christus wondt er geen doekjes om, Hij zei: Ik ben de waarheid!

Vorige keer hebben we gezien en ik vat het samen, dat;
Gods Woord ons leert dat Jezus De Eerste en De Laatste is, onze Sterke Leider, dat we Zijn vrienden zijn, Zijn broeders, Zijn zusters, wij Zijn familie zijn.

Alef: Hebreeuwse betekenis.
We kijken nog naar een aspect en dat is het getal 1000.

Als je het woord duizend opzoekt in de concordantie van de Statenvertaling dan zie je dat de Bijbel vol staat met het woord duizend.
Maar nu kijken we naar het woord duizend i.v.m. onze Heere Jezus Christus en komen wij bij 2 Petrus 3:8 daar staat: Doch deze ene zaak is bij jullie niet onbekend, geliefden, dat een dag bij de Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.

Nu deze Tekst staat in context met de komst van onze Heere Jezus Christus.
In de tijdlijn van Gods raadbesluit, zijn die 1000 jaren letterlijk van zeer grote waarde.
Gedenkt de vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik; Die van het begin aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen. Jesaja 46:9 en 10

Als we het Hebreeuwse woord `Berisheet` = In den beginne, bestuderen vanuit de Hebreeuwse taal, gaan we ontdekken dat die duizend jaar ons laat zien in welke tijd wij leven en in welke tijd wij de komst van onze Heere Jezus kunnen verwachten, de opname van de gemeente (O.a. 1 Korinthe 15:50-52 en 1 Thessalonicenzen 4:16-17), de grote verdrukking (O.a. Mattheüs 24 en Lukas 21), het 1000-jarig vrederijk (O.a. Jesaja 65:20 t/m 25, Zacharia 14:9, Openbaring 20:1 t/m 10) En in welk tijdsbestek de wereld zal vergaan door vuur ( O.a.2 Petrus 3:7, 2 Petrus 3:10). Deze profetie wordt ook wel de Berisheet profetie genoemd. God verkondigde van het begin (Berisheet = in den beginne) het einde aan! En van ouds af de dingen die nog NIET geschied zijn!

God Zelf verteld ons door Zijn Woord de dingen die komen gaan! En wij mogen dat leren verstaan door die een dag als duizend jaar letterlijk te nemen! Om het eenvoudige feit dat alles wat God geprofeteerd heeft en belooft heeft letterlijk vervuld is geworden!

Nu haalde ik het al aan maar er komt een 1000-jarig vrederijk waar onze Heere Jezus Christus vanaf de troon van David zal regeren over deze aarde. (O.a. Jesaja 65:20 t/m 25, Jeremia 23:5, Lukas 1:32 en 33 en Openbaring 20:1 t/m 6)
De duivel is dan 1000 jaar gebonden. Openbaring 20:2

Zie je dat? Hoe ook het getal 1000 ons wijst op De Heere Jezus Christus!

Alef: getalswaarde 1
De hoogtepunten i.v.m de getalswaarde 1

een is het symbool van eenheid!
Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! Deuteronomium 6:4
Want Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord (Jezus) en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. 1 Johannes 5:7
Een Heere, een geloof, een doop, Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. Efeze 4:5 en 6

De Ene Heerser in het millennium.
De Heere Jezus zal koning worden over de hele aarde. Op die dag zal Hij de Enige zijn en Zijn Naam de Enige. De oorzaak van echte rust in het hart is dat er sprake is van slechts een wil!
Echte rust krijg je alleen door je volkomen te onderwerpen aan de wil van de Vader!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Volgende keer: de Hebreeuwse letter Mem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *