.. … .. … de Waarheid! .. … …. 8c

De “Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -8c-

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?
In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

De Heere Jezus Christus wondt er geen doekjes om, Hij zei: Ik ben de waarheid!

Vandaag de Letter Mem.
Ook deze letter hebben we al eerder is studie 1 uitgebreid behandeld. Maar omdat het nu over de Waarheid gaat wil ik ook bij deze letter de hoofdpunten nog een keer aanstippen.

De Letter Mem.
Hebreeuwse betekenis: Water.
Geestelijke betekenis: Overvloed, menigte, machtig, chaos.
Letterwaarde 40

De Heere Jezus zegt: IK Ben de Waarheid! Wat heeft dat met Water te maken?

Denk eens terug aan de zondvloed.
En het geschiedde na die zeven dagen, dat de wateren van de vloed op de aarde waren.
In het zeshonderdste jaar van het leven van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag der maand, op dezen zelfde dag zijn alle fonteinen van de grote afgrond opengebroken, en de sluizen van de hemels geopend. En een plasregen was op de aarde veertig dagen en veertig nachten.
Genesis 7:10 t/m 12

Een zee van water! Sprekend van Gods oordeel!
Ook Johannes spreekt over Gods oordeel: Ik doop u wel met WATER tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wie zijn schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met de Heiligen Geest en met vuur dopen.
Bij Wie zijn wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer door zuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Mattheüs 3:11 en 12

Een scherp woord voor vandaag. Wie weigert om van het levende water te drinken ( Johannes 7:37 en 38 ) Die zal veroordeeld worden door het zelfde Woord!
(openbaring 20:11 t/m 15) Ook dat is De Waarheid!

Geestelijke betekenis: Overvloed, menigte, machtig, chaos.
In de Heere Jezus Christus is er overvloed!
Jezus dan zei opnieuw tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik jullie: Ik ben de Deur van de schapen.
Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.
Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. De dief komt niet, dan opdat hij steelt, en slacht, en verderft; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.

Overvloed betekend rust! Leven zonder zorgen, met het oog op een eeuwig leven bij en met Hem!
Mattheüs 6:19 t/m 34 leert ons dat we ons letterlijk geen schatten moet verzamelen op aarde, mede omdat God Zelf zorgt voor ons eten, drinken en kleding.
En in Johannes 10:28 lezen we: En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. Ook dat wijst terug op die overvloed! Overvloedige zorg (bescherming) van de Vader, tot in eeuwigheid!

Daar zit heel Gods Woord in verborgen.
God is een machtige God (Alle macht in hemel en op aarde Mattheüs 28:18). En de God van het individu (jouw en mij) , maar ook de God van de grote menigte! Zo groot dat het ALLE mensen omvat van alle eeuwen! (1Johannes 2:2).

We sluiten af met het woord Chaos. Wist je dat het woord Chaos NIET in de Bijbel (Staten.Vert.) staat? Het woord Chaos komt ook van de Hebreeuwse letter Mem.
Betekenis chaos: situatie waarin alles door elkaar ligt, wanorde, Bende, Desorganisatie, Grote wanorde, Janboel, Mengelmoes, Ongeordende boel, Ongeordendheid, Ongeregelde toestand.

Dit is heel interessant! Wat heeft dit nu met onze Heere Jezus Christus te maken! Alles!
Dit is jouw en mijn toestand zonder het leven gevonden te hebben in Hem!

Jezus is een God van orde! Hij gaf aan Israël zijn leefregels, en als Israël leefde in de wil van God dan was er rust, vrede, geen bezettingen, genezing, herstel, bevrijding, redding, blijdschap.
Maar viel het volk Israël in ongehoorzaamheid da brak er chaos uit! De vijanden vielen binnen, oogsten werden geplunderd, ziektes braken uit, en zaten de Israëlieten letterlijk met hun handen in hun haar, en vanuit die chaos riepen ze opnieuw naar God!

Vandaag is het nog precies hetzelfde! Als bewijs kijk je maar in de wereld om je heen! Wat een Chaos! Denk aan de mengelmoes van religies! Denk aan ongeregelde toestand in verband met covid 19. Enz. Mensen die leven zonder relatie leven met onze Heere Jezus Christus maken er een chaos van! Mensen zijn onrustig, bang voor de toekomst, kijk in de landen om je heen incl. Nederland en zie de chaos die er ontstaat als leiders geen boodschap hebben aan de Heere Jezus Christus!

De tegenoverstelling van onze Heere Jezus Christus is… chaos!

Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Indien jij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. Vrede laat Ik jouw, Mijn vrede geef Ik jouw; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem jouw. jouw hart worde niet ontroerd en wees niet verslagen. Johannes 14:6, 16 en 27

De Heere Jezus is de weg die ons leidt door dit leven met de chaos om ons heen, Hij is de waarheid die staat tegenover de leugen in deze wereld, en wie in Hem gelooft komt tot de Vader! Door het doen van Zijn wil, leven wij in Zijn vrede! Dat is het ultieme antwoord op de chaos in deze wereld, en misschien wel de chaos in jouw denken, jouw leefwereld.

JEZUS CHRISTUS IS JOUW ANTWOORD!